Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735, ze zm.– zwanej dalej KPA) oraz art.161 ust.1 związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 - ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 – zwany dalej PGG) zawiadamiam, że:

Z wniosku Pana Mariusza Błyskala (Pełnomocnika), reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej dla inwestycji p.n. „Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28” (m. Krosno; Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Rymanów – pow. krośnieński; gm. Haczów - pow. brzozowski; gm. Besko, gm. Zarszyn – pow. sanocki) – zwanego dalej Projektem.

Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych wzdłuż zaprojektowanych wariantów obwodnicy Miejsca Piastowego. Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w Dokumentacji warunków hydrogeologicznych (art.90 ust.1 pkt 2d PGG).

Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych działek na których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych, zawiera Tabela nr 5 (str.18 ÷ 24) Projektu (do wglądu w siedzibie obwieszczającego). Zgodnie z art.41 ust.2 PGG, Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem (działką) wykonywania robót geologicznych.

Działając, jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG, wystąpiłem o opinie do: Prezydenta Miasta Krosna, Wójta: Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe, Gminy Korczyna, Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Burmistrza Gminy Rymanów, Wójta: Gminy Haczów, Gminy Besko, Gminy Zarszyn. Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Organ projektu rozstrzygnięcia (decyzji zatwierdzającej Projekt – zwanej dalej Decyzją). Jeżeli organ opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony przy wystąpieniu projekt Decyzji.

Zgodnie z art. 41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z Projektem oraz Decyzją, wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530) lub uzyskanie informacji telefonicznie pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Projektem oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również zostało przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Po upływie terminów, o którym mowa w punktach V i VI (łącznie) niniejszego Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Projekt zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja zatwierdzająca Projekt nie upoważnia wykonawcy robót geologicznych do wejścia na teren żadnej nieruchomości gruntowej, na której zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OS-IV.7440.36.2022.WZ Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie - wersja nie dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla117 kB2022-06-23 11:402022-06-23 11:40
Pobierz plik (OS-IV.7440.36.2022.WZ Obwieszczenie.doc)Obwieszczenie[OS] Barbara Król-Cieśla77 kB2022-06-23 11:412022-06-23 11:41

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi