Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

OGŁOSZENIE
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

1. Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

1.1. W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:

1.1.1. organizacja masowych imprez sportowych (łączna kwota: 100 000 zł)
1.1.2. organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych (łączna kwota: 20 000 zł)

1.2. W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania obejmujące organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz szkolenie sportowe. Zadania nie mogą być skierowane do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w danej dyscyplinie.

2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
2.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:

 • oferty, zgodnej z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
 • aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • aktualnego statutu,

2.3. O dotację mogą ubiegać się podmioty, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
2.4. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
2.5. Każdy podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę.
2.6. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania wynosi 15 000 zł.
2.7. Do realizacji zadań dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty.

3. Warunki i terminy realizacji zadań.

3.1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2015 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2015 r.
3.2. Zadanie proponowane do dofinansowania musi mieć charakter ponadlokalny, realizowany przez Samorząd Województwa, nie zastrzeżony ustawami na rzecz innych podmiotów.
3.3. Wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 25% całkowitych kosztów zadania (w tym kosztów pośrednich). Przez wkład własny rozumiane są środki własne oferenta, środki pozyskane przez niego od innych podmiotów na podstawie umów oraz wolontariat.
3.4. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zrealizowanego zadania nie może być większy niż przed jego realizacją.
3.5. Wprowadza się następujące koszty kwalifikowane pokryte z otrzymanej dotacji i ich maksymalne wysokości:

 • wyżywienie – 40 zł na osobę na dzień
 • zakwaterowanie – 30 zł na osobę na dzień
 • wynajem obiektów – 200 zł/dzień
 • wynagrodzenia sędziów – 50 zł/dzień
 • opieka medyczna – 65 zł/godz.
 • zakup nagród:
 • puchary – średnia cena 60 zł/szt.,
 • statuetki – średnia cena 35 zł/szt.,
 • medale – średnia cena 10 zł/szt.,
 • dyplomy – średnia cena 3 zł/szt.,
 • zakup sprzętu sportowego – do 10% przyznanej dotacji,
 • koszty pośrednie – do 10% przyznanej dotacji.

3.6. Szczegółowe warunki realizacji dofinansowanych zadań określone zostaną w umowie.

4. Termin i miejsce składania ofert.

4.1. Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2015 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej"
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

4.2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 66 05 lub 17 747 66 07.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

5.1. Tryb konkursu to 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
5.2. Złożone oferty oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Termin posiedzenia podany zostanie w terminie późniejszym na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego.
5.3. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:\

5.3.1. Formalne
a) Czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty?
b) Czy oferta została złożona w terminie?
c) Czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?
d) Czy oferta oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby uprawnione?
e) Czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu?
f) Czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu?
Oferty nie spełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.

5.3.2. Merytoryczne
a) Zasięg zadania (0-2 pkt.) – terytorialny obszar objęty współzawodnictwem z którego pochodzą uczestnicy zadania;
- międzypowiatowy (2 do 4 powiatów) – 0 pkt.
- międzypowiatowy (5 do 8 powiatów) – 1 pkt.
- wojewódzki i szerszy – 2 pkt.
b) Doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (0-1 pkt.) – zrealizowane zadania, rzetelność i terminowość rozliczeń; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień.
c) Wkład rzeczowy i osobowy, w tym wolontariat i praca społeczna członków (0-1 pkt.) – 0 pkt. w przypadku braku.
d) Zaangażowanie partnerów w realizację zadania (0-2 pkt.) – partnerem zadania jest podmiot, z którym podpisano umowę lub porozumienie ws. realizacji zadania;
- brak partnerów – 0 pkt.
- 1-4 partnerów – 1 pkt.
- 5 i więcej partnerów – 2 pkt.
e) Liczba osób objętych zadaniem (0-3 pkt.)
- 0-50 uczestników – 1 pkt.
- 51-150 uczestników – 2 pkt.
- ponad 150 uczestników – 3 pkt.
f) Budżet zadania (0-1 pkt.) – ocena realności budżetu zadania; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku zawyżenia lub zaniżenia budżetu.
g) Przejrzystość kalkulacji (0-1 pkt.) – ocena przygotowania kalkulacji, czy jest ona czytelna i właściwie opisano każdą pozycję; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku stwierdzenia uchybień.
h) Finansowy wkład własny wnioskodawcy – (0-5 pkt.)
- do 30% - 0 pkt.
- od 30,01% do 35% - 1 pkt.
- od 35,01% do 40% - 2 pkt.
- od 40,01% do 45% - 3 pkt.
- od 45,01% do 50% - 4 pkt.
- ponad 50,01% - 5 pkt.
i) Znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu województwa – (0-2 pkt.)

5.4. Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert, który decyduje o przyznaniu dotacji.
5.5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5.6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

6. Informacje końcowe.

6.1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.
6.2. W poprzednich latach na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej" przeznaczono:
• w 2013 roku 194 636 zł
• w 2014 roku 195 800 zł

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi