Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Na podstawie uchwały Nr 354/7090/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2022r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

UCHWAŁA NR 354/7090/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w Rzeszowie
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 5, ust.1, ust. 2 pkt. 3), art. 41a ust.2 pkt.2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011r. Nr 1, poz.2),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwanej dalej „Projektem”.
2. Konsultacje, o których mowa w ust.1, zostaną przeprowadzone w następującej formie:
a) zamieszczenie Projektów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) przyjmowanie uwag i wniosków do konsultowanego Projektu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4,
c) przyjmowanie uwag i wniosków do Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
d) przekazanie Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego celem wyrażenia opinii.
3. Konsultacje Projektu, o których mowa w ust.2 pkt. a)-c), zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 7 lutego 2022r. do dnia 21 lutego 2022r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje.
a) uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
b) do formularza uwag i wniosków należy dołączyć statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

§2

Za przeprowadzenie konsultacji Projektów odpowiedzialny jest Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§3

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, o których mowa w §1 ust.2 pkt a)-c) Zarząd Województwa Podkarpackiego poda do publicznej wiadomości protokół z przeprowadzonych konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (dostępna cyfrowo Uchwała Zarządu ws  kondostsultacji z NGO projektu uchwały ws z)Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji[OS] Michał Herdzik22 kB2022-02-02 10:012022-02-04 11:43
Pobierz plik (Uchwała Zarządu ws  konsultacji z NGO projektu uchwały ws zmiany uchwał ws obsza)Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik763 kB2022-02-02 10:082022-02-04 11:43
Pobierz plik (dostępny cyfrowo zał. nr 1 projekt uchwały ws zmiany uchwał ws obszarów chronion)Projekt uchwały Sejmiku do konsultacji[OS] Michał Herdzik16 kB2022-02-02 10:082022-02-04 11:43
Pobierz plik (zał. nr 1 projekt uchwały ws zmiany uchwał ws obszarów chronionego krajobrazu.pd)Projekt uchwały Sejmiku do konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik1133 kB2022-02-02 10:092022-02-02 10:09
Pobierz plik (OCHK uzasadnienie do proj uchwały Sejmiku.docx)Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmiku[OS] Michał Herdzik16 kB2022-02-08 07:582022-02-08 07:58
Pobierz plik (dostępny cyfrowo zał. nr 2 formularz uwag - OCHK.docx)Formularz zgłaszania uwag i wniosków[OS] Michał Herdzik21 kB2022-02-02 10:092022-02-08 07:57
Pobierz plik (zał. nr 2 formularz uwag -OCHK.pdf)Formularz zgłaszania uwag i wniosków wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik254 kB2022-02-02 10:092022-02-08 07:57
Pobierz plik (uchwała protokół z konsultacji - OCHK.docx)Protokół z konsultacji[OS] Michał Herdzik20 kB2022-03-10 13:512022-03-10 13:51
Pobierz plik (uchwała protokół z konsultacji - OCHK.pdf)Protokół z konsultacji wersja niedostępna cyfrowo[OS] Michał Herdzik768 kB2022-03-10 13:522022-03-10 13:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi