Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania:

Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (link do ustawy o odpadach)

Kogo dotyczy:

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 1. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Obowiązek ewidencji

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) (link do rozporządzenia)

 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 1. Wytwórców:
  1. odpadów komunalnych,
  2. odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  3. będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1,
  4. odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
 2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz .U. z 2015 r. poz. 93) (link do rozporządzenia)
 3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach,
 4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tj. w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531) (link do rozporządzenia)

 

Wymagane dokumenty:

Podmioty obowiązane do:

 1. Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 2. Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych,

składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

al. Łukasza Cieplińskiego 4

Wykaz numerów telefonów

 

Miejsce składania dokumentów:

Podmioty obowiązane do sporządzania zbiorczego zestawienia danych począwszy od roku 2019 sporządzają i przesyłają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdania za lata 2015 – 2018  należy:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

 

Termin załatwienia sprawy:

Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Jeżeli z weryfikacji, o której mowa powyżej, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19 ustawy o odpadach):

Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach):

Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz

Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

 1. w przypadku posiadaczy odpadów:
  1. karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,
  2. karty ewidencji odpadów,
  3. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
  4. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 2. w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;
 3. w przypadku:
  1. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,
  3. transportującego odpady komunalne

- karty przekazania odpadów komunalnych.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Jednostka masy obowiązująca w kartach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach:

Mg = Megagram = TONA

Przelicznik jednostek:

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg

0,001 Mg = 1 kg

0,010 Mg = 10 kg

0,100 Mg = 100 kg

Sankcje karne:

Zgodnie z art.  180a ustawy o odpadach: Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym wymierza się administracyjną karę pieniężną.

Administracyjna kara pieniężna za ww. naruszenie wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi