Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

1. PODSTAWA PRAWNA:

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Kontakt: pokój 112A
tel. (0-17) 747-66-17, fax: (0-17) 747-66-01

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych


Marszałek Województwa Podkarpackiego dokonuje wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na wniosek przedsiębiorcy turystycznego.

Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z następującymi dokumentami:

1) oświadczenie o treści zawartej w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (oświadczenie nr 1);

2) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych,

albo

oświadczenie o treści zawartej w art. 24 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopią umowy o turystyczny rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców turystycznych zamierzających wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na turystyczny rachunek powierniczy – oświadczenie nr 2),

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Aby złożyć prawidłowy wniosek można posłużyć się poniższym wzorem dostępnym w sekcji załączniki.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie według poniższego wzoru: patrz załącznik - OŚWIADCZENIE nr 1.

Oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy: patrz załącznik - OŚWIADCZENIE nr 2.

Za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych:

1) 30 zł jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) 355 zł pozostałe podmioty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.2111)

Opłatę należy dokonać na rachunek:

Urzędu Miasta Rzeszowa
PKO BP S.A. O/Rzeszów nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za  wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
(dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Termin załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Podstawia prawna Art. 22 ust. 2, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2211)

TRYB ODWOŁAWCZY

Marszałek Województwa Podkarpackiego, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy turystycznego do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w przypadkach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.poz.221).

Stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o odmowie wpisu do rejestru (art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn.zm.).


 Zawieszenie wykonywania działalności organizatora turystyki
i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznego

Przedsiębiorca wykonujący działalność organizatora turystyki i/lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznego może zawiesić wykonywanie tej działalności (tylko przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników). O zawieszeniu wykonywania ww. działalności, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie marszałka województwa w terminie 7 dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania ww. działalności.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres krótszy niż 24 miesiące, przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy w przyapdku spółek, a w przypadku osób fizycznych na czas nieokreślony.

Organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 26 ust. 1a ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych -  tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 2211). Szczegółowe zasady dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej regulują przepisy art. 22, art. 23, art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.221).

Przedsiębiorca wpisany do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1ustawy Prawo przedsiębiorców).

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub/i  przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznych nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru.


 

Zmiana danych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zmianę danych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z następującymi dokumentami:

1) oświadczenie o treści zawartej w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

2) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo umowy o turystyczny rachunek powierniczy (lub aneksy do ww. umów zawierające aktualne dane);

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w wysokości: 

  • 15 zł, jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – przy rozszerzeniu zakresu terytorialnego prowadzonej działalności,
     
  • 17 zł jeżeli wniosek składają pozostałe podmioty – przy rozszerzeniu zakresu terytorialnego prowadzonej działalności lub przy innych zmianach (dot. nazwy firmy, adresów siedziby lub miejsca prowadzenia działalności).

 


 

Wykreślenie z Rejestru Organizatorów Turystyki
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

 Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, której wydanie podlega opłacie skarbowej 10 zł, której dowód należy załącć do wniosku.

Obowiązek wniesienia tej opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze. Opłatę należy uiścić na rachunek:

 Urzędu Miasta Rzeszowa Bank PKO BP S.A. O/Rzeszów 
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
(tytułem: wykreślenie z rejestru)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami 

TRYB ODWOŁAWCZY Nie dotyczy

 


 

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334), każdy podmiot, będący organizatorem turystyki lub/i przedsiębiorcom ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych od listopada 2016 roku, zobowiązany będzie do odprowadzania na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składki od każdego klienta objętego umową o imprezę turystyczną. Wysokość składki zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i uiszczana będzie w terminie do 21. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który składana będzie deklaracja i obliczana składka.

Ustawodawca przewidział, że niewywiązywanie się z obowiązku terminowego uiszczania składki oraz składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji, obwarowane jest sankcją wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Wykreślenia przedsiębiorcy dokonuje właściwy marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mający siedzibę (lub oddział w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego) na terytorium Polski, zobowiązani będą m.in. terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

  • wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
  • liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów o świadczenie usług turystycznych,
  • liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • informacje o zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
  • informację na temat liczby klientów, w przypadku których została wniesiona składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podkarpackiego wynikających z przepisów prawa (w zakresie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzenia Centralnej Ewidencji i Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, kontroli Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług  Turystycznych, kontroli agentów turystycznych oraz innych osób niewpisanych do ww. rejestru), w tym archiwizacja dokumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych  (  Dz. U. z 2023 r. poz. 2211 t.j.),  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.z 2023 poz. 221 t.j.)  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca  2018 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych   (Dz.U. z 2018, poz.518) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i minister właściwy ds. turystyki a także odbiorcy uprawnieni z mocy prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów archiwizacji dokumentów,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpoznaniem sprawy lub negatywnym załatwieniem sprawy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek_wpis_do_rejestru organizatorów turystyki i przedsiebiorców ułatwiających)W N I O S E K o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatw[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska95 kB2014-04-29 09:452023-10-19 10:11
Pobierz plik (OSWIADCZENIE nr 1 do wniosku o wpis.doc)OŚWIADCZENIE nr 1 [PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska34 kB2014-04-29 09:452023-10-19 10:11
Pobierz plik (OSWIADCZENIE nr 2 r.rachunek powierniczy.doc)OŚWIADCZENIE nr 2[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska31 kB2014-04-29 09:462023-10-19 10:11
Pobierz plik (zawiadomienie o zawieszeniu działalności zawieszenie.doc)ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU, PRZEDŁUŻENIU, WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI [PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska34 kB2014-04-29 09:472023-10-19 10:12
Pobierz plik (wniosek o wykreslenie z rejestru.doc)WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska41 kB2018-07-05 06:502023-10-19 10:13
Pobierz plik (zmiana_wpisu- wniosek.doc)WNIOSEK O ZMIANĘ WE WPISIE DO REJESTRU[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska42 kB2018-07-26 09:502023-10-19 10:13

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi