Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Uchwała Przedmiot uchwały
V/66/19 w sprawie nadania Pani Alicji HASZCZAK Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
V/67/19  w sprawie udzielenia w 2019 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 
V/68/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał.1

V/69/19

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

V/70/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 
V/71/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 
V/72/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 
V/73/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 
V/74/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 
V/75/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 
V/76/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
V/77/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
V/78/19  w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
V/79/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
V/80/19 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
V/81/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.
V/82/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.
V/83/19  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020. 
V/84/19  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020. 
V/85/19  w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
V/86/19  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim. 
V/87/19 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

V/88/19  w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
V/89/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
V/90/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (66.pdf)66.pdf[OS] Monika Homa119 kB2019-03-08 11:022019-03-08 11:02
Pobierz plik (67.pdf)67.pdf[OS] Monika Homa161 kB2019-03-08 11:022019-03-08 11:02
Pobierz plik (68.pdf)68.pdf[OS] Monika Homa363 kB2019-03-08 11:022019-03-08 11:02
Pobierz plik (68_1.pdf)68_1.pdf[OS] Monika Homa213 kB2019-03-08 11:042019-03-08 11:04
Pobierz plik (69.pdf)69.pdf[OS] Monika Homa24270 kB2019-03-08 11:052019-03-08 11:05
Pobierz plik (70.pdf)70.pdf[OS] Monika Homa122 kB2019-03-08 11:072019-03-08 11:07
Pobierz plik (71.pdf)71.pdf[OS] Monika Homa121 kB2019-03-08 11:312019-03-08 11:31
Pobierz plik (72.pdf)72.pdf[OS] Monika Homa122 kB2019-03-08 11:562019-03-08 11:56
Pobierz plik (73.pdf)73.pdf[OS] Monika Homa122 kB2019-03-08 11:592019-03-08 11:59
Pobierz plik (74.pdf)74.pdf[OS] Monika Homa121 kB2019-03-08 11:592019-03-08 11:59
Pobierz plik (75.pdf)75.pdf[OS] Monika Homa122 kB2019-03-08 12:012019-03-08 12:01
Pobierz plik (76.pdf)76.pdf[OS] Monika Homa118 kB2019-03-08 12:082019-03-08 12:08
Pobierz plik (77.pdf)77.pdf[OS] Monika Homa118 kB2019-03-08 12:082019-03-08 12:08
Pobierz plik (78.pdf)78.pdf[OS] Monika Homa118 kB2019-03-08 12:082019-03-08 12:08
Pobierz plik (79.pdf)79.pdf[OS] Monika Homa119 kB2019-03-08 12:082019-03-08 12:08
Pobierz plik (80.pdf)80.pdf[OS] Monika Homa120 kB2019-03-08 12:112019-03-08 12:11
Pobierz plik (81.pdf)81.pdf[OS] Monika Homa287 kB2019-03-08 12:122019-03-08 12:12
Pobierz plik (82.pdf)82.pdf[OS] Monika Homa167 kB2019-03-08 12:122019-03-08 12:12
Pobierz plik (83.pdf)83.pdf[OS] Monika Homa317 kB2019-03-08 12:122019-03-08 12:12
Pobierz plik (84.pdf)84.pdf[OS] Monika Homa404 kB2019-03-08 12:132019-03-08 12:13
Pobierz plik (85.pdf)85.pdf[OS] Monika Homa170 kB2019-03-08 12:132019-03-08 12:13
Pobierz plik (86.pdf)86.pdf[OS] Monika Homa249 kB2019-03-08 12:132019-03-08 12:13
Pobierz plik (87.pdf)87.pdf[OS] Monika Homa120 kB2019-03-08 12:142019-03-08 12:14
Pobierz plik (87_1.pdf)87_1.pdf[OS] Monika Homa177 kB2019-03-08 12:142019-03-08 12:14
Pobierz plik (87_2.pdf)87_2.pdf[OS] Monika Homa428 kB2019-03-08 12:142019-03-08 12:14
Pobierz plik (87_3.pdf)87_3.pdf[OS] Monika Homa115 kB2019-03-08 12:142019-03-08 12:14
Pobierz plik (87_4.pdf)87_4.pdf[OS] Monika Homa350 kB2019-03-08 12:152019-03-08 12:15
Pobierz plik (87_5.pdf)87_5.pdf[OS] Monika Homa124 kB2019-03-08 12:152019-03-08 12:15
Pobierz plik (87_6.pdf)87_6.pdf[OS] Monika Homa122 kB2019-03-08 12:152019-03-08 12:15
Pobierz plik (87_7.pdf)87_7.pdf[OS] Monika Homa197 kB2019-03-08 12:162019-03-08 12:16
Pobierz plik (87_8.pdf)87_8.pdf[OS] Monika Homa192 kB2019-03-08 12:172019-03-08 12:17
Pobierz plik (87_9.pdf)87_9.pdf[OS] Monika Homa408 kB2019-03-08 12:172019-03-08 12:17
Pobierz plik (88.pdf)88.pdf[OS] Monika Homa124 kB2019-03-08 12:172019-03-08 12:17
Pobierz plik (89.pdf)89.pdf[OS] Monika Homa416 kB2019-03-08 12:172019-03-08 12:17
Pobierz plik (90.pdf)90.pdf[OS] Monika Homa215 kB2022-12-19 14:372022-12-19 14:37

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi