Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Sprawozdania za 2019 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z zapisami art. 9q ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywanemarszałkowi województwa za pośrednictwem BDO.

Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) jest możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany), który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

UWAGA

W związku z zapisami art.  7  ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.

1. Sprawozdania za 2019 r. przedkładane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez:

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),z wyłączeniem gminy ;

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne;

przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wójt/burmistrz/prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ w aktualnościach zostały zamieszczone informacje nt. możliwości uzyskania dostępu do BDO dla wójtów, burmistrzów, prezydentów w ramach indywidualnego konta JAP (jednostki administracji publicznej) za pośrednictwem strony internetowej https://jap-bdo.mos.gov.pl.

Uzyskanie ww. dostępu jest niezbędne do złożenia sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa podkarpackiego wynosi 242 kg/mieszkańca.

Stąd też dokonując za 2019 rok obliczeń łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych (Mwpmts) w przypadku gminy należy przyjąć MwGUS = 0,242 Mg.

Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412).

Zgodnie z art. 9 r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie sporządzone jest nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni.

Zgodnie z art.9z.ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina, która:

1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie     więcej jednak niż za 365 dni;

2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),                          pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski),                         pok. 222

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi