Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

UCHWAŁA  Nr XXI / 222 / 04

Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego

z dnia 29 marca 2004 r 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.

 

Na podstawie  art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63  ust. 1  ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie  województwa  /Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./  oraz  art. 109 ,  art. 122 ,  art. 124  i  art. 128  ust. 2  pkt 1  ustawy z  dnia  26 listopada 1998 r.  o  finansach  publicznych  /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148  z późn.   zm./  –  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  uchwala , co następuje :

 

 

§ 1

Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r. w kwocie:  273.537.384,- zł,  na którą składają się:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie:  13.706.420,- zł,  z tego:

a)           w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie:  6.388.000,- zł,

b)           w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 3.866.505,- zł,

c)            w dz. 710 – Działalność usługowa  w  kwocie:  220.000,- zł,

d)           w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 3.231.915,- zł.

2) Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  inwestycje  i  zakupy inwestycyjne  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania zlecone ustawami  realizowane  przez  samorząd  województwa  w dz. 010 – Rolnictwo  i  łowiectwo  w  kwocie:  16.014.000,- zł.

3)     Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  bieżących zadań  własnych  samorządu  województwa  w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 7.929.000,- zł.         

4)     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu terytorialnego w kwocie:3.100.000,- zł, z tego:

a)      w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie:  2.100.000,- zł,

b)     w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:1.000.000,- zł,

5)     Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:  1.161.000,- zł.     

6)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 50.000,- zł.

7)     Udziały  Województwa w  podatkach stanowiących  dochód  budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od  osób fizycznych  i od  innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie: 65.722.544,- zł,

z tego:
a)  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 17.966.988,- zł,

b)     z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 47.755.556,- zł,

8)     Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne  rozliczenia  w  kwocie: 112.977.675,- zł.

9)    Dochody  uzyskiwane  przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki budżetowe  w  kwocie: 1.130.000,- zł, z  tego:

a)     w  dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w  kwocie: 210.000,- zł,

b)     w  dz. 600 – Transport i łączność w  kwocie: 50.000,- zł,

c)      w  dz. 710 – Działalność usługowa w  kwocie: 600.000,- zł,

d) w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie:   270.000,- zł.

10)       Odsetki od środków finansowych  województwa  gromadzonych na rachunkach  bankowych  w  dz. 758  –  Różne rozliczenia  w  kwocie: 350.000,-zł.

11)       Pozostałe dochody  w  kwocie: 51.396.745,- zł,  z  tego:

a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie:     39.479.745,- zł,

b)     w dz. 600 – Transport  i  łączność w  kwocie :  50.000,- zł,

c)      w dz. 700 – Gospodarka  mieszkaniowa w  kwocie :  11.245.000,- zł,

d)     w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 240.000,- zł,

e)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 371.000,- zł,

f)        w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie:11.000,- zł.

 

§ 2

1.      Ustala  się  plan  wydatków  budżetu  Województwa  Podkarpackiego na 2004 r.

w  kwocie:  298.663.954,- zł,  na  którą  składają się:
1) Wydatki  bieżące  w  kwocie :  198.302.751,- zł, w  tym : 

a) wynagrodzenia  i  pochodne:  59.517.292,- zł,

b) dotacje:  78.299.177,- zł,

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:1.750.000,-zł,

d)     wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 4.800.000,- zł,

e)     pozostałe wydatki bieżące: 53.936.282,- zł,

2) Wydatki  majątkowe  w  kwocie :  100.361.203,- zł.

2.  Szczegółowy  podział  wydatków  stanowi  załącznik  Nr 1  do niniejszej uchwały .

 

 

§ 3

Ustala  się  deficyt  budżetu  na koniec roku 2004 r. w  wysokości:25.126.570,- zł.

 

 

§ 4

1. Ustala się rozchody w kwocie 5.250.000,- zł, z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących z zakresu:

1)     utrzymania infrastruktury drogowej,

2)     kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.

2. Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

3. Rozchody o których mowa w ust. 1 pokryte będą dochodami własnymi.

 

 

§ 5

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 30.376.570,- zł,  w  tym  deficytu  budżetowego w kwocie 25.126.570,- zł,  ustala się:

1)     kredyt  długoterminowy  w  wysokości – 29.426.570,- zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

2)     przychody  z  tytułu  wolnych środków  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń   kredytów i pożyczek - 950.000,- zł.

 

 

§ 6

1.      Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.200.000,- zł.

2.      Tworzy się rezerwy celowe ogółem w kwocie: 10.653.858,- zł, w tym z przeznaczeniem:

1)     na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1.400.000,- zł,

2)     na udział własny samorządu w realizacji zadań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 4.487.000,- zł,

3)     na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego (budynek internatu) – 3.366.858,- zł,

4)     na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali – 1.000.000,- zł,

5)     dla instytucji kultury znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej–400.000,-zł.

 

 

§ 7

1.            Wyodrębnia się wydatki na 2004 r. na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2001-2003 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie:740.000,- zł.

2.            Wykaz  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8

1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 23.648.532,- zł, w tym dla:

1) instytucji kultury w kwocie:  22.648.532,- zł.

2) samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 1.000.000,- zł.

2.  Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 9

1.      Określa się dotacje na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie:  4.084.140,- zł.

2.      Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10

1.      Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 49.866.505,- zł.

2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 11

1.      Ustala się ogólną kwotę dotacji na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 2.450.000,- zł.

2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr  6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 12

1.       Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych :
1) Przychody: 9.750.000,- zł.
2) Wydatki: 9.750.000,- zł.

2.      Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 7 do  niniejszej  uchwały.

 

 

§ 13

1.  Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  środków  specjalnych:

1) Przychody: 4.718.078,- zł.

2) Wydatki: 4.718.078,- zł.

2. Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 8 do  niniejszej  uchwały.

 

 

 

§ 14

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  funduszy  celowych:

1) Fundusz  Ochrony  Gruntów  Rolnych :

a) Przychody: 7.403.303,- zł,

b) Wydatki:  7.403.303,- zł.

 2) Fundusz  Gospodarki   Zasobem  Geodezyjnym  i   Kartograficznym:

a) Przychody: 3.514.000,- zł,

b) Wydatki:       3.514.000,- zł,

 

 

§ 15

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:

   1) Dochody: 29.720.420,- zł,

   2) Wydatki: 29.720.420,- zł.

2. Zestawienie  dochodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 
Nr  9  do  niniejszej  uchwały.

 

 

§ 16

1.      Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu związanych ze zwiększeniami wynagrodzeń i wydatków majątkowych  - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.

3.      Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym województwa podkarpackiego do dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4.      Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat kredytów w wysokości:5.250.000,- zł,  zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu:
1)  utrzymania  infrastruktury  drogowej,
2) kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.

5.      Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie: 29.426.570,- zł.

 

 

§ 17

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu województwa na kwotę: 5.000.000,- zł.

 

 

§ 18

Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2004 roku obciążające budżet roku 2005 na kwotę: 1.000.000,- zł.

 

 

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

 

§ 20

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


Załącznik nr 1 - Szczegółowy podział wydatków

Załącznik nr 2 - Wykaz wydatków na 2004 r. na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2001-2003 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego

Załącznik nr 3 - Szczegółowy podział dotacji podmiotowych

Załącznik nr 4 - Podział dotacji na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa

Załącznik nr 5 - Podział dotacji przedmiotowych

Załącznik nr 6 - Podział dotacji na pomoc finansową udzielaną innym jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Załącznik nr 7 - Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2004

Załącznik nr  8 - Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004

Załącznik nr 9 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa podkarpackiego ustawami


Wprowadził(a): Anna Zienkiewicz, tel.: 17 8536223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): Maria Niemiec

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi