W dniu 18 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 321/7678/14 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W terminie do 25 kwietnia 2014 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków, które można zgłaszać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – szczegóły znajdują się w zamieszczonym ogłoszeniu o wyłożeniu do wglądu.

W tym samym czasie, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, według załączonego harmonogramu odbędą się również spotkania konsultacyjne w regionie.