Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku.
W ramach konkursu można składać oferty na realizacją zadania w okresie 01 czerwca do 30 listopada 2013 roku. Termin składania ofert mija 24 kwietnia 2013 roku – decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 


 

UCHWAŁA Nr 220 / 5191 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 roku.

Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/491/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2013 roku, na łączną kwotę 45 000, 00 zł (słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2

Ogłoszenie o konkursie ofert, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Promocji i Turystyki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 /-/      

Zygmunt Cholewiński


Do pobrania: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (.pdf)

Załącznik do Uchwały Nr 220 /5191 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/491/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego z zakresu turystyki w 2013 r.

I. CEL

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego i udzielenie mu dofinansowania na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego z zakresu turystyki.

II. PROGRAM KONKURSOWY

W ramach konkursu przewiduje się realizację zadania polegającego na zorganizowaniu forum turystycznego dla przedstawicieli organizacji polonijnych oraz polonijnych biur podróży.

III. ADRESACI KONKURSU

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.1.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
2.2.Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
2.3.Spółdzielnie socjalne
2.4.Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie krajoznawstwa lub turystyki na terenie województwa podkarpackiego.

IV. Na realizacje tego zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty przedkładanej w konkursie obowiązkowo należy załączyć: aktualną kserokopię (zgodną ze stanem faktycznym i prawnym) wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie od tego, kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty i informacje: wykaz imprez (o podobnym charakterze) organizowanych dla środowisk polonijnych w ciągu pięciu ostatnich lat, teleadresowy wykaz organizacji lub środowisk, które mogą wziąć udział w Forum oraz wykaz zadeklarowanych partnerów (ze środowisk polonijnych) chętnych do współpracy w ramach tego zadania.

4. Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie,
2) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów - potwierdzenie za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.

5. Departament Promocji i Turystyki odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.

6. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu, dodatkowo wersję elektroniczną oferty (bez załączników) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Oferty złożone do konkursu, które nie uzyskały dofinansowania, nie można ponownie składać w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI.TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2013 r.
2. Zadanie powinno być realizowane w okresie od 01czerwca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
3. Oferty wraz z załącznikami należy składać w skoroszytach typu „wczep"
4. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres korespondencyjny: Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów, z dopiskiem „Konkurs ofert – turystyka 2013".
5. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja nie może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które uzyskało już dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego.

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, tj. koszty merytoryczne,
2) racjonalne i efektywne,
3) uwzględnione w budżecie zadania,
4) faktycznie poniesione w okresie, o którym mowa w pkt VIII, ust.2,
5) udokumentowane dowodami księgowymi,
6) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa,
7) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

3. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów:
1) stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych (np. obsługa księgowa, informatyczna, administracyjno - biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe),
2) wynagrodzeń etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania (np. honoraria, wykłady, opracowania),
3) wynagrodzenia koordynatorów projektu,
4) budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów,
5) prac remontowych i budowlanych,
6) zakupów inwestycyjnych i inwestycji,
7) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,
8) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) pokrycie zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

4. Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Podkarpackiego.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
7. Wszelkie wydatki ponoszone w ramach zadania są kwalifikowane jedynie w okresie zgodnym z terminami rozpoczęcia i zakończenia zadania określonego w umowie.

VIII. BUDŻET ZADANIA

1. Dofinansowanie zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania.

2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty zadania poniesione od dnia zawarcia umowy.

3. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania: Wkład własny rozumiany jest zarówno jako wkład finansowy (środki finansowe oferenta, z innych źródeł publicznych lub prywatnych) oraz jako wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji).

4. W przypadku przyznanej dotacji niższej niż wnioskowana, pierwotnie zadeklarowany procentowy udział środków własnych w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu.

5. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy:

1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem,
2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w projekcie),
3) wycenić pracę wolontariusza, wycena powinna zawierać:
a. kalkulację czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej (ustalonej odrębnie dla każdego wolontariusza),
b. koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety),
4) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

6. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

7. W przypadku pracy społecznej członków organizacji należy przedłożyć oświadczenie potwierdzające przynależność do organizacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena formalna wniosków
1) Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Departament Promocji i Turystyki.

2.Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:
1) złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,
2) złożona jest przez nieuprawniony podmiot,
3) dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,
4) zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,
5) termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu.

3.Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:
1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu,
2) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
3) z wypełnionymi wszystkimi polami oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy"),
4) prawidłowo sporządzona pod względem formalno – rachunkowym kalkulacja kosztów zadania,
5) planowana dotacja przeznaczona jest na koszty nie ujęte w pkt VII. 3.,
6) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,
7) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

4. Oferta, która nie spełnia wszystkich ww. kryteriów zostanie odrzucona z powodów formalnych.

5.Podmioty, które złożą oferty w wymaganym terminie zostaną poinformowane na adres e-mail organizacji o stwierdzeniu nieprawidłowości pod względem formalnym (błędy, o których mowa w ust.3). W wyznaczonym terminie podmioty będą miały możliwość usunięcia błędów formalnych.

6. Ocena merytoryczna wniosków
1) Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

zawartość merytoryczna oferty

0-30

2.

dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych

0-10

3.

charakter i zasięg oddziaływania

0-30

4.

rzetelny budżet

0-20

5.

Rzetelność i terminowość rozliczania wcześniej otrzymanych dotacji

0-10

2) Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.
3) Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa - powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.
4) Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte w ogłoszeniu.
5) Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach.

X. TRYB WYBORU OFERT

1. Komisja konkursowa wybiera ofertę, rekomendowaną do udzielenia dotacji.
2. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, nierekomendowanych do udzielenia dotacji.
3. Komisja Konkursowa sporządza listę ofert, które wpłynęły od uprawnionych podmiotów w kolejności od oferty, która zdobyła największą liczbę punktów do oferty najniżej ocenionej.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
5. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, na stronie internetowej, www.umwp.podkarpackie.pl
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od terminu wskazanego w pkt VI, ust 1.
7. Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
8. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
9. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

XI. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW

1. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia:
1) harmonogramu realizacji zadania,
2) kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji,
3) umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jeżeli złożyli ofertę wspólną określającą zakres ich świadczeń składających sie na realizację zadania publicznego.

2. Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, Zarząd Województwa traktuje jako rezygnację z przyznanej dotacji.

3. Zarząd Województwa może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:
1) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych,
2) zostaną ujawione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu,
3) zakres realizacji zadania (merytoryczny lub finansowy) znacząco różni się od przedstawionego w ofercie.

4. Oferenci, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do:
1) dostarczenia na 14 dni przed realizacją zadania (obowiązkowo za pismem przewodnim) pięciu zaproszeń na wydarzenia artystyczne realizowane w ramach zadania dla przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego,
2) zamieszczenia we wszystkich drukach, ogłoszeniach, reklamach, plakatach związanych
z realizacją zadania zapisu: „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego".
3) umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,
4) dostarczenia na wezwanie Departamentu Promocji i Turystyki oryginałów faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania.

XII. ROZLICZENIE DOTACJI

1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).
2. Do sprawozdania należy obowiązkowo dołączyć materiały dokumentujące podjęte działania (w szczególności: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, kopie umów, publikacje, materiały promocyjne).
3. W przypadku gdy, sprawozdanie zwiera błędy/uchybienia podmiot zostanie powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji.
4. O zaakceptowaniu sprawozdania końcowego podmiot zostanie poinformowany w formie pisemnej.
5. Województwo Podkarpackie, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
6. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonywania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.

XIII. INFORMACJA STATYSTYCZNA

Województwo Podkarpackie po raz drugi będzie udzielało wsparcia finansowego w ramach Otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu turystyki. W roku 2012 Województwo Podkarpackie przekazało 399 814, 22 zł dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki.

Informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Turystyki Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, tel. (0-17) 747 66 21 lub (0-17) 747 66 19

Do pobrania:

1. Wzór sprawozdania (.doc)

2. Oferta realizacji zadania publicznego (.doc)


 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi