Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu”


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 18 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 r.:

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 506/10613/23 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku (docx 16 KB)

Podmioty, którym przyznano dotacje, zobowiązane są do przedłożenie aktualizacji oferty w przypadku zmniejszonej kwoty dotacji oraz dokumentów wynikających z Regulaminu otwartego konkursu ofert (XII. pkt.2 Zobowiązania podmiotów) do 28 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowe informacje na temat procedury konkursowej można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 743 30 14 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu ” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku

Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LVII/973/23 ogłosił rok 2023 na Podkarpaciu Rokiem Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi. Tragiczna historia tej rodziny to przykład heroicznej postawy Polaków podczas II wojny światowej i symbol polskiego zaangażowania na rzecz pomocy zagrożonym zagładą Żydów. Pragnąc upowszechnić postawę Ulmów oraz krzewić wartości płynące z ich heroizmu Zarząd Województwa ogłasza konkurs, który służyć ma rozpropagowaniu wiedzy i pamięci o Polakach, którzy na obszarze obecnego województwa podkarpackiego, z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.

Beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej.


Najważniejsze informacje o otwartym konkursie ofert „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku

Zadania konkursowe

 • W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających i popularyzujących Rodzinę Ulmów oraz innych Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej z terenu obejmującego obszar współczesnego województwa podkarpackiego.
 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, filmy, wystawy, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, konkursy.

Cele konkursowe

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej na obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego poprzez wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 • Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2023 r. środki finansowe w wysokości 200 000 zł.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

Wkład własny

 • Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 31 maja 2023 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Kryteria oceny ofert

 • możliwość realizacji zadania publicznego (0-20 pkt.),
 • proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-6 pkt.),
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-8 pkt.),
 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt.),
 • znaczenie zadania dla rozwoju kultury regionu (0-9 pkt.),
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-1 pkt.).

Miejsce składania ofert

 • Oferty można składać osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

 • Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu”. Decyduje data nadania pocztowego.

 • Oferent może do konkursu pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” złożyć 1 ofertę.
 • Do oferty nie dołącza się załączników.

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Dodatkowe informacje

W latach 2021-2022 Urząd Marszałkowski nie przeznaczył środków finansowych na realizację zadań publicznych określonych niniejszym regulaminem konkursowym.

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uchwała Nr 486/10110/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku (docx, 16 KB)


 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi