Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2022 r. poz. 530/, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm./, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2023 r., poz. 1465/ w uzgodnieniu z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r., Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 r., Nr 67/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 67/2019 z dnia 4 października 2019 r., Nr 12/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. i Nr 60/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę          otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.  

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2024
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 26.03.2024 r. zmieniającego
Zarządzenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

(tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)

Maksymalny poziom

dodatku funkcyjnego

kwota w złotych

do

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz   województwa

 

XVIII-XX

3000

wyższe2)

4

2

Geodeta wojewódzki

XV -XVIII

3500

według odrębnych przepisów

3

Geolog wojewódzki

Rzecznik Funduszy Europejskich

XV – XIX

 

3500

wyższe2)

5

4

Dyrektor   departamentu, (biura, jednostki równorzędnej),

Rzecznik   prasowy

XV - XVIII

3000

wyższe2)

5

5

Główny księgowy, audytor wewnętrzny

 

XV-XVIII

2760

według odrębnych przepisów

6

Inspektor kontroli dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

XV-XVIII

2760

jak dla stanowiska geodety województwa

7

Zastępca głównego księgowego

XIV-XV

1660

wyższe2) lub   podyplomowe ekonomiczne

     3

8

Zastępca dyrektora departamentu (biura, jednostki równorzędnej)

Kierownik oddziału, (biura, jednostki równorzędnej)

XIII -XVIII

2760

 

wyższe2)

4

9

Pełnomocnik   do spraw ochrony informacji

Niejawnych,

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIV-XVIII

 

 

2540

 

 

według odrębnych przepisów

 

 

10

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych), zastępca inspektora ochrony danych (administratora bezpieczeństwa informacji)

XIII - XVIII

2540

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

 

XIII – XVIII

2540

według odrębnych przepisów

2

Kierownik archiwum

XII - XVIII

2540

wyższe2)

 

średnie3)

2

 

4

3

Główny specjalista do spraw legislacji

XIII - XVII

2540

 

wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2)
i 4 lata pracy związanej
z opracowywaniem aktów prawnych  

4

Główny specjalista do spraw bhp

XIII - XVII

2320

według odrębnych przepisów

5

Główny specjalista,

Główny specjalista*

Starszy inspektor,

Informatyk urzędu,

Główny programista aplikacji,

Główny projektant systemów teleinformatycznych,

Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

Główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
Główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych      

XIII-XVII

2320

 

wyższe2)

4

6

Inspektor

Inspektor*

XII - XVI

 

-

wyższe2)

średnie3)

3

5

7

 

Starszy   specjalista,

Starszy   informatyk

Starszy geodeta,

Starszy kartograf

Starszy programista aplikacji,

Starszy projektant systemów teleinformatycznych,

Starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych      

XI - XV

 

-

wyższe2)

 

3

 

8

Starszy specjalista do spraw bhp,

Specjalista do spraw bhp,

Starszy inspektor do spraw bhp,

Inspektor do spraw bhp

XII- XIV

 

-

według odrębnych przepisów

9

Starszy archiwista,

Specjalista,

Podinspektor ,

Informatyk,

Geodeta,

Kartograf

X - XIV

 

-

 

wyższe2)

średnie3)

 

-

3

10

Programista aplikacji,

Projektant systemów teleinformatycznych,

Administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych    

X - XIV

 

wyższe2)

średnie3)

-

3

11

Samodzielny   referent

 

X - XII

-

wyższe2)

średnie3)

1

4

12

Referent,

Kasjer

IX - XII

-

średnie3)

1

13

Księgowy

IX-XII

-

wyższe2)

średnie3)

-

2

14

Archiwista

 

IX-XII

 

średnie3)

2

15

Referent prawny,

Referent prawno-administracyjny

 

VIII – XII

-

wyższe2)

-

16

Młodszy referent,

Młodszy księgowy

 

VIII - X

-

średnie3)

-

Stanowska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik   warsztatu ,

Kierownik stacji obsługi

X - XII

1880

średnie3)

4                                                                                                                                                              

2

Kierownik biblioteki           

X - XII

1880

wyższe2)

średnie3)

2

4

3

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

4

Rzemieślnik specjalista

X -XI

-

średnie3)

zasadnicze4)

3

4

5

Kierownik: garażu, magazynu  

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi

Dyspozytor taboru samochodowego

Kontroler techniczny

X - XII

1660

średnie3)

4

6

Starszy bibliotekarz

IX - XI

-

wyższe2)

2

7

Sekretarka

IX - X

-

średnie3)

 

-

8

Mechanik samochodowy

IX - X

-

zasadnicze4)

2

9

Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony

IX - X

-

według odrębnych przepisów

10

Zaopatrzeniowiec

 

VIII - XI

-

Średnie3)

2

11

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,

Kierownik centrali telefonicznej

VIII - X

1660

średnie3)

3

12

Starszy magazynier

 

VIII - IX

-

średnie3)

3

13

Bibliotekarz

VIII - IX

-

wyższe2) średnie3)

-

2

14

Konserwator,

Rzemieślnik,

Elektryk

VIII - IX

-

zasadnicze4)

-

15

Kancelista

VIII - IX

-

średnie 3)

2

16

Magazynier,

Młodszy kancelista

VII -VIII    

-

średnie3)

-

17

Kierowca samochodu osobowego

VII - VIII

-

według odrębnych przepisów

18

Operator urządzeń powielających

VI - VIII

-

zasadnicze4)

-

19

Robotnik

III – V

-

 

podstawowe5)

-

20

Portier,

Szatniarz,

Dozorca

IV - VII

-

podstawowe5)

-

21

Pomoc administracyjna

IV - VII

-

średnie3)

-

22

Sprzątaczka

III-VI

-

podstawowe5)

-

23

Goniec

II - IV

-

podstawowe5)

-

 

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

 

1

Pracownik II stopnia

wykonujący zadania w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych

 

XII- XVI

 

XI – XV

 

X - XIV

 

-

 

-

 

-

wyższe2)

 

wyższe2)

 

wyższe2)

 

4

 

3

 

2

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

 

 

 

X - XIII

IX –XII

VIII – XI

-

średnie3)

 

średnie3)

 

średnie3)

 

3

 

2

 

-

 

 1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
 2. Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
 3. Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z póżn. zm.), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
 4. Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
 5. Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.
 6. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 7. Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).
  *- stanowiska, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej. 
 
Marszałek Województwa
Władysław Ortyl
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2024
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 26.03.2024 r. zmieniającego
Zarządzenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota
w złotych

Maksymalna kwota
w złotych

I

3300

5750

II

3350

5850

III

3400

6000

IV

3450

6100

V

3500

6300

VI

3550

6600

VII

3600

6900

VIII

3650

7200

IX

3700

7500

X

3800

7800

XI

3900

8200

XII

4000

8600

17000*

XIII

4100

9000

17500*

XIV

4200

9500

18000*

XV

4300

10000

18500*

XVI

4400

10500

19000*

XVII

4600

11000

19500*

XVIII

4800

11500

XIX

5000

12000

XX

5200

12500


* - dla stanowisk, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej. 
 
Marszałek Województwa
Władysław Ortyl 

 


ZARZĄDZENIE NR 60/2023
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 7 czerwca 2023 r.
zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2022 r. poz. 530/, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
/Dz. U z 2021 r. poz. 1960/, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2022 r., poz. 1510/ w uzgodnieniu z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r., Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.,
Nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 r. i Nr 67/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
Nr 67/2019 z dnia 4 października 2019 r. i Nr 12/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela minimalnego
i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego
w kategoriach zaszeregowania otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2023 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2023 Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 7.06.2023 r. zmieniającego
Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

2150

5350

II

2200

5400

III

2250

5500

IV

2300

5600

V

2350

5800

VI

2400

6000

VII

2450

6200

VIII

2500

6500

IX

2550

6800

X

2600

7100

XI

2650

7400

XII

2700

7700

16000*

XIII

2750

8000

16500*

XIV

2800

8300

17000*

XV

2850

8700

17500*

XVI

2900

9100

18000*

XVII

2950

9500

18500*

XVIII

3000

9900

XIX

3100

10300

XX

3200

10700

XXI

3400

11100

XXII

3600

11500

*dla stanowisk, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej.

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2022

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 23 luty 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U z 2021 r. poz. 1960/, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2020 r., poz. 1320
z późn.zm./ w uzgodnieniu
z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r., Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.,
Nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 r. i Nr 67/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
i Nr 67/2019 z dnia 4 października2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

 • Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 • Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela minimalnego
  i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 luty 2022 r. zmieniające Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę    

 

 

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę .

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

(tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)

Maksymalny poziom

dodatku funkcyjnego

kwota w złotych

do

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XX - XXII

3000

wyższe2)

4

2

Geodeta województwa

XVII -XVIII

3500

według odrębnych przepisów

3

Geolog wojewódzki

Rzecznik Funduszy Europejskich

XV – XIX

3500

wyższe2)

5

4

Dyrektor departamentu, (biura, jednostki równorzędnej),

Rzecznik prasowy

XV - XVIII

3000

wyższe2)

5

5

Główny księgowy, audytor wewnętrzny

XV-XVIII

2760

według odrębnych przepisów

6

Inspektor kontroli dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

XV-XVIII

2760

jak dla stanowiska geodety województwa

7

Zastępca głównego księgowego

XIV-XV

1660

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

3

8

Zastępca dyrektora departamentu (biura, jednostki równorzędnej)

Kierownik oddziału, (biura, jednostki równorzędnej)

XIII -XVIII

2760

wyższe2)

4

9

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji

Niejawnych,

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII-XVIII

2540

według odrębnych przepisów

10

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII - XVIII

2540

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

XIII – XVIII

2540

według odrębnych przepisów

2

Kierownik archiwum

XII - XVIII

2540

wyższe2)

średnie3)

2

4

3

Główny specjalista do spraw legislacji

XII - XVII

2540

wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2)
 i 4 lata pracy związanej
z opracowywaniem aktów prawnych

4

Główny specjalista do spraw bhp

XII - XVII

2320

według odrębnych przepisów

5

Główny specjalista,

Główny specjalista*

Starszy inspektor,

Informatyk urzędu,

Główny programista aplikacji,

Główny projektant systemów teleinformatycznych,

Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

Główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
Główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII-XVII

2320

wyższe2)

4

6

Inspektor

Inspektor*

XII - XVI

-

wyższe2)

średnie3)

3

5

7

Starszy specjalista,

Starszy informatyk

Starszy geodeta,

Starszy kartograf

Starszy programista aplikacji,

Starszy projektant systemów teleinformatycznych,

Starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI - XV

-

wyższe2)

3

8

Starszy specjalista do spraw bhp,

Specjalista do spraw bhp,

Starszy inspektor do spraw bhp,

Inspektor do spraw bhp

XI- XIV

-

według odrębnych przepisów

9

Starszy archiwista,

Specjalista,

Podinspektor ,

Informatyk,

Geodeta,

Kartograf

X - XIV

-

wyższe2)

średnie3)

-

3

10

Programista aplikacji,

Projektant systemów teleinformatycznych,

Administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X - XIV

wyższe2)

średnie3)

-

3

11

Samodzielny referent

IX - XII

-

średnie3)

2

12

Referent,

Kasjer,

Księgowy,

Archiwista

IX - XII

-

średnie3)

2

13

Referent prawny,

Referent prawno-administracyjny

VIII – XII

-

wyższe2)

-

14

Młodszy referent,

Młodszy księgowy

VIII - X

-

średnie3)

-

Stanowska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik warsztatu ,

Kierownik stacji obsługi

X - XII

1880

średnie3)

4    

2

Kierownik biblioteki           

X - XII

1880

jak dla stanowiska

starszego bibliotekarza

3

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

4

Rzemieślnik specjalista

X -XI

-

zasadnicze4)

3

5

Kierownik: garażu, magazynu

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi

Dyspozytor taboru samochodowego

Kontroler techniczny

IX - XI

1660

średnie3)

3

6

Starszy bibliotekarz

IX - XI

-

według odrębnych przepisów

7

Sekretarka

IX - X

-

średnie3)

-

8

Mechanik samochodowy

IX - X

-

zasadnicze4)

2

9

Kierowca samochodu ciężarowego

IX - X

-

według odrębnych przepisów

10

Zaopatrzeniowiec

VIII - XI

-

Średnie3)

2

11

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,

Kierownik centrali telefonicznej

VIII - IX

1660

średnie3)

3

12

Starszy magazynier

VIII - IX

-

średnie3)

3

13

Bibliotekarz

VIII - IX

-

według odrębnych przepisów

14

Konserwator,

Rzemieślnik wykwalifikowany,

Elektryk,

Palacz c.o.

VIII - IX

-

zasadnicze4)

-

15

Kancelista

VII-VIII

-

średnie 3)

2

16

Magazynier,

Starszy Recepcjonista,

Recepcjonista,

Młodszy kancelista

VII -VIII

-

średnie3)

-

17

Kierowca samochodu osobowego

VII - VIII

-

według odrębnych przepisów

18

Operator urządzeń powielających

VI - VIII

-

podstawowe5)

-

19

Telefonistka,

Robotnik gospodarczy

V – VII

-

podstawowe5)

-

20

Portier,

Szatniarz,

Dozorca

IV - VII

-

podstawowe5)

-

21

Pomoc administracyjna

III-VII

-

średnie3)

-

22

Sprzątaczka

III-VI

-

podstawowe5)

-

23

Goniec

II - IV

-

podstawowe5)

-

24

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I-IV

-

podstawowe5)

-

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia

wykonujący zadania w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych

XII-XVI

XI - XV

-

wyższe2)

wyższe2)

3

-

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X - XIII
 

IX –XIII

VIII – XII

-

średnie3)

średnie3)

średnie3)

3

2

-

  

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

 5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy
 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na

 stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).

 *- stanowiska, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa
 Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej.

  

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2 /2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
     z dnia 23 luty 2022 r. zmieniającego
Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
    w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
     Urzędu Marszałkowskiego
     Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę    

    

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

2150

3350

II

2200

3400

III

2250

3500

IV

2300

3600

V

2350

3800

VI

2400

4000

VII

2450

4200

VIII

2500

4500

IX

2550

4800

X

2600

5100

XI

2650

5400

XII

2700

5700

9700*

XIII

2750

6000

10500*

XIV

2800

6300

11000*

XV

2850

6700

11500*

XVI

2900

7100

12000*

XVII

2950

7500

12500*

XVIII

3000

7900

XIX

3100

8300

XX

3200

8700

XXI

3400

9100

XXII

3600

9500

 *dla stanowisk, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa
 Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej.

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 4 października 2019 r. 

 zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U z 2018 r. poz.936 z późn.zm./, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn.zm./ w uzgodnieniu z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W  Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r., Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 r. i Nr 67/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabeli miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
  a) w części stanowiska urzędnicze w lp.5 po stanowisku główny specjalista dodaje się stanowisko „główny specjalista*”,
  b) na końcu tabeli  oznaczenie * otrzymuje brzmienie: „stanowiska, których  miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej.”,

 2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.   

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2. 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2019 
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 4.10.2019 r. zmieniającego Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

 

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1700

2300

II

1720

2500

III

1740

2700

IV

1760

2900

V

1780

3100

VI

1800

3300

VII

1820

3500

VIII

1840

3800

IX

1860

4100

X

1880

4400

XI

1900

4700

XII

1920

5000

9700*

XIII

1940

5300

10500*

XIV

1960

5600

11000*

XV

1980

6000

11500*

XVI

2000

6400

12000*

XVII

2100

6800

12500*

XVIII

2200

7200

XIX

2400

7600

XX

2600

8000

XXI

2800

8400

XXII

3000

8800

 
* dla 
stanowisk, których miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego 
w Brukseli, funkcjonujące w ramach Domu Polski Wschodniej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl


ZARZĄDZENIE NR 67/2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

 zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U z 2018 r. poz.936/, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2018, poz. 917 t. j./ w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. , Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r. i Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011r., Nr 30/2018 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2 

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4 

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 z mocą obowiązującą od dnia 19 maja 2018 r. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

                                                                                                              Władysław Ortyl

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 /2018
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 10.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego
oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

(tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)  

maksymalny poziom

dodatku funkcyjnego

kwota w złotych

do

Wymagania   kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz województwa

XX - XXII

2000

wyższe2)

4

2

Geodeta województwa

XVII -XVIII

2750

według odrębnych przepisów

3

Geolog wojewódzki

Rzecznik Funduszy Europejskich

XV – XIX

2750

wyższe2)

5

4

Dyrektor departamentu, (biura, jednostki równorzędnej),

Rzecznik prasowy

XV - XVIII

2000

wyższe2)

5

5

Audytor wewnętrzny

XV-XVIII

1760

według odrębnych przepisów

6

Inspektor kontroli dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej

XV-XVIII

1760

jak dla stanowiska geodety województwa

7

Zastępca głównego księgowego

XIV-XV

660

wyższe2) lub     podyplomowe ekonomiczne

3

8

Zastępca dyrektora departamentu (biura, jednostki równorzędnej)

Kierownik oddziału, (biura, jednostki równorzędnej)

XIII -XVIII

1760

wyższe2)

4

9

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji

Niejawnych,

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII-XVIII

1540

według odrębnych przepisów

10

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII - XVIII

1540

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Radca prawny

XIII – XVIII

1540

według odrębnych przepisów

2

Kierownik archiwum

XII - XVIII

1540

wyższe2)

 

średnie3)

2

4

3

Główny specjalista do spraw legislacji

XII - XVII

1540

wyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

4

Główny specjalista do spraw bhp

XII - XVII

1320

według odrębnych przepisów

5

Główny specjalista,

Starszy inspektor,

Informatyk urzędu,

Główny programista aplikacji,

Główny projektant systemów teleinformatycznych,

Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

Główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
Główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych        

XII-XVII

1320

wyższe2)

4

6

Inspektor

Inspektor*

XII - XVI

-

wyższe2)

średnie3)

3

5

7

Starszy specjalista,

Starszy informatyk

Starszy geodeta,

Starszy kartograf

Starszy programista aplikacji,

Starszy projektant systemów teleinformatycznych,

Starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych      

XI - XV

-

wyższe2)

 

3

8

Starszy specjalista do spraw bhp,

Specjalista do spraw bhp,

Starszy inspektor do spraw bhp,

Inspektor do spraw bhp

XI- XIV

-

według odrębnych przepisów

9

Starszy archiwista,

Specjalista

Podinspektor ,

Informatyk

Geodeta,

Kartograf

X – XIV

-

wyższe2)

średnie3)

 

-

3

10

Programista aplikacji,

Projektant systemów teleinformatycznych,

Administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
Analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych    

X - XIV

 

wyższe2)

średnie3)

-

3

11

Samodzielny referent

IX - XII

-

średnie3)

2

12

Referent,

Kasjer,

Księgowy,

Archiwista

IX - XII

-

średnie3)

2

13

Referent prawny,

Referent prawno-administracyjny

VIII – XII

-

wyższe2)

-

14

Młodszy referent,

Młodszy księgowy

VIII - X

-

średnie3)

-

Stanowska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik warsztatu ,

Kierownik stacji obsługi

X - XII

880

średnie3)

4

2

Kierownik biblioteki            

X - XII

880

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

3

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

4

Rzemieślnik specjalista

X -XI

-

zasadnicze4)

3

5

Kierownik: garażu, magazynu  

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi

Dyspozytor taboru samochodowego

Kontroler techniczny

IX - XI

660

średnie3)

3

6

Starszy bibliotekarz

IX - XI

-

według odrębnych przepisów

7

Sekretarka

IX - X

-

średnie3)

-

8

Mechanik samochodowy

IX - X  

-

zasadnicze4)

2

9

Kierowca samochodu ciężarowego

IX - X

-

według odrębnych przepisów

10

Zaopatrzeniowiec

VIII - XI

-

Średnie3)

2

11

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej,

Kierownik centrali telefonicznej

VIII - IX

660

średnie3)

3

12

Starszy magazynier

VIII - IX

-

średnie3)

3

13

Bibliotekarz

VIII - IX

-

według odrębnych przepisów

14

Konserwator,

Rzemieślnik wykwalifikowany,

Elektryk,

Palacz c.o.

VIII   - IX

-

zasadnicze4)

-

15

Kancelista

VII-VIII

-

średnie 3)

2

16

Magazynier,

Starszy Recepcjonista,

Recepcjonista,

Młodszy kancelista

VII -VIII    

-

średnie3)

-

17

Kierowca samochodu osobowego

VII - VIII

-

według odrębnych przepisów

18

Operator urządzeń powielających

VI   - VIII

-

podstawowe5)

-

19

Telefonistka,

Robotnik gospodarczy

V – VII

-

podstawowe5)

-

20

Portier,

Szatniarz,

Dozorca

IV - VII

-

podstawowe5)

-

21

Pomoc administracyjna

III-VII

-

średnie3)

-

22

Sprzątaczka

III-VI

-

podstawowe5)

-

23

Goniec

II - IV

-

podstawowe5)

-

24

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I-IV

-

podstawowe5)

-

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1

Pracownik II stopnia

wykonujący zadania w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych

XII-XVI

XI - XV

-

wyższe2)

 

wyższe2)

3

-

2

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X - XIII

IX –XIII

VIII – XII

-

średnie3)

 

średnie3)

 

średnie3)

3

2

-

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

* - inspektor, którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 10.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
ustalonego w kategoriach zaszeregowania

 

Kategoria zaszeregowania

 

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1700

2300

II

1720

2500

III

1740

2700

IV

1760

2900

V

1780

3100

VI

1800

3300

VII

1820

3500

VIII

1840

3800

IX

1860

4100

X

1880

4400

XI

1900

4700

XII

1920

5000

XIII

1940

5300

XIV

1960

5600

XV

1980

6000

XVI

2000

6400

16000*

XVII

2100

6800

XVIII

2200

7200

XIX

2400

7600

XX

2600

8000

XXI

2800

8400

XXII

3000

8800

*dla stanowiska, którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

  


 

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia  14 marca  2018 r. 

 

 zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U z 2014 r. poz.1786 z późn. zm./, art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2018, poz. 108 z późn.zm/ w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. , Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r. i Nr 104/11 z dnia 9 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania – Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia, w terminie do dwóch tygodni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2018 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 14.03.2018 r. zmieniające Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego
oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania
(tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)  

maksymalny poziom
dodatku funkcyjnego
kwota w złotych
do

Wymagania   kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności
zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

sekretarz województwa

XX - XXII

1760

wyższe1)

4

2

geolog wojewódzki

XV - XIX

2750

wyższe geologiczne

5

3

geodeta województwa

XVII -XVIII

2750

według odrębnych przepisów

4

dyrektor departamentu, biura jednostki równorzędnej,

rzecznik prasowy

XV - XVIII

1760

wyższe2)

5

audytor wewnętrzny

   według odrębnych przepisów

inspektor kontroli

dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

4

5

zastępca dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej)

kierownik oddziału,

(jednostki równorzędnej),

XIII -XVIII

1540

wyższe2)

4

pełnomocnik do spraw ochrony informacji

niejawnych

według odrębnych przepisów

6

zastępca głównego księgowego

XIV – XV

660

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

7

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII - XV

 

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

radca prawny

XIII – XVIII

1540

według odrębnych przepisów

 

główny specjalista do spraw legislacji

XII - XVII

 

wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych  

2

informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,


starszy inspektor    

1320

wyższe2)

4

główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

Inspektor*

XII - XVI

-

wyższe2)

3

4

starszy specjalista,

starszy informatyk

XI - XV

-

wyższe2)

3

starszy specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

4a

Starszy programista aplikacji,

Starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych      

XI - XV

 

wyższe2)

3

5

podinspektor ,

informatyk

X - XIV

-

wyższe2)

-

średnie 3)

3

geodeta,

kartograf

-

wyższe geodezyjne i kartograficzne

-

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

5a

Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych    

X - XIV

 

wyższe2)

-

średnie3)

3

6

specjalista

X- XIII

-

średnie3)

3

Specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

samodzielny referent

IX - XII

-

średnie3)

2

8

referent prawny

VIII - XII

-

wyższe prawnicze

-

9

referent prawno-administracyjny

VIII – XII

-

wyższe prawnicze lub   administracyjne

-

10

referent,

kasjer,

księgowy

IX   - XI

-

średnie3)

2

11

młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII - X

-

średnie3)

-

Stanowska pomocnicze i obsługi

1

pracownik II stopnia

wykonujący zadania   w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XII-XVI

-

wyższe

3

XI-XV  

-

wyższe

-

2

pracownik I stopnia   wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X - XIII

-

średnie

3

IX -XIII

średnie

2

VIII – XII

średnie

-

3

kierownik warsztatu ,

kierownik stacji obsługi

X - XII

880

Średnie3)

4

kierownik biblioteki

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

4

zastępca kierownika

warsztatu,

zastępca kierownika stacji

obsługi , kierownik garażu

IX - XI

660

średnie3)

3

starszy bibliotekarz

-

według odrębnych przepisów

5

zaopatrzeniowiec

VIII - XI

-

średnie3)

2

6

kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

IX - X

660

średnie3)

3

maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor taboru samochodowego ,

kontroler techniczny

-

sekretarka

-

7

kierownik kancelarii głównej,

Kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik kancelarii telefonicznej

VIII - IX

660

średnie3)

3

kancelista,

młodszy kancelista

VII - VIII

-

starszy magazynier

VIII - IX

-

bibliotekarz

według odrębnych przepisów

8

starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista

VII   - VIII

-

średnie3)

-

9

telefonistka

V-VII

-

podstawowe4)

-

10

pomoc administracyjna

III -VII  

-

średnie3)

-

11

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I-IV

-

podstawowe4)

-

12

kierowca autobusu

X - XI

-

według odrębnych przepisów

rzemieślnik specjalista

-

zasadnicze zawodowe5)

3

13

kierowca samochodu

ciężarowego

IX – X

-

według odrębnych przepisów

mechanik samochodowy,

zasadnicze

zawodowe5)

2

14

konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

elektryk,

palacz c. o.

VIII - IX

-

zasadnicze zawodowe5)

-

15

kierowca samochodu osobowego

VII - VIII

-

według odrębnych przepisów

16

operator urządzeń powielających

VI-VIII

-

Podstawowe4)

-

17

robotnik gospodarczy

V - VII  

-

podstawowe4)

-

18

portier,

szatniarz,

dozorca

IV - V

-

podstawowe4)

-

19

sprzątaczka

III – IV

-

podstawowe4)

-

20

goniec

II - IV

-

podstawowe4)

-

 
 
 
1)  Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym  do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach  urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk  urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe  i umiejętność  wykonywania czynności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
  *    - inspektor, którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego  w Brukseli. 
 
MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA
 
Władysław  Ortyl
 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 30/2018
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 14.03.2018 r. zmieniające Zarządzenie
Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 

 Tabela miesięcznych  kwot wynagrodzenia zasadniczego
 

Kategoria zaszeregowania

 

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1700

2300

II

1720

2500

III

1740

2700

IV

1760

2900

V

1780

3100

VI

1800

3300

VII

1820

3500

VIII

1840

3800

IX

1860

4100

X

1880

4400

XI

1900

4700

XII

1920

5000

XIII

1940

5300

XIV

1960

5600

XV

1980

6000

XVI

2000

6400

16000*

XVII

2100

6800

XVIII

2200

7200

XIX

2400

7600

XX

2600

8000

XXI

2800

8400

XXII

3000

8800

 

*dla stanowiska, którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

 

MARSZAŁEK  WOJEWÓDZTWA

                                    Władysław Ortyl

 


 

ZARZĄDZENIE NR 104 /11
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 9 grudnia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 z późn.zm.), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniami: Nr 51/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. i Nr 47/10 z dnia 17 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu w części dotyczącej Stanowisk urzędniczych otrzymuje brzmienie:

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania (tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2 do regulaminu)

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kwota w złotych do

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowiska urzędnicze

1

radca prawny

XIII – XVIII

1540

według odrębnych przepisów

2

główny specjalista

XII – XVII

1320

wyższe2)

4

główny specjalista ds. bhp

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

XII – XVI

-

wyższe2)

3

   XII - XXII*

4

starszy specjalista,

starszy informatyk

XI - XV

-

wyższe2)

3

starszy specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

5

podinspektor ,

informatyk

X - XIV

-

wyższe2)

-

średnie 3)

3

 

geodeta,

kartograf

-

wyższe geodezyjne i kartograficzne

-

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

6

specjalista

X - XIII

-

Średnie3)

3

Specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

samodzielny referent

IX - XII

-

średnie3)

2

8

referent prawny

VIII – XII

-

wyższe prawnicze

-

9

referent prawno-administracyjny

VIII – XII

-

wyższe prawnicze lub administracyjne

-

10

referent,

kasjer,

księgowy

IX - XI

-

średnie3)

2

11

młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII – X

-

średnie3)

-

2) Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca Załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1100

1600

II

1120

1650

III

1140

1700

IV

1160

1800

V

1180

1900

VI

1200

2100

VII

1250

2250

VIII

1300

2450

IX

1350

2650

X

1400

2900

XI

1450

3000

XII

1500

3250

XIII

1600

3500

XIV

1700

3750

XV

1800

4150

XVI

1900

4500

XVII

2000

5000

XVIII

2200

5500

XIX

2400

6000

XX

2600

6500

XXI

2800

7000

XXII

3000

7200

XXII*

1500

15000

*dla stanowiska inspektora którego stałym miejscem wykonywania pracy jest Przedstawicielstwo Regionalne w Brukseli.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 .

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karapyta

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy
Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów,
ul. Grunwaldzka 15
REGON 014985568 NIP 525-22-00-965

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15
kod 35-959 tel. 8524011


 

ZARZĄDZENIE NR 47 /10
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 17 września 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 z późn.zm.), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionym Zarządzeniem Nr 51/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2009 r. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników pozostający w dyspozycji Marszałka.
2.Nagrody mogą być przyznane z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, Dnia Niepodległości 11 Listopada oraz na koniec roku kalendarzowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek może przyznać
z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Województwa
lub dyrektora departamentu / kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej nagrodę pracownikowi lub grupie pracowników
za realizację określonego zadania w innych terminach niż określone
w ust.2.
4. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi za osiągnięcia w pracy zawodowej i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, a w szczególności za:

1) godną naśladowania, wzorową pracę, podejmowanie inicjatyw i działań usprawniających organizację pracy na danym stanowisku,
2) efektywne i terminowe wykonywanie przydzielonych obowiązków służbowych ,
3) samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań oraz dyspozycyjność,
4) osiąganie szczególnych wyników w trakcie realizacji zadań na rzecz Urzędu,
5) wyjątkową dbałość o mienie Urzędu i racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi.

5. Ustalenie wysokości nagrody przysługującej pracownikowi dokonuje się według następujących zasad:

1) wydzielenia środków na nagrody dla pracowników poszczególnych departamentów dokonuje się przeliczając liczbę pracowników zatrudnionych w dniu podjęcia decyzji o wypłacie nagród przez kalkulacyjną kwotę nagrody przypadającą na 1 pracownika,
2) dyrektorzy departamentów / kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych przedkładają na piśmie Sekretarzowi Województwa propozycje przyznania nagród dla podległych pracowników, uwzględniając kryteria określone w ust.4,
3) Sekretarz Województwa przedkłada na piśmie Marszałkowi propozycje nagród dla dyrektorów departamentów / kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych i ich zastępców.
4) wysokość nagrody dla Sekretarza Województwa ustala Marszałek.
5) informację o przyznaniu nagrody pracownik otrzymuje na piśmie, którego kopia jest włączana do akt osobowych.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 2 .

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
REGON 014985568 NIP 525-22-00-965

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
kod 35-959 tel. 8524011


ZARZĄDZENIE NR 51 /09
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 ), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje :

§1

W Zarządzeniu nr 40/09 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do tabeli miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu po tabeli stanowiska urzędnicze dodaje się tabelę w brzmieniu:

Stanowiska doradców i asystentów
1
doradca
 
XVII – XIX
-
wyższe
5
2
asystent
XI – XIII
-
Średnie
-

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Urzędu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

 


ZARZĄDZENIE NR 40/09
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 398 ), art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 , poz. 94 z późn. zm. ) w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Organizacją Zakładową nr 09-002 OPZZ "Konfederacja Pracy" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 34/05 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§4

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Urzędu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński


Załącznik do Zarządzenia Nr
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu wynagradzania pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ


Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin wynagradzania pracowników, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, świadczeń i dodatków związanych z pracą.
2. Regulamin wynagradzania pracowników określa w szczególności:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
2. pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę , z wyjątkiem osób zarządzających Urzędem według art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy.
3. Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zasady wynagradzania za pracę

§3

W Urzędzie stosuje się czasowy system wynagradzania.

§4

Wynagrodzenie pracowników ustala się w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 ) , rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50 , poz. 389 ), niniejszy regulamin oraz Kodeks pracy.

§5

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości wykonywanej pracy oraz stażu pracy mającego znaczenie dla danego stanowiska.
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze , dodatek za wieloletnią pracę , nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Pracownikowi może być przyznana premia, nagroda, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą , wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje poszczególne składniki wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej) i uwzględnia liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca.
5. Nagroda uznaniowa przysługuje pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz macierzyństwa , za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i premia nie przysługują pracownikowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny oraz macierzyństwa , za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie zasadnicze

§6

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej określa się w umowie o pracę.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się w pełnych dziesiątkach złotych.

Dodatek funkcyjny

§ 7

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem.
3. Wykaz stanowisk oraz określenie wysokości przysługującego dodatku funkcyjnego określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dodatek specjalny

§ 8

1. Pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas realizacji zwiększonego zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań , nie dłużej niż na okres jednego roku, z możliwością ponownego przyznania.
4. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
5. Dodatek specjalny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

Premia

§ 9

1. Fundusz premiowy tworzy się w wysokości 60 % środków przewidzianych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
2. Pracownikom zatrudnionym w Urzędzie na stanowiskach pomocniczych i obsługi za rzetelne i należyte wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych przyznawana jest premia.
3. Premia przyznawana jest i wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości do 80% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
4. Wypłata premii następuje do dnia 10 następnego miesiąca po upływie miesiąca , za który premia przysługuje.
5. Pracownik traci prawo do premii w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) spożywania alkoholu w czasie pracy lub stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
c) naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
d) niewykonania polecenia służbowego,
e) naruszenia dyscypliny pracy.

Nagroda uznaniowa

§10

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników pozostający w dyspozycji Marszałka.
2. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wzorowe i godne naśladowania wypełnianie obowiązków, za przejawianie inicjatywy i zaangażowania w pracy lub za podnoszenie jej efektywności i jakości.
3. Nagrodę przyznaje Marszałek na wniosek dyrektora departamentu, w którym jest zatrudniony pracownik lub z własnej inicjatywy.

Wymagania kwalifikacyjne

§ 11

Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach określone są w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 12

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie regulaminu nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia , pozostają nadal zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych , przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

§ 14

Każdy nowo zatrudniony pracownik zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem , co potwierdza w pisemnym oświadczeniu , które jest włączone do jego akt osobowych .

§ 15

Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy
Konfederacja Pracy
Organizacja Zakładowa nr 09 002
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Tabela miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz
wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę .1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego


 
 
Wprowadził(a):
Agata Dytkowska
tel.: 17 8606790
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Tomasz Ciechanowski

 

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

(tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia stanowi zał. Nr 2  do regulaminu)  

maksymalny poziom

dodatku funkcyjnego

kwota w złotych

do

Wymagania  kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności

zawodowe

staż pracy w latach

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

Stanowiska  kierownicze urzędnicze

1

sekretarz  województwa

 

XX - XXII

1760

wyższe1)

4

2

geolog wojewódzki

XV - XIX

2750

wyższe  geologiczne

5

3

geodeta  województwa

 

XVII -XVIII

2750

według odrębnych przepisów

4

dyrektor  departamentu, biura jednostki równorzędnej,

rzecznik  prasowy

XV - XVIII

1760

wyższe2)

5

audytor wewnętrzny

 

   według odrębnych przepisów

inspektor kontroli

dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej

wyższe geodezyjne  i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

4

5

zastępca dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej)

kierownik  oddziału,

(jednostki równorzędnej),

 

XIII -XVIII

1540

wyższe2)

4

pełnomocnik  do spraw ochrony  informacji

niejawnych

 

według odrębnych przepisów

6

zastępca głównego księgowego

XIV – XV  

660

wyższe ekonomiczne  lub podyplomowe  ekonomiczne

3

7

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII - XV

 

 

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

radca prawny

 

XIII – XVIII

1540

według odrębnych  przepisów

 

główny specjalista do spraw legislacji

XII - XVII

 

wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych  

2

informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,


starszy inspektor       

1320

 

wyższe2)

4

główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów

3

Inspektor

Inspektor*

 

 

 

 

XII - XVI

 

-

wyższe2)

3

4

starszy  specjalista,

starszy  informatyk

XI - XV

-

wyższe2)

3

starszy  specjalista ds. BHP 

według  odrębnych przepisów

starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

4a

Starszy programista aplikacji,

Starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych       

XI - XV

 

wyższe2)

3

5

podinspektor ,

informatyk

X - XIV

-

wyższe2)

-

średnie 3)

3

geodeta,

 

 

 

 

kartograf

 

-

wyższe geodezyjne  i kartograficzne

 

-

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

5a

Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych     

X - XIV

 

wyższe2)

-

 

 

średnie3)

 

 

3

6

specjalista

 

X- XIII

-

 

średnie3)

3

Specjalista ds. BHP

według odrębnych przepisów

7

samodzielny  referent

 

IX - XII

-

średnie3)

2

8

referent prawny

 

VIII - XII

-

wyższe prawnicze

-

9

referent prawno-administracyjny

 

VIII – XII

-

wyższe prawnicze lub  administracyjne

-

10

referent,

kasjer,

księgowy

IX  - XI

-

średnie3)

2

11

młodszy referent,

młodszy księgowy

 

VIII - X

-

średnie3)

-

Stanowska pomocnicze  i obsługi

1

pracownik  II  stopnia

wykonujący zadania   w ramach robót  publicznych  lub prac interwencyjnych 

 

 

 

XII-XVI

-

wyższe

 

 

 

3

XI-XV 

-

wyższe

-

2

pracownik  I  stopnia  wykonujący zadania  w ramach robót publicznych  lub prac  interwencyjnych

 

 

 

 

 

X - XIII 

-

średnie

 

 

 

 

3

IX -XIII 

średnie

2

 

VIII – XII 

średnie

 

-

3

kierownik  warsztatu ,

kierownik stacji obsługi

X - XII

880

Średnie3)

4                                                                                                                                                             

kierownik biblioteki

jak dla stanowiska  starszego bibliotekarza

4

zastępca kierownika

warsztatu,

 zastępca kierownika stacji

obsługi , kierownik garażu

IX - XI

660

średnie3)

 

3

starszy bibliotekarz

-

według odrębnych przepisów

5

zaopatrzeniowiec

VIII - XI 

-

średnie3)

2

6

kierownik  magazynu,

kierownik hali maszyn

IX - X

660

 

średnie3)

3

maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor taboru samochodowego ,

kontroler  techniczny

 

-

sekretarka

-

7

kierownik kancelarii  głównej,

Kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik kancelarii telefonicznej

VIII - IX 

660

średnie3)

3

kancelista,

młodszy  kancelista

VII - VIII

-

starszy magazynier

 

VIII - IX 

-

bibliotekarz

według  odrębnych przepisów

8

starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista

VII  - VIII

-

średnie3)

-

9

telefonistka

V-VII

-

podstawowe4)

-

10

pomoc administracyjna

III -VII    

-

 

średnie3)

-

11

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I-IV

-

podstawowe4)

-

12

kierowca autobusu

X  - XI

-

według odrębnych przepisów

rzemieślnik  specjalista

-

zasadnicze zawodowe5)

3

13

kierowca samochodu

ciężarowego

IX – X

-

 

według odrębnych przepisów

mechanik samochodowy,

 

zasadnicze

zawodowe5)

2

14

konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

elektryk,

palacz  c. o.

VIII - IX

-

zasadnicze zawodowe5)

-

15

kierowca samochodu osobowego

VII - VIII

-

według odrębnych przepisów

16

operator urządzeń powielających

VI-VIII

-

Podstawowe4)

-

17

robotnik gospodarczy

V - VII 

-

podstawowe4)

-

18

portier,

szatniarz,

dozorca

IV - V

-

podstawowe4)

-

19

sprzątaczka

III – IV

-

podstawowe4)

-

20

goniec

II - IV

-

podstawowe4)

-

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi