Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowiska urzędnicze                                             

od Inspektor do Specjalista - (1 etat)

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

Specjalista ds. rozwoju Ekonomii Społecznej (ES)

 • Wymagania konieczne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. minimum trzyletni staż pracy,
 3.  doświadczenie w sektorze ekonomii społecznej, w tym współpraca z Przedsiębiorstwami Społecznymi, Podmiotami Ekonomii Społecznej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 4. dobra znajomość ustaw: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społeczne, ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej,
 5.  nieposzlakowana opinia,
 6.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  obywatelstwo polskie,
 8.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9.   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.
 • Wymagania dodatkowe:  
 1.  umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
 2.  dyspozycyjność, dokładność, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 3. zaangażowanie w pracę, terminowość, komunikatywność,
 4.  umiejętność analitycznego myślenia,
 5. otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
 • Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska pracy:
 1.  organizacja spotkań, sieci oraz bieżąca obsługa merytoryczna sieci/spotkań,
 2. stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla PES,
 3.  inicjowanie porozumień zawiązania sieci/dokumentów współpracy,
 4. tworzenie planów współpracy z akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES),
 5. organizacja wizyt studyjnych,
 6.  realizacja działań projektowych zgodnie z harmonogramem,
 7.  współudział w procesie akredytacji OWES,
 8.  organizacja Forum Ekonomii Społecznej i Nocy Ekonomii Społecznej,
 9.  prowadzenie dokumentacji realizowanych działań,
 10.  organizacja cyklu wydarzeń w szkołach średnich i na uczelniach.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wymiar czasu pracy pełny etat. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oprogramowaniem, praca z dokumentami.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1.  list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane,
 2.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, doświadczenie zawodowe np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
 6.  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 7.  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2024 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 • Miejsce i termin składania dokumentów :

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko merytoryczne: „od  Inspektor do Specjalista”, z dopiskiem „Specjalista ds. rozwoju Ekonomii Społecznej (ES)” w terminie do dnia 04 kwiecień 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru (wynik postepowania konkursowego) będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 • Pozostałe informacje:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać osobiście w Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie prowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.b(Dz. Urz UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, iż :

 1. administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefonicznie:, 884 81 55 99 listownie na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie kontakt osobisty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
 5. dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Rzeszowie

Jerzy Jęczmienionka

                          

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrzego niedostępny cyfrowo.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrzego niedostępny cyfrowo.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś105 kB2024-03-22 14:502024-03-22 14:50

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi