Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Informację udostępniono: 21.06.2011 16:07

WYKORZYSTYWANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Podstawa prawna:

art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późn. zm.)

Informacja adresowana jest do:

Organizatorów, którzy chcą przeprowadzić zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy powodujące utrudnienie w ruchu drogowym lub wymagające korzystania z dróg w sposób szczególny. 

Wymagane dokumenty:

Organizator imprezy zobowiązany jest złożyć wniosek co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, który powinien zawierać: 

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

 Organizator imprezy jest zobowiązany:

 • zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy;
 • uzgodnić z organami zarządzającymi na drogach przebieg trasy, na których ma się odbyć impreza;
 • współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową;
 • powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 • na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 • przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy na drodze wojewódzkiej wydaje Marszałek Województwa Podkarpackiego co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Termin załatwienia:

Wnioski o zorganizowanie imprezy załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać:

 • adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
  Al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

tel.: (0-17) 8501731

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • osobiście: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Kancelaria Ogólna (parter)

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Osoba odpowiedzialna:

Marek Fura – główny specjalista, tel.: (0-17) 8501754

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi