Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 2. minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
 3. znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
 4. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
 5. znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;
 6. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. niekarlaność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie np.: kierunki artystyczne humanistyczne lub społeczne;

b) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, historii sztuki, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

c) znajomości specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie powołany na okres 3 lat.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Wojewódzkie Dom Kultury w Rzeszowie przy ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych;
 2. koordynowanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.;
 3. reprezentowanie Wojewódzkiego Domu Kultury na zewnątrz;
 4. nadzór nad kadrą kierowniczą;
 5. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;
 6. nadzór nad majątkiem i mieniem Wojewódzkiego Domu Kultury;
 7. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
 8. przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;
 9. ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury;
 11. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

1. Obowiązkowe:

 1. oferta kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2. życiorys(CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. kopie dokumentów potwierdzających okres 3 - letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego;
 7. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie kandydata o niekarlaności za umyślne przestepstwo ścigane z oksarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
 11. program działania Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie opracowany na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4);
 12. oświadczenie o zapoznaniu się treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie;
 13. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

2. Dodatkowe, preferowane:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a - c, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.
 4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r.
 6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz program jego działania w oparciu o program działania przygotowany przez kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, o którym mowa w pkt III. 1. lit k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie powoduje niepowołanie na to stanowisko.
 7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (docx, 61 KB)

Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (docx, 13 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (docx, 19 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (docx, 19 KB)

Informacja dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dotycząca ochrony danych osobowych (docx, 18 KB)

Program działania (wzór) (docx, 17 KB)

Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (docx, 17 KB)

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi