Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

1. PODSTAWA PRAWNA:

 2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji turystyki
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Kontakt: pokój 112A
tel. (0-17) 747-66-16,  fax (0-17) 747-66-01

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. WARUNKI OGÓLNE

 • Szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich mogą prowadzić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które uzyskają wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, zwanego dalej „rejestrem organizatorów szkoleń”, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę jednostki organizacyjnej wnioskującej o wpis do rejestru organizatorów szkoleń, a w wypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania lub jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, prowadzonego przez marszałka województwa wybranego przez wnioskodawcę.
 • Osoby i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, są obowiązane:

 

 1. zapewnić kadrę:
  a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe – do prowadzenia zajęć teoretycznych;
  b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań przewodnika  górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń – do prowadzenia zajęć praktycznych
 2. zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych, oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
 3. realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami programów, o których mowa w cyt. na wstępie rozporządzeniu;
 4. przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ich zaliczania.

 

 • Wpis do rejestru organizatorów szkoleń może dotyczyć zgłoszenia przeprowadzenia jednego szkolenia lub szkolenia na stałe.

II. WNIOSEK

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń winien zawierać: 

 • nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;
 • wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej;
 • określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
 • czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający,
 • obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich,
 • wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe;
 • wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem;
 • informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia;
 • opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia archiwum wydanych dokumentów.

III. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.2111).

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:

 Urząd Miasta Rzeszowa 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423, 35-064 Rzeszów, Rynek 1

 

4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 217 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2023.poz.775 ze.zm.) - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: dopełnienia obowiązków Marszałka Województwa Podkarpackiego wynikających z przepisów prawa (w zakresie wydawania upoważnień do organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, prowadzenia ich rejestru oraz przeprowadzania kontroli organizatorów szkoleń), w tym archiwizacja dokumentów - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5, ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1944) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nierozpoznaniem sprawy lub negatywnym załatwieniem sprawy

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek_wpis_do_rej_org_szkolen(2).doc)Wniosek wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska44 kB2014-04-29 10:152023-10-06 13:27
Pobierz plik (oswiadczenie_rej._org_szkolen(2).doc)Oświadczenie[PT] Kinga Aleksandrowicz-Kostępska30 kB2014-04-29 10:152023-10-06 13:28

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi