Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

 

1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia
    zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla
    zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:

       1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

       2) cel wykonania czynności;

       3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskimi łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;

       4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;

       5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

3. Zezwolenie zawiera:

       1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

       2) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć czynności;

       3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów wykonywających tę czynność;

       4) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków zwierząt łownych
           i ich siedlisk rejonie wykonywania czynności

       5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;

       6) określenie terminu złożenia marszałkowi województwa informacji o wykorzystaniu zezwolenia.

4. Wniosek o wydanie przedmiotowego zezwolenia składa się w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
    Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

5. Osoba do kontaktu: Zbigniew Krysa, kierownik Oddziału łowiectwa i rybactwa w tut. Urzędzie, tel. 17 747 67 12,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych
    w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 ust. 6–12 stosuje się odpowiednio.

7. Marszałek województwa do  dnia 30  czerwca każdego roku  składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w
    roku  poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2–5,a także informację o
    wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi