Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio 
ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023.1515.).

Wymagane dokumenty:

  1.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
  2.    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
  3.  opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
  4.    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala. Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: adw. Jakub Curzytek, nr telefonu: 692 616 480, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • dobrowolnej zgody w przypadku podania danych innych niż wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit a. RODO)

Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym – nie podanie tych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty
a w konsekwencji nawiązania stosunku pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne i wymaga Pani / Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem przyszłych procesów rekrutacyjnych wymaga Pani /Pana zgody – brak zgody może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w związku z przeprowadzaniem przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Ile czasu będziemy przechowywać dane?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś473 kB2023-12-05 09:202023-12-05 09:20
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo 1.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostępny cyfrowo 1.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś600 kB2023-12-05 09:242023-12-05 09:24

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi