Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wydanie zaświadczenia ADR oraz wtórnika zaświadczenia ADR; (art. 24 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)

1. W przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, na pisemny wniosek kierowcy marszałek województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przesyła kierowcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku:

a) wtórnik dokumentu - pod warunkiem złożenia marszałkowi województwa wraz z wnioskiem oświadczenia o utracie dokumentu albo

b) nowy dokument.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Kierowca dokonuje zwrotu zniszczonego dokumentu oraz dokumentu wymagającego zmiany danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania nowego dokumentu albo wtórnika.

4. Kierowca, który po uzyskaniu wtórnika odzyskał utracony dokument, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić ten dokument marszałkowi województwa w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.

5. Marszałek województwa po otrzymaniu od kierowcy dotychczas posiadanego zaświadczenia ADR unieważnia je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i przechowuje w dokumentacji, o której mowa w art. 28.

6. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności zaświadczenia ADR ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR.

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR (wtórnika) (art. 25 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)

Wydając odpowiednio zaświadczenie ADR albo jego wtórnik marszałek województwa pobiera opłatę:

a) za wydanie zaświadczenia ADR albo jego wtórnika;

b) ewidencyjną na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców, w wysokości, o której mowa w art. 80d ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 683) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.

Wpłatę w wysokości 50 zł należy dokonać na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Nr: 89 1090 2750 0000 0001 4752 0916

Santander Bank Polska S.A.

W tytule opłaty należy napisać: Opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR i wpisać za kogo jest ta wpłata.

 

Przygotowanie dokumentów:

Należy wydrukować formularz zgłoszeniowy(plik zamieszczony poniżej), podpisać (w miejscu gdzie jest wytłuszczona ramka – nie wychodzić poza ramkę) i uzupełnić dane, które są w tym formularzu. Nakleić zdjęcie. Zdjęcie musi być AKTUALNE (nie późniejsze niż 6 miesięcy od daty złożenia formularza), przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, kolorowe 35 X 45 - takie jak do dowodu osobistego. Formularz należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Potwierdzenie wpłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Wniosek z prośbą o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem oraz dowód wpłaty należy przesłać na ww. adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem na kopercie „dotyczy ADR” lub złożyć osobiście w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, na Kancelarii Ogólnej (parter) lub w sekretariacie Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (piętro III pok. 323) albo dostarczyć do pokoju 306.

Dane kontaktowe:

Tomasz Barczak

tel.: 17-747-66-39

Klauzula informacyjna(RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia ADR na podstawie art. 23 ust. 3 oraz art. 26 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2022, poz. 2147) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy przepisów prawa
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (5 lat),
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wydania zaświadczenia ADR,
  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[DT] Tomasz Barczak503 kB2017-11-03 14:232017-11-03 14:23
Pobierz plik (Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.doc)Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.doc[DT] Tomasz Barczak43 kB2023-06-28 16:372023-06-28 16:37

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi