Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

inspektorów
w Biurze Audytu Wewnętrznego

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie w obszarze rachunkowości lub finansów,
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 7. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 9. znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
 10. znajomość narzędzi i technik audytorskich,
 11. obywatelstwo polskie,
 12. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 13. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 14. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające kompetencje audytora wewnętrznego,
 2. doświadczenie na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań kontrolnych/audytowych,
 3. znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint).
 1. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
 1. przeprowadzanie w trakcie roku zapewniających i doradczych zadań audytowych wynikających z Planu Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w jednostkach nadzorowanych i podległych,
 2. sporządzanie projektów sprawozdań z przeprowadzonych audytów (wstępnych i ostatecznych),
 3. opracowywanie dokumentacji audytowej: programów zadań audytowych, protokołów z narad otwierających i zamykających i innych dokumentów audytowych,
 4. uczestnictwo w sporządzaniu rocznego i wieloletniego Planu Audytu,
 5. uczestnictwo w sporządzaniu rocznego Sprawozdania z Wykonania Planu Audytu,
 6. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 7. sporządzanie Notatek Informacyjnych z dokonanych czynności sprawdzających,
 8. monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonych audytów,
 9. udział w naradach otwierających i zamykających zadania audytowe,
 10. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego,
 11. aktualizacja procedur wewnętrznych Biura Audytu Wewnętrznego,
 12. sporządzanie analizy ryzyka w zakresie działań Urzędu na etapie planowania rocznego i wieloletniego,
 13. sporządzanie informacji dotyczących przeprowadzonych audytów wewnętrznych Urzędu dla Marszałka Województwa w każdym czasie lub na jego wniosek,
 14. współpraca z kontrolerami, audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 15. udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie audytu wewnętrznego,
 16. prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Biura Audytu Wewnętrznego,
 17. kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów na stanowisku pracy.
 1. Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy na obszarze województwa podkarpackiego,
 4. pakiet socjalny.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
 4. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 7. oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 9. kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu czerwcu  2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Biurze Audytu Wewnętrznego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 17 lipca 2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

stosując art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedziba w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Pani Małgorzata Krysińska-Żmuda. Kontaktować można się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, osobiście w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji
  o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji,
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przepisów szczególnych tj.:
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie,
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (np. podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON; wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa) oraz podmioty współpracujące z Urzędem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informacja o wyniku naboru jest zamieszczania na tablicy informacyjnej UMWP oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 3 miesięcy,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich
  sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl obowiązujących przepisów, Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebycia dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym naborze. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Do pobrania:

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi