Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

 

Opis sprawy/zadania

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża należy złożyć wniosek o udzielenie koncesji, zawierający dane oraz dokumenty o których mowa w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868), art. 37 i art. 44 Ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292),oraz w art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283), a w szczególności:

1)właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
(
wypis z ewidencji gruntów i budynków)

2)prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

3)czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

4)środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

5)wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

6)sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

7)firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

8)numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

9)rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności.

10) określenie złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

11)określenie wielkości i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

12) określenie  stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;

13)6 egzemplarzy mapy projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

14) określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

15) dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy (np. dowody poniesionych kosztów dla uzyskania informacji geologicznej (dokumentacji), umowy kupna informacji geologicznej,  oświadczenie o prawach do informacji geologicznej),

, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

16)prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.

17) projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko

18) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

19) wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi granicami projektowanego obszaru i terenu górniczego,

20) dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie koncesji.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, tj.: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców; potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP); zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podmiot nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz ZUS o niezaleganiu z opłatą składek; zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określający wielkość (rząd wielkości) posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny; odpis księgi wieczystej; akt notarialny, umowa dzierżawy lub umowa przyrzeczenia dzierżawy – użyczenia gruntów w celu wydobywania kopaliny. W przypadku składania kserokopii w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

·         Za udzielenie koncesji opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł

·       Za zmianę koncesji (dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności) opłata skarbowa w wysokości 308,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie koncesji.                                                                          Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek

Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW                  Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w RzeszowieDepartament Ochrony Środowiska Oddział Geologiiul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoDepartament Ochrony ŚrodowiskaOddział Geologiiul. Lubelska 435-241 Rzeszówlub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

·         art. 21 ust. 1 pkt 2; art. 22 ust. 4; art. 30 oraz art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),
art. 37 i art. 44 Ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292), art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. , poz. 283 ze. zm.),

·         art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 256 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska a pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Udzielenie koncesji następuje na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej.

Status

Opublikował: Michał Herdzik                                                      Zatwierdził:Mariusz Rolek (14-07-2020r)

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi