Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Działając na podstawie art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735, ze zm. – zwany dalej KPA); art.161 ust.1 w związku z art.80 ust.3 oraz art.41 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072 – zwany dalej PGG) zawiadamiam, że:

Z wniosku Pana Krzysztofa Solarza (Pełnomocnika), reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dodatku nr 1 do Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) – węzeł Domaradz (z węzłem) – sekcja I (km 21+673 - 28+300), sekcja II (km 28+300 - 32+700) - szczegółowe rozpoznanie wybranych obszarów osuwiskowych (gm. Czudec, gm. Niebylec, gm. Strzyżów - pow. strzyżowski) – zwanego dalej Dodatkiem Nr 1.

Celem projektowanych robót geologicznych jest uszczegółowienie rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie wybranych osuwisk oraz rozszerzenie istniejącego wgłębnego monitoringu geotechnicznego tych osuwisk, występujących w projektowanym pasie drogowym drogi ekspresowej S-19 na odcinku I: Babica (bez węzła) – Jawornik, stwarzających zagrożenie ruchami masowymi Wyniki robót geologicznych zostaną przedstawione w Dodatku Nr 1 do Dokumentacji geologicznej (art.93 PGG)

Zgodnie z art.80 ust.3 PGG za Strony postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne. Wykaz numerów ewidencyjnych nieruchomości gruntowych na terenie których projektowane jest wykonywanie robót geologicznych zawiera Zał.11 w Dodatku Nr 1 - do wglądu w siedzibie obwieszczającego. Zgodnie z art.41 ust.2 PGG Stronami postępowania nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza terenem wykonywania robót geologicznych.

Działając, jako Organ administracji geologicznej I instancji (- zwany dalej Organem), zgodnie z art.80 ust.5 PGG wystąpiłem o opinię do: Wójta Gminy Czudec, Wójta Gminy Niebylec oraz Burmistrza Strzyżowa. Zgodnie z art.9 PGG wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia sprawy (decyzji zatwierdzającej Dodatek Nr 1- zwanej dalej Decyzją). Jeżeli opiniujący nie zajmie stanowiska w tym terminie, wówczas zgodnie z art.9 ust.2 PGG uważa się, że aprobuje przedłożony rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art.41 ust.3 PGG, zawiadamiam niniejszym strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią Dodatku Nr 1 oraz Decyzji, wypowiedzenia się, zgłaszania uzasadnionych interesem prawnym żądań i wniosków mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Obwieszczenia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji zatwierdzającej na postawie okoliczności ujawnionych w aktach sprawy. Zapoznanie się możliwe jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 4 – Departamencie Ochrony Środowiska – w Oddziale Geologii (pok.227 - II piętro) - codziennie w godzinach pracy Urzędu (730 –1530), informacja telefoniczna pod numerem (17) 743 31 68. Zapoznanie się z Dodatkiem Nr 1 oraz Decyzją możliwe jest również w siedzibie obwieszczającego.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na Tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, jak również zostało przesłane celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie. Doręczenie stronie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Po upływie terminów, o którym mowa w punktach VI i V (łącznie) Obwieszczenia, zbieranie materiałów dowodowych oraz postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie uznaję za zakończone i Dodatek Nr 1 zostanie zatwierdzony Decyzją przez Organ. Decyzja nie upoważnia wykonawcy do wejścia na teren nieruchomości gruntowych, na których zaprojektowano roboty geologiczne oraz nie rodzi prawa własności do żadnej nieruchomości gruntowej.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf)Obwieszczenie[OS] Barbara Król-Cieśla1415 kB2022-07-15 12:522022-07-15 12:52
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczeciu - dostępne cyfrowo bip do pdf.docx)Obwieszczenie - wersja dostępna cyfrowo[OS] Barbara Król-Cieśla29 kB2022-07-15 12:522022-07-15 12:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi