Karta informacyjna

Ulgi w opłacie produktowej

Opis sprawy/zadania

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym marszałek województwa, na wniosek podatnika, może decyzją:

  • Odroczyć termin płatności opłaty produktowej.
  • Odroczyć lub rozłożyć na raty zaległą opłatę produktową.
  • Umorzyć w całości lub w części zaległą opłatę produktową, odsetki za zwłokę.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy zobowiązani do uiszczania opłaty produktowej na podstawie:

Wymagane dokumenty

  • wniosek wraz z dokumentami stanowiącymi dowód okoliczności powoływanych we wniosku (wniosek winien zawierać uzasadnienie ważnego interesu strony i/lub interesu publicznego w myśl art. 67a §1 ustawy Ordynacja Podatkowa),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • dokumenty z zakresu sprawozdawczości finansowej za ostatnie 3 lata przed datą wpływu wniosku, jak również odzwierciedlające obecną sytuację majątkową i finansową wnioskodawcy, sporządzone zgodnie z dyspozycjami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną 

    wnioskodawca, który nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, winien przekazać podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej w/w oświadczenie 

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie ulgi - opłata produktowa

Załącznik nr 1 do wniosku - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Opłaty

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.


Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o udzielenie ulgi w opłacie produktowej, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Z opłaty zwolnione są m. in: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe
i organizacje pożytku publicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

numery telefonów:

Opłata produktowa - opakowania:


17 743 31 47   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),     pok. 221

17 743 31 46  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 221

17 743 31 89, pok. 221

Opłata produktowa – produkty (oleje, opony, smary) :

17 743 31 34   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),  pok. 210

17 743 31 50  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 210

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego – sprawa załatwiana jest w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa załatwiana jest w terminie nie dłuższym 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i lub rybołówstwie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o udzielenie ulgi w opłacie produktowej powinien zawierać wskazanie szczególnych okoliczności uzasadniających odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty, umorzenie zaległych należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, odsetek za zwłokę.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

8.04.2019 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

09.04.2019 r.

Data zmiany  02-06-2020 r.