Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Zarządzenie nr 61/2022 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych dotyczących organizacji wydarzeń popularyzujących naukę.
 2. Kontrole przeprowadza się na podstawie zawartych umów o realizację zadania publicznego.
 3. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Oddziału nauki i projektów unijnych, Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 4. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli rozpoczyna proces kontroli.
 5. Zespół kontrolny dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.
 6. W trakcie kontroli kontrolujący stwierdza stan faktyczny realizacji zadania publicznego, który odnotowuje w Karcie kontroli.
 7. Po zakończeniu czynności kontrolnych w terminie 30 dni roboczych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 8. Podmiot kontrolowany może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu zgłosić zastrzeżenia do jego treści.
 9. Rozpatrzenie zastrzeżeń lub przedstawienie stanowiska kontrolowanemu następuje w  terminie 14 dni od daty ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolowanego, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu i taki protokół przedstawiany jest do podpisu, natomiast negatywne rozpatrzenie zastrzeżeń i ponowna odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do  podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji zaleceń pokontrolnych.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jednostka kontrolująca kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, które zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającego z ustaleń zawartych w protokole kontrolnym, w tym opisu ustalonych uchybień, z uwzględnieniem przyczyny ich powstania, zakresu skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także terminu usunięcia uchybień, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
 11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, podmiot kontrolowany zobowiązany jest zawiadomić kontrolującego o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi