Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
Przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy jest również obowiązany producent napojów alkoholowych, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych. W razie popełnienia ww. przestępstwa można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na hurtowym obrocie napojami alkoholowymi. W wypadkach mniejszej wagi sprawca tego czynu podlega karze grzywny do 5000 zł.

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany:

 1. drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24 i 2015; obecnie: Dz. U. z 2023 r. poz. 550), tj. producent wina spełniający wymagania określone dla drobnego producenta w rozumieniu art. 2 ust. 3 rozporządzenia 2018/273, który wyrabia w danym roku winiarskim, biorąc pod uwagę średnią roczną produkcję co najmniej z trzech kolejnych lat winiarskich, średnio mniej niż 1000 hektolitrów wina, wyrobionego z surowców pochodzących z:
  1. upraw własnych winorośli lub
  2. upraw winorośli położonych na obszarze województwa, w którym jest zlokalizowane miejsce wyrobu wina, lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, w ilości nie większej niż 50% wagowo wszystkich surowców pochodzących z upraw winorośli;
 1. przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, tj. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:
  1. wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;
  2. miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570; obecnie: Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 z późn. zm.)

- który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest też obowiązany przedsiębiorca, którego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 pkt 1-4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. likwidacji punktu sprzedaży, upływu terminu ważności zezwolenia, zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej) albo w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 491 (łączenie spółek), art. 528 § 1 (podział spółek) albo art. 551 § 1, 2 i 5 (przekształcenie spółki) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18), i który posiadając zezwolenie, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta), jednorazowo zbywa zinwentaryzowane zapasy napojów alkoholowych.

Zezwolenia są wydawane oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
 2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia są wydawane – na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia na wybrany rodzaj napojów alkoholowych – w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zezwolenia są wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż dwa lata.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy,
  2. siedzibę i adres przedsiębiorcy,
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta,
  5. wnioskowany termin ważności zezwolenia,
  6. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
   1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
  1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania. Urzędowy formularz zawiera pouczenie: "w sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań".

Wzory wniosków udostępnione są na stronie www.biznes.gov.pl w artykule "Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%", a także w artykule "Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu".

Propozycje własne formularzy do pobrania:

  1. docxwniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo33.56 KB,
  2. docxwniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa35.09 KB.
 1. Załącznik:

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za zezwolenie.

Opłaty:

 1. Wysokość opłaty za zezwolenie:

Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, jeżeli przedsiębiorca uprzednio prowadził obrót hurtowy. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W przypadku przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za zezwolenie wynosi 4.000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za zezwolenie wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.

 1. Wysokość innych opłat:
  1. za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 zł,
  2. za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
  3. za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 zł,
  4. za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 zł.
 1. Termin i sposób wnoszenia opłat:

Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia, duplikatu lub decyzji, na rachunek organu wydającego zezwolenie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.
Rachunek:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 83 1090 2750 0000 0001 4752 0733
w banku: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (należy doprecyzować rodzaj napojów alkoholowych) albo innym wskazującym przedmiot, w związku z którym wniesiono opłatę.

 1. Opłata wprowadzona 1 stycznia 2021 r. - na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694):

Organem właściwym w sprawie opłaty w tej części jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi albo zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

Sposób składania dokumentów:

 1. korespondencyjnie pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 1. osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Organizacyjno-Prawny - Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr. tel.: 17 747 68 46 (pokój nr 334), 17 747 68 15 (pokój nr 327) oraz 600 677 658.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz o wydanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 § 3a, art. 104 i przepisami działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - sprawy załatwiane są przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji; do postępowań w sprawie wydania zezwoleń stosuje się przepisy dotyczące postępowania uproszczonego, nie ma natomiast zastosowania milczące załatwienie sprawy; sprawy załatwiane są zatem niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, chyba że nastąpi odejście od trybu administracyjnego postępowania uproszczonego (jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji publicznej w dalszym ciągu prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów rozdziału „Postępowanie uproszczone”, o czym niezwłocznie informuje stronę); wówczas znajdują zastosowanie przepisy stanowiące, że sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wyjątek: od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie; skargę wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Postanowienia wydane w postępowaniu uproszczonym można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, z wyjątkiem postanowień wydanych po wydaniu decyzji, postanowień o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania oraz postanowień, w odniesieniu do których możliwość ich zaskarżenia przewidują przepisy szczególne.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:

 1. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 2. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 4. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
 5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 6. zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

COFNIĘCIE I WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA. WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZAPASÓW:

Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi właściwy marszałek województwa cofa w przypadku:

 1. nieprzestrzegania następujących warunków: prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów; zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami; wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu;
 2. wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 3. popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym;
 5. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
 6. zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.

Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi właściwy marszałek województwa może cofnąć w przypadku:

 1. nieprzestrzegania następujących warunków: sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych; posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta; zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 2. powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi wygasają w przypadku:

 1. likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, właściwy marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

OBOWIĄZKI:

 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi lub zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jest obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:
  1. złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, według wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  2. obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty wprowadzonej 1 stycznia 2021 r., o której mowa w części "Opłaty" tej informacji

- do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

 1. Drobny producent wina z upraw własnych oraz przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, o których mowa w części „Opis sprawy/osoby zainteresowane” tej informacji, jest obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta), w poprzednim roku kalendarzowym – na piśmie, do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem.

Składając zawiadomienie należy podać:

  1. imię i nazwisko lub firmę producenta albo przedsiębiorcy,
  2. siedzibę i adres oraz adres do doręczeń producenta albo przedsiębiorcy,
  3. numer NIP, o ile producent albo przedsiębiorca, taki numer posiada, albo numer PESEL tego producenta albo przedsiębiorcy,
  4. informację o ilości wyprodukowanych przez producenta albo przedsiębiorcę, napojów alkoholowych, które zostały zbyte w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.

Propozycja formularza do pobrania: docxZawiadomnienie o ilości zbytych napojów alkoholowych34.96 KB.

 1. Informacje dotyczące wyrobów winiarskich, w tym obowiązków w ww. zakresie, znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (źródło: przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich). Uregulowania dotyczące sektora wina zawiera również ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. poz. 588).

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. osoby fizycznej - przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie/posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz osoby reprezentującej przedsiębiorcę/pełnomocnika przedsiębiorcy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem, wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, wydawania decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wydawania duplikatów zezwoleń, wydawania decyzji w sprawie cofania zezwoleń i w sprawie stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 9 ust. 2 i 3, art. 95 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)],
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
  • Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550),
  • osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
  • operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
  • inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. RIO, NIK,
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną B-10,
 2. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
 5. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. producenta i przedsiębiorcy składających zawiadomienie o ilości zbytych napojów alkoholowych oraz osoby reprezentującej producenta i przedsiębiorcę/pełnomocnika producenta i przedsiębiorcy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia i aktualizacji zbioru podmiotów zobowiązanych do składania zawiadomienia o ilości zbytych napojów alkoholowych oraz w celu jego archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 91 ust. 6-8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151.)],
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną B-10,
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O DANYCH PUBLICZNYCH –  DOTYCZY WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU I INNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W TYCH SPRAWACH

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Autor opracowania:
Renata Midura, inspektor.
Data wytworzenia informacji: 13.05.2005 r.

Wprowadził(a):
Renata Midura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Tomasz Ciechanowski

Opublikowano: 19.03.2013 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi