Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Ogłoszenie o naborze. Informacja o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY
inspektorów
w Oddziale programowania strategicznego
Departamentu Rozwoju Regionalnego

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 7. znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
 8. znajomość polityki rozwoju kraju oraz samorządu gminnego w zakresie strategii rozwoju,
 9. znajomość Strategii Rozwoju Województwa- Podkarpackie 2030,
 10. podstawowa wiedza z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 11. obywatelstwo polskie,
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 13. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 14. nieposzlakowana opinia. 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
 1. udział w pracach dotyczących opracowywania i aktualizacji strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Województwa Podkarpackiego,
 2. udział w pracach zespołów i grup zadaniowych powoływanych w związku z pracami dotyczącymi programowania rozwoju społeczno- gospodarczego Województwa Podkarpackiego,
 3. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Województwa Podkarpackiego,
 4. opracowywanie opinii nt. zgodności dokumentów programowych i planistycznych z zapisami strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Województwa Podkarpackiego,
 5. udział w pracach w zakresie opracowania zintegrowanych programów strategicznych komplementarnych w stosunku do strategii rozwoju społeczno- gospodarczego Województwa Podkarpackiego w kontekście realizacji zasady terytorializacji polityki rozwoju,
 6. koordynacja prac dotyczących krajowych i wojewódzkich dokumentów z zakresu polityki przestrzennej,
 7. obsługa administracyjno- biurowa zespołów powoływanych w związku z pracami dotyczącymi programowania rozwoju społeczno- gospodarczego województwa,
 8. koordynacja prac wynikających z udziału przedstawicieli Samorządu Województwa w opracowaniu krajowych dokumentów strategicznych,
 9. udział w pracach zespołów i grup zadaniowych powoływanych w celu opracowania krajowych dokumentów strategicznych przez właściwe ministerstwo odpowiedzialne za rozwój regionalny i politykę przestrzenną,
 10. udział w pracach w zakresie opracowania dokumentów programowych dla polityki spójności na lata 2021- 2027,
 11. realizacja zadań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy w szczególności w zakresie bieżącego weryfikowania aktualnych informacji dotyczących procesu naboru w ramach poszczególnych inwestycji, ustaleń komitetów monitorujących i weryfikacji kryteriów wyboru,
 12. koordynacja prac w zakresie przygotowywania opinii i wspólnych stanowisk regionów dotyczących programowania rozwoju społeczno- gospodarczego oraz polityki spójności.
 1. Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
 4. pakiet socjalny.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
 4. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 9. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.


Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu lipcu 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.


UWAGA!

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie


Stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich  sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów
w Oddziale programowania strategicznego
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Bz4X19

Rzeszów

2.

Agk666

Rzeszów

3.

KwG7f6

Rzeszów

4.

rE60sT

Rzeszów

5.

AbCd25

Rzeszów

6.

Kl11BI

Kielnarowa

7.

KSa271

Rzeszów

8.

MiSz89

Krzemienica

9.

KaNd18

Kraczkowa


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (20 wrzesień 2023 r., godz. 8.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.


Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2023-08-07 08:442023-08-07 08:44
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2023-08-07 08:442023-08-07 08:44
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2023-08-07 08:442023-08-07 08:44
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2023-08-07 08:442023-08-07 08:44

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi