§ 13. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:

a) Statutu,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

2) uchwalanie strategii rozwoju Województwa;

3) uchwalanieplanu zagospodarowania przestrzennego;

4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;

6) uchwalanie budżetu Województwa;

7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu Województwa;

8) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa, sprawozdań finansowych Województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów Województwa;

9) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Województwa;

10) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych;

11) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;

12) uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa";

13) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;

14) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia Marszałka;

15) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów Województwa;

16) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Marszałka Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu Województwa;

17) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;

18) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Województwa dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Sejmiku jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Sejmiku,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

19) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i Statutem do kompetencji Sejmiku;

21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów Województwa;

22) nadawanie wyróżnień i odznaczeń na wniosek Przewodniczącego lub Zarządu. 


Wprowadził(a):
Jolanta Śmietana
tel.: 17 747 6840
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zatwierdził(a):
Antoni Jeż