Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Informacje o skargach i wnioskach

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przedmiot wniosku winien dotyczyć zakresu zadań i kompetencji adresata wniosku.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do ich rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego pismo, albo wskazać mu właściwy organ.

Skargi i wnioski można wnosić pisemnie, za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi lub wniosku przez pełnomocnika wymaga załączenia pełnomocnictwa.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie, wnoszący pismo zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie jej załatwienia.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia sprawę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie jej załatwienia, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi), która nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nadzór nad terminowym i właściwym rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Województwa – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego. Skargi lub wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu w formie pisemnej w Kancelarii ogólnej lub ustnie do protokołu w pokojach 227 i 228 lub u dyrektorów poszczególnych departamentów. W zależności od przedmiotu skargi lub wniosku obywatele są kierowani przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, do właściwych dyrektorów departamentów lub ich zastępców.

Marszałek Województwa Podkarpackiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia z Sekretarzem Województwa Podkarpackiego – Dyrektorem Departamentu Organizacyjno-Prawnego – tel. (17) 850 17 83.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII – Skargi i wnioski.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi