Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE UL. TRAKT WĘGIERSKI 8D, 38-450 DUKLA

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny wiodącej: nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia;
 2. minimum 7-letniego stażu pracy w ochronie przyrody, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
 3. znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, o lasach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie województwa, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Prawo Zamówień Publicznych, o rachunkowości;
 4. znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie;
 5. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
 6. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. niekaralność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;
 8. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 104).

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

 1. ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: ochrony środowiska, ochrony przyrody, zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. znajomości specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zostanie powołany na czas nieokreślony; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie siedziba Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8d, 38-450 Dukla.

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. realizowanie zadań dyrektora parku krajobrazowego określonych art.105 ust.1, ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
 2. organizowanie pracy oraz kierownictwo w finansowych, organizacyjnych bieżących sprawach Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (zwanym dalej ZKPK);
 3. reprezentowanie ZKPK na zewnątrz;
 4. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ZKPK;
 5. nadzorowanie przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu ZKPK oraz nadzorowanie realizacji budżetu;
 6. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
 7. udzielanie pracownikom ZKPK upoważnień i pełnomocnictw;
 8. prowadzenie polityki personalnej wobec podległych pracowników, w szczególności w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywowania, rozwoju i oceny;
 9. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników ZKPK;
 10. realizowanie zadań określonych w szczególności w przepisach/aktach normatywnych dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej;
 11. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora ZKPK, wynikających z ustaw, statutu ZKPK, uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pełnomocnictw i upoważnień Marszałka Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego;
 12. koordynowanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.;
 13. nadzór nad majątkiem i mieniem ZKPK.

III. Dokumenty:

Obowiązkowe:

 1. oferta kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys(CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej ;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w jednym z kierunków wymienionych w pkt. I.1 lit. a) ;
 5. kopie dokumentów potwierdzających okres wymagany staż pracy, doświadczenie zawodowe, zgodnie z  pkt. I.1 lit.b) a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 104);
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki i jego dokumentacji.

Dodatkowe, preferowane:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I.2. w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków formalnych przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailową i telefoniczną.
 4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 6. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 204, a także pod numerem tel. 17 743 3126 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 8. Wzory wymaganych dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

Zgodnie z art. 105 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody (ust.2). Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw (ust.3).


Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą   w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 7476709, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym w art. 105 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody celem uzyskania opinii i uzgodnień
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego archiwizacji dokumentów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem brania udziału w konkursie. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZKPK)uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZKPK[OS] Magdalena Radecka-Gibała354 kB2024-03-27 08:592024-03-27 08:59
Pobierz plik (Oświadczenie osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.docx)Oświadczenie osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.docx[OS] Magdalena Radecka-Gibała13 kB2024-03-27 08:592024-03-27 08:59
Pobierz plik (Oświadczenia czynności prawne przestępstwo umyślne zakaz środki publiczne.docx)Oświadczenia czynności prawne przestępstwo umyślne zakaz środki publiczne.docx[OS] Magdalena Radecka-Gibała18 kB2024-03-27 09:002024-03-27 09:00
Pobierz plik (Oświadczenie dane osobowe i wykorzystanie wizerunku.docx)Oświadczenie dane osobowe i wykorzystanie wizerunku.docx[OS] Magdalena Radecka-Gibała17 kB2024-03-27 09:002024-03-27 09:00

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi