Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

1. PODSTAWA PRAWNA:

W załącznikach pełen tekst ustawy „deregulacyjnej”. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zostały zawarte w art.: 1, 10, 28, 40-42 i 49-50 ww. ustawy.

 2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
Kontakt: pokój 112A 
tel. (0-17) 747-66-16, fax (0-17) 747-66-01 

3. UPRAWNIENIA PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO NADAJE, ODMAWIA NADANIA, ZAWIESZA I PRZYWRACA ORAZ COFA:

A) marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień w dniu złożenia tego wniosku, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez osoby ubiegające się o te uprawnienia.

B) Uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia. Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

4. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. Warunki ogólne

Uprawnienia przewodnika górskiego dla okreslonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • posiada wykształcenie średnie,
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 2 ustawy

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE

 

 PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. III

OBSZAR CAŁYCH BESKIDÓW

 

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. II

OBSZAR CAŁYCH BESKIDÓW

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

OBSZAR BESKIDÓW WSCHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

CZĘŚĆ WSCHODNIA BESKIDÓW ZACHODNICH

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady) - pobierz

PRZEWODNIK GÓRSKI - KL. I

 • przykładowy test - pobierz
 • pytania do części ustnej (przykłady)  - pobierz

 

II. Wniosek

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego  powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • określenie miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
 • wskazanie obszaru uprawnień, w stosunku do którego wnioskodawca ubiega się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego.

III. Załączniki do wniosku

 • kopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu;jako dokument pośwuadczający posiadanie wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół,których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;
 • 3 fotografie legitymacyjne w formacie 3 cm × 4 cm;
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I  do wniosku dołączają:

 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II albo I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę,wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
 • oświadczenie o którym mowa odpowiednio w § 4 ust.2 pkt.4 lub ust.3 pkt.4  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego, 
 • jedna fotografia legitymacyjna w formacie 3 cm x 4 cm,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień do wniosku dołączają:

 • świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich;
 • jedna fotografia legitymacyjna w formacie 3 cm x 4 cm;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 IV. Osoby ubiegające się o wydanie kolejnego identyfikatora do wniosku dołączają: 1 fotografię legitymacyją w formacie 3 cm x 4 cm.


V. Osobie przedstawiającej odpowiedni dokument  potwierdzający znajomość języka obcego( o którym mowa w art.32 ustawy), marszałek województwa poświadcza znajomość języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO DLA PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH (poza świadectwem zdania egzaminu z j. obcego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa) - pobierz

VI. Osoby, które nie legitymują się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych, mogą złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego (j. angielski,  j.rosyjski i  j. ukraiński).

PRZYKŁADOWE TESTY ORAZ PYTANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • część pisemna j. angielskiego- pobierz
 • część pisemna j. angielskiego- pobierz

 

 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz
 • test egzaminacyjny z j. angielskiego - pobierz

 

 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego - pobierz
 • część ustna j.angielskiego  - pobierz

 

5. OPŁATY SKARBOWE: 

 • za wydanie decyzji – 10 zł.
 • za potwierdzenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego - 17 zł.

Jeżeli organem właściwym do nadania uprawnień jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa 
ul. Rynek 1 
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023.poz. 775 z późn.zm) - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

7. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy adresować do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Informacje dodtakowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.Urz.UE L127 z 23 maja 2018,str.2) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podkarpackiego wynikających z przepisów prawa (w zakresie nadawania uprawnień przewodnika górskiego, przewodnika terenowego i pilota wycieczek, prowadzenia ich ewidencji oraz kontroli osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek), w tym archiwizacja dokumentów - na podstawie art. 28
i art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1944  ), § 7 ust. 1 – 3 i ust. 5 i § 22 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz.868 ze zm.) i art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpoznaniem sprawy lub negatywnym załatwieniem sprawy

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU NA PRZEWODNIKA.doc)ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU NA PRZEWODNIKA[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska42 kB2014-04-29 10:472023-10-06 13:04
Pobierz plik (ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO.doc)ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska43 kB2016-03-14 11:572023-10-06 13:04
Pobierz plik (wniosek nadanie uprawnień-1.doc)WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ [PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska65 kB2014-04-29 10:572023-10-06 13:05
Pobierz plik (wniosek_o_wydanie_identyfikatora_-1.doc)WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska53 kB2014-04-29 11:022023-10-06 13:15
Pobierz plik (Zarządzenie_sklad_komisji.pdf)SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ [PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska879 kB2014-09-16 11:102014-09-16 11:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi