Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu i PCB).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. żaden z ww. organów nie zgłosił Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przypadku posiadania lub użytkowania na administrowanym terenie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB), innych niż azbest.

AZBEST

Zapis § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest zobowiązuje właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest do:

  • przeprowadzania kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających
    z oceny stanu tych wyrobów;
  • sporządzenia w jednym egzemplarzu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
  • przechowywania oceny w dokumentach lub dołączeniu do książki obiektu budowlanego (jeżeli książka jest prowadzona na podst. art. 64 ust. 1 ustawy
    z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do czasu sporządzenia kolejnej oceny lub unieszkodliwienia wyrobu zawierającego azbest.

Zgodnie z zapisem § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest:
Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

Zapis § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku zobowiązuje wykorzystujących wyroby zawierające azbest do przedkładania corocznie do dnia 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wymienionego rozporządzenia):

  • Przedsiębiorców, podmioty niebędące przedsiębiorcami prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego;
  • Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2003 roku.

Sankcje (dotyczy przedsiębiorców, podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w tym osób fizycznych):

Zgodnie z art. 346 ustawy - Prawo ochrony środowiska: kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek wymieniony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny określone w ww. art. następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi