Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na dwa wolne stanowiska urzędnicze                                             

od Inspektor do Specjalista (2 etaty)

Doradca w projekcie

 Wymagania konieczne:

 1. samochód prywatny.
 2. prawo jazdy kategorii B,
 3.  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych,
 4.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5.  obywatelstwo polskie,
 6.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. dobra znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pomocy społecznej,
 9. doświadczenie adekwatne do obszaru doradztwa, m.in. w obszarze pieczy zastępczej, zintegrowanych usług społecznych w społ., wdrażania procesu DI, tworzenia CUS, wsparcia cudzoziemców, nowych przepisów prawnych (m.in. zmian w ust. o pomocy społ.),
 10. staż pracy: minimum 3 lat stażu pracy,
 11. wykształcenie wyższe,
 • Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, dokładność, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • zaangażowanie w pracę, terminowość, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania raportów i analiz,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska pracy:

 1.  wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym działania świadomościowe i w zakresie tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI),
 2.  wsparcie JST we wdrażaniu nowych sposobów działań i wypracowanych rozwiązań oraz modeli
  służących zarządzaniu zmianą,
 3. wsparcie JST w planowaniu i realizacji działań w zakresie Deinstytucjonalizacji (DI), wspomagania więzi rodzinnych i DI pieczy zastępczej,
 4. wsparcie we wdrażaniu rozwiązań służących integracji usług społecznych i zdrowotnych,
 5. wspieranie gmin w tworzeniu Centrum Usług Społecznych (CUS) i rozwoju dostarczanych przez nie usług,
 6. upowszechnianie informacji nt. tworzenia i funkcjonowania CUS, idei rodzinnych domów społ. i idei centrów zdrowia psychicznego,
 7. promowanie modelowych rozwiązań i dobrych praktyk,
 8. współpraca z gminami w zakresie stworzenia modelowego systemu rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego,
 9. stały kontakt z podmiotami działającymi w obszarze integracji społecznej,
 10.  praca w terenie.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca głównie w terenie (województwo podkarpackie). Raz w tygodniu praca o charakterze biurowym w siedzibie Ośrodka w Rzeszowie. Wymiar czasu pracy, pełen etat z możliwością zatrudnienia na część etatu. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to laptop/zestaw komputerowy z oprogramowaniem, praca z dokumentami.

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1.  list motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, doświadczenie zawodowe np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
 6.  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania  z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 8. kserokopia prawa jazdy.
 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu marcu 2024 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6 %.

 • Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko merytoryczne: „od Inspektor do Specjalista” z dopiskiem Doradca w projekcie w terminie do dnia 04 kwiecień 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru (wynik postepowania konkursowego) będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 • Pozostałe informacje:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać osobiście w Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie prowadzenia kolejnego etapu rekrutacji.

 Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 ) informuje, iż :

 1. administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie:, 884 81 55 99 listownie na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie kontakt osobisty w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
 5. dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

                                                                                Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Rzeszowie

Jerzy Jęczmienionka

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrzego niedostępny cyfrowo.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrzego niedostępny cyfrowo.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś105 kB2024-03-22 14:102024-03-22 14:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi