Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Sprawozdania za 2022 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zgodnie z zapisami art. 9q ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem BDO. Sprawozdania za 2022 r. przedkładane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez:

  • podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z wyłączeniem gminy;
  • podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne;

przekazuje się w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok wójt/burmistrz/prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia 31 marca 2023 r. W związku z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Ww. poziom należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 poz. 1530).

POZIOM SKŁADOWANIA

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziom składowania za 2022 rok oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Do potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów, tj.: Poziom składowania [%] = 𝑴𝒔/𝑴𝒘 𝒙 𝟏𝟎𝟎% gdzie : Ms – stanowi sumę - łącznej masy odebranych odpadów komunalnych przekazanych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5) - łącznej masy zebranych odpadów komunalnych przekazanych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania (D5) - mas odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania - mas odpadów poddanych odzyskowi ma składowisku odpadów. Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg (bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych) . Od 1 stycznia 2022 roku odpady budowlane i rozbiórkowe nie stanowią odpadów komunalnych. Jednak zapisy art. 1b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) wskazują, że do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z tym w sprawdzaniach organów gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi informacje o masie odebranych i zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych powinny być wykazane jedynie w: - Dział II tabela B, - Dział V tabela E, - Dział VI tabela D.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi