Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 
 

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu zatwierdzenia projektu robót geologicznych należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 2 egzemplarzami Projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. , poz. 256 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji(Dz.U. 2015 poz. 964)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, w sprawach zastrzeżonych do właściwości Marszałka Województwa (art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jako organu pierwszej instancji, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  1. 1)projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  2. 2)projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Status

Zatwierdził: Mariusz Rolek 17-07-2020r.

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi