Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 

 

  Podstawa prawna:

 • art. 7, art. 9 ust. 2 i 3, art. 10 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).

 

Informacja skierowana jest do:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

wg. art. 7 ust 3 w/w ustawy wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

  

Wymagane dokumenty:

 

I. Wniosek kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia  zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I - III, należy przesłać wraz  z wnioskiem (pismem przewodnim) do Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącym dołączenia opinii (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

 

   Wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( w 2 egz.) powinien zawierać:

 • określenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz) i adresata (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze zawierające informacje o:

- powierzchni wnioskowanych gruntów rolnych w podziale na poszczególne  funkcje projektowane w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego,

- ogólnej powierzchni gruntów rolnych oraz powierzchni gruntów rolnych klas I - III w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębów ewidencyjnych, w granicach których znajdują się  wnioskowane grunty,

- ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I - III oraz odrębnie IV - VI w gminie, które zostały już przeznaczone na cele nierolnicze (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowania (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),

-  ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I - III oraz odrębnie IV - VI w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),

-  powierzchni gruntów rolnych klas I - III przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno - usługową, itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona               z produkcji rolniczej),

-  powierzchni gruntów rolnych klas IV - VI przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno - usługową, itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze  zagospodarowana (faktycznie wyłączona             z produkcji rolniczej),

-  ogólnej powierzchni gruntów rolnych słabszych klas bonitacyjnych (IV-VI), objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które przeznacza się na cele nierolnicze,

-  powierzchni gruntów rolnych przeznaczonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele rolne,

-  dane demograficzne w obrębach ewidencyjnych w granicach których znajdują się wnioskowane grunty takie jak : aktualna liczba ludności, zmiany liczby ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat (podanie liczby mieszkańców w poszczególnych latach), prognozowane osadnictwo na tym terenie wraz z uzasadnieniem,

 

 • wykaz wnioskowanej powierzchni gruntów rolnych z uwzględnieniem ich klas bonitacyjnych, numerów działek ewidencyjnych, wydzieleni planistycznych;
 • załącznik tabelaryczny z wykazem podmiotów władających gruntami wnioskowanymi do zmiany przeznaczenia np. własność indywidualna, mienie gminne, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Skarb Państwa, własność indywidualna nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych w ostatnich latach (zgodnie z załączonym poniżej wzorem),
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

- sumę należności i opłat rocznych za grunty rolne projektowane do  przeznaczenia na cele nierolnicze,

- przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do  przeznaczenia na cele nierolnicze.

 • kserokopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”),
 • część tekstową i graficzną projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • kopię fragmentu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” obejmującego wnioskowany obszar do zmiany przeznaczenia z podaniem numeru i daty uchwały zatwierdzenia „studium”,
 • załącznik graficzny (na podkładzie aktualnej mapy ewidencyjnej z widocznymi numerami działek ewidencyjnych oraz konturami gleboznawczej klasyfikacji gruntów) obrazujący otoczenie wnioskowanych gruntów, na których wskazane będą odrębną barwą:

                wnioskowane grunty klas I - III ze wskazaniem planowanych na nich funkcji,

                - położone w ich sąsiedztwie:     

*  tereny istniejącej zabudowy zagrodowej,

*  tereny, które zostały już zagospodarowane na cele nierolnicze  ze wskazaniem pełnionych przez nie funkcji,

*  tereny, które nie są jeszcze zabudowane, ale uzyskały wcześniejsze  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze  ze wskazaniem funkcji na jakie zostały przeznaczone.

 

 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 • opinię Podkarpackiej Izby Rolniczej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), o której mowa w art. 5a ustawy o izbach rolniczych 

 

II.  Wniosek kierowany do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na przeznaczenie   na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa  należy przesłać wraz z wnioskiem (pismem przewodnim) do  Marszałka  Województwa Podkarpackiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).  

    

     Wniosek do Ministra Środowiska ( w 2 egz.) powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Minister Środowiska),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (zawierające m.in. informacje o powierzchni gruntów leśnych występujących na terenie gminy i miejscowości której dotyczy wniosek, czy w ostatnich 5 latach prowadzone były na terenie gminy i miejscowości której dotyczy wniosek zalesienia gruntów i o ile w tym okresie zwiększyła się powierzchnia lasów, czy grunty leśne objęte są jakąś formą ochrony przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody i czy lasy objęte wnioskiem stanowią lasy ochronne, czy gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalesień i jaka powierzchnia została przewidziana w tym planie do zalesień),
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie ich na cele nieleśne z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
  w szczególności: 

-  sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne,

-  przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia  na cele nieleśne,

odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

        

      Do wniosku należy dołączyć:

 • mapę gospodarczą lasu z oznaczonymi granicami gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne (mapa taka powinna być wykonana w takiej samej skali jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 
 • dodatkowo mapę ewidencyjną z oznaczonymi granicami gruntów leśnych objętych wnioskiem o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne,
 • kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną),
 • opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • kopię opinii i uzgodnienia (jeżeli są wymagane oraz jeżeli na tym etapie wnioskodawca posiada już takie dokumenty) o projekcie planu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 • opis taksacyjny lasu, 
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • prognozę oddziaływania na środowisko (kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).    

 

 III.  Wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych gruntów leśnych (niestanowiących własności Skarbu Państwa) na cele nieleśne powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Marszałek Województwa Podkarpackiego),
 • uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (zawierające m.in. informacje o powierzchni gruntów leśnych występujących na terenie gminy i miejscowości której dotyczy wniosek, czy w ostatnich 5 latach prowadzone były na terenie gminy i miejscowości której dotyczy wniosek zalesienia gruntów i o ile w tym okresie zwiększyła się powierzchnia lasów, czy grunty leśne objęte są jakąś formą ochrony przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody i czy lasy objęte wnioskiem stanowią lasy ochronne, czy gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalesień i jaka powierzchnia została przewidziana w tym planie do zalesień),
 • wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, z uwzględnieniem typów siedliskowych,
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

-  sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane do przeznaczenia   na cele nieleśne,

-  przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania  inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne,

odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

    

Do wniosku należy dołączyć:

 • mapę gospodarczą lasu oraz mapę ewidencyjną z oznaczeniem granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne (mapy takie powinny być wykonane w takiej samej skali jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 
 • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową i graficzną), 
 • w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku,
 • opis taksacyjny lasu,
 • dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • prognozę oddziaływania na środowisko (kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).
 • kopię opinii i uzgodnienia (jeżeli są wymagane i jeżeli wnioskodawca na tym etapie posiada takie dokumenty) o projekcie planu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 

Wniosek o którym mowa w pkt. I i II dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i  po zakończeniu działalności przemysłowej określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo i leśnictwo.

 

Wnioski powinny być podpisane przez wnioskodawcę (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Sprawy o których mowa w pkt. I i II załatwiane są zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Sprawy o których mowa w pkt. III  załatwiane są zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie określonym w art. 35 kpa.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od wydanych postanowień w sprawach o których mowa w pkt. I i II stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od chwili otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Od wydanych decyzji w sprawie o której mowa w pkt. III stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Sprawy w Departamencie Rolnictwa, Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego prowadzą: Agnieszka Maj - główny specjalista, Krzysztof Małysa - główny specjalista, tel.: (017) 850 17 22

 

Dokumenty należy składać:

 

Adres do korespondencji: 

    Marszałek Województwa Podkarpackiego

    35 - 010 Rzeszów, al. Łukasza Ciepilińskiego 4

 

Osobiście:

    Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

    Rzeszów, al. Łukasza Ciepilińskiego 4, parter.

 

 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (tabela_wlasciciele.doc)tabela_wlasciciele.doc[RG] Magdalena Ptak58 kB2017-03-07 11:502017-03-07 11:50

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi