Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w  2016 roku.

 

1.Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację

1.1.   Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest dofinansowanie realizacji na terenie woj. podkarpackiego programów Ministerstwa Sportu i Turystyki obejmujących podniesienie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego oraz organizację zajęć sportowych w szkołach podstawowych:

1.1.1.Program „Mały Mistrz” - planowana kwota: 40 000 zł)

1.1.2.Program „Junior Sport” - planowana kwota: 120 000 zł)

1.2.   W 2015 roku na realizację ww. zadania przeznaczono łącznie 623 531 zł.

2.Zasady przyznawania dotacji.

2.1.   Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

2.2.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:

-oferty, zgodnej z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

-aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

-aktualnego statutu,

2.3.  Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (wojewódzkie) struktury organizacyjne.

2.4.   Każda oferta obejmuje jedno zadanie.

2.5.   Każdy podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę.

2.6.   Do realizacji każdego z zadań (1.1.1 oraz 1.1.2) wybrana zostanie po jednej ofercie.

3.Warunki i terminy realizacji zadań

3.1.   Działania związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1.1, mogą być realizowane w terminie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

3.2.   Uczestnikami zadań mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych.

3.3.   Wymagany finansowy wkład własny wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 50% całkowitych finansowych kosztów zadania (w tym kosztów pośrednich). Przez wkład własny rozumiane są środki własne oferenta oraz środki pozyskane przez niego od innych podmiotów na podstawie umów lub porozumień. Do wkładu własnego nie będzie zaliczany wkład rzeczowy i wolontariat.

3.4.   Procentowy udział dotacji w całkowitych finansowych kosztach zrealizowanego zadania nie może być większy niż przed jego realizacją.

3.5.   Podstawowe zadania oferenta w zakresie realizacji zadań:

  • realizacja zadań zgodnie z założeniami programowymi zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki,
  • koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu na terenie województwa podkarpackiego,
  • nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania

3.6.   Dopuszcza się koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich.

3.7.   Szczegółowe warunki realizacji dofinansowanych zadań określone zostaną w umowie.

 

4.Termin i miejsce składania ofert

4.1.   Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2016 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej”

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

4.2.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.3.   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 59 46.

5.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

5.1.   Tryb konkursu to 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.

5.2.   Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu oferenta, zgodnie z ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.

5.3.   W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność
z oryginałem” nie będą uwzględniane.

5.4.   Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  • spełnienie wymogów formalnych, zgodność z założeniami projektu „Mały Mistrz” i „Junior Sport”,
  • podanie wysokości wkładu środków pochodzących z innych źródeł,
  • zakres projektu, w tym: zasięg, liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć,
  • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych,
  • zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania, w tym udział w realizacji zadania wolontariuszy,
  • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  • rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5.5.   Przy naborze ofert priorytetowo traktowane będą przedsięwzięciauwzględniające realizację przedsięwzięcia na terenie całego województwa.

5.6.   Złożone oferty oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w czasie trwania konkursu.

5.7.   Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert, który decyduje o przyznaniu dotacji.

5.8.   Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

5.9.   Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

6.Informacje końcowe

6.1.   Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie

- Druk oferty

- Druk sprawozdania

- Druk oświadczenia wolontariusza

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi