Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.), art. 1041 pkt 1, art. 1042 § 1, art. 1043, art. 2366 – 2368 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 38 ust. 2 Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się instrukcję przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Instrukcja określa zasady przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.

§2

 • Środki ochrony indywidualnej, zwane dalej „środkami ochrony”, odzież robocza, zwana dalej „odzieżą” i obuwie robocze, zwane dalej „obuwiem” przydzielane są pracownikowi do stałego użytkowania bezpłatnie w chwili rozpoczęcia przez niego pracy zgodnie z Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanej dalej „tabelą przydziału”.
 • Przydzielone środki ochrony powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, a odzież i obuwie powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
 • Środki ochrony, odzież i obuwie dostosowane są do stanowiska pracy i występujących zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Pracodawca szkoli pracowników w zakresie zasad posługiwania się środkami ochrony.

§3

 • Środki ochrony, odzież oraz obuwie muszą być użytkowane przez pracownika zgodnie z przeznaczeniem.
 • Środki ochrony są używane do czasu utraty ich cech ochronnych zgodnie z zaleceniami producenta, a odzież i obuwie zgodnie z tabelą przydziału lub do czasu utraty ich cech użytkowania w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

§4

 • Środki ochrony przysługują pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
 • Odzież i obuwie przydziela się pracownikom wykonującym pracę, przy której:
 • odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, tj.:
 • odzież/obuwie mogą ulec takiemu zabrudzeniu, którego nie można usunąć (zabrudzenie smarami, olejami itp.),
 • w przypadku prac intensywnie brudzących oraz niebezpiecznych – których wykonywanie bez odpowiedniego uniformu wiązało by się z dużym ryzykiem dla utraty zdrowia i życia,
 • ze względów wymagań technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rodzaje przysługujących środków ochrony, odzieży i obuwia, minimalne okresy ich użytkowania oraz wykaz stanowisk, na których powinny być stosowane określa tabela przydziału.
 • Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, czasookresy ustala się proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.
 • Środki ochrony związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń mogą stanowić dodatkowy element wyposażenia sprzętu lub też mogą być w zakresie wyposażenia pracownika.

§5

 • Gospodarkę środkami ochrony, odzieżą i obuwiem prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, które jest odpowiedzialne za zaopatrzenie pracownikóww środki ochrony, odzież i obuwie.
 • Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskują pisemnie o przydział dla pracowników środków ochrony, odzieży, obuwia wyszczególnionego w tabeli przydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.
 • Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskując o przydział środków ochrony, odzieży i obuwia wyszczególnionego w lp. 18 tabeli przydziału powinni wskazać charakter/specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, w tym realne narażenie na czynniki niebezpieczne i/lub szkodliwe dla zdrowia (w przypadku przydziału środków ochrony) oraz szczegółowe warunki w jakich praca jest wykonywana, podczas której odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu (w przypadku przydziału odzieży i obuwia).

§6

 1. Naprawę, pranie i odkażanie środków ochrony i odzieży zapewnia pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży wydanej do indywidualnego użytkowania, z wyjątkiem odzieży skażonej biologicznie lub chemicznie.
 3. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za pranie w przypadku pracowników wymienionych w lp. 18 tabeli przydziału jest przedstawienie potwierdzenia wykonywania czynności służbowych w terenie, poza siedzibą Urzędu w postaci kserokopii polecenia wyjazdu służbowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą Urzędu.
 4. Jeżeli pracownik, wymieniony w lp. od 1 do 17 tabeli przydziału, któremu została przydzielona odzież, niezależnie od przyczyny, przepracował nie więcej niż 10 dni roboczych w miesiącu, ekwiwalent za pranie przysługuje mu w wysokości 50%, zaś w przypadku, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia w miesiącu, ekwiwalent mu nie przysługuje.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wymienionych w tabeli przydziału w lp. od 1 do 17 wyłącznie w wymienionych asortymentach na podstawie poniżej tabeli:

Rodzaj asortymentu

Częstotliwość prania

kurtka robocza/bezrękawnik

2 razy w roku

ubranie robocze

4 razy w miesiącu

koszula/bluzka

4 razy w miesiącu

koszula robocza

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy (dla sprzątaczek)

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy/bluza robocza

2 razy w miesiącu

fartuch ochronny antystatyczny/ bluza ochronna antystatyczna

2 razy w miesiącu

garnitur/garsonka

4 razy w roku

podkoszulek/koszulka

8 razy w miesiącu

spodnie dresowe/spodnie robocze

8 razy w miesiącu

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie wymienione w lp. 18 tabeli przydziału w zależności od liczby wyjazdów służbowych pracownika wyłącznie w wymienionych asortymentach: kurtka ochronna na podstawie poniższej tabeli:

Liczba wyjazdów służbowych w miesiącu

Częstotliwość prania

1-5

1 raz w miesiącu

6-10

2 razy w miesiącu

11-15

3 razy w miesiącu

16-20

4 razy w miesiącu

 1. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 - 6, ustala się następująco:
 • kurtka robocza – 8,50 zł,
 • bezrękawnik – 8,50 zł,
 • ubranie robocze – 8,50 zł,
 • koszula – 8,50 zł,
 • bluzka – 8,50 zł,
 • koszula robocza – 8,50 zł,
 • fartuch roboczy/bluza robocza – 8,50 zł,
 • fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna – 8,50 zł,
 • podkoszulek/koszulka – 8,50 zł,
 • spodnie dresowe – 8,50 zł,
 • spodnie robocze – 8,50 zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży nalicza się na cały rok, a wypłacany jest w okresach półrocznych.

 1. W przypadku, jeśli pracownik otrzymuje więcej niż jeden rodzaj asortymentu, który podlega praniu w tych samych częstotliwościach, wymienionych w ust. 5 ustala się łączną wysokość ekwiwalentu za pranie w wysokości 8,50 zł.
 2. W przypadku prania garnituru i garsonki, wysokość ekwiwalentu za pranie dotyczy faktycznego kosztu poniesionego przez pracownika przy korzystaniu z usług pralniczych. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód skorzystania z usługi pralniczej (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 3. Wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży zajmuje się Oddział gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego.
 4. Zakupu środków ochrony dokonuje Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.
 5. Pracodawca może wypłacić ekwiwalent za zakup obuwia w formie refundacji, jeśli pracownik wyrazi chęć samodzielnego ich zakupu.
 6. Ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia w formie refundacji, o której mowa w ust. 12 wypłacany jest wyłącznie w następującym asortymencie:
 • półbuty,
 • buty zdrowotne,
 • buty robocze,
 • spodnie robocze,
 • spodnie dresowe.
 1. Kwoty maksymalne ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 13, wynoszą:
 • półbuty – 150,00 zł,
 • buty zdrowotne – 150,00 zł,
 • buty robocze – 150,00 zł,
 • spodnie robocze – 50,00 zł,
 • spodnie dresowe – 40,00 zł.
 1. Ekwiwalent za zakup obuwia wypłacany jest do wysokości kosztów zakupu jednak nie wyższej niż kwota, jaka została na ten cel przeznaczona przez pracodawcę, o której mowa w ust. 14. Podstawą wypłacania ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód zakupu (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 2. Zakupu odzieży i obuwia w pozostałym asortymencie, tj.:
 • kurtka robocza,
 • bezrękawnik,
 • fartuch roboczy/bluza robocza,
 • fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna,
 • podkoszulek/koszulka,
 • ubranie robocze,
 • koszula robocza,
 • koszula,
 • bluzka,
 • garnitur,
 • garsonka,
 • krawat,
 • buty gumowe,
 • buty filcowo-gumowe,
 • czapka ocieplana.
 • czapka z daszkiem.

może dokonać jedynie Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

 1. Bez względu na sposób zakupu, pracownik zostaje zobowiązany do użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionych indywidualnie bądź przez Urząd środków ochrony, odzieży i obuwia – pracownik podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Wydawane bądź zakupione przez pracowników środki ochrony, odzież i obuwie robocze podlegają ewidencji w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej i/lub papierowej przez Wieloosobowe stanowisko BHP i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§7

 1. Przydziału środków ochrony, odzieży i obuwia dla poszczególnych pracowników, dokonuje Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, odnotowując zakres przydziału w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Pracownik pobierający środki ochrony, odzież i obuwie potwierdza odbiór podpisem w ww. karcie.
 2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami pracy, oraz przyczynami niezależnymi od pracownika, powodujących wcześniejsze zniszczenie lub zużycie środków ochrony, odzieży lub obuwia niż przewidziane w tabeli przydziału, pracownik występuje z wnioskiem o wydanie nowych środków ochrony lub nowej odzieży i obuwia. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Wniosek pracownika opiniuje pracownik służby bhp, a zatwierdza Sekretarz Województwa Podkarpackiego – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoba upoważniona.
 3. W przypadku nie uwzględnienia przyczyn zniszczenia środków ochrony, odzieży lub obuwia (wina pracownika, celowe zniszczenie, stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem – w tym nie do wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie) środki ochrony, odzież i obuwie kupowane są na koszt pracownika.

§8

 1. Okresy użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia liczy się od dnia faktycznego wydania lub od daty wypłaty ekwiwalentu.
 2. W razie rozwiązania stosunku pracy na wniosek pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia umowy o pracę, zwraca on procentową kwotę wartości środków ochrony, odzieży i obuwia, lub procentową kwotę ekwiwalentu za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania. W przypadku przejścia na inne stanowisko, na którym nie przysługują środki ochrony, odzież ani obuwie, wydane przedmioty przechodzą na własność pracownika, a wypłacony ekwiwalent nie podlega zwrotowi.
 3. Środki ochrony, odzież lub obuwie przechodzą na własność pracownika bez obowiązku zwrotu wartości przydziału a kwota wypłaconego ekwiwalentu, o którym mowa w § 6 ust. 13 i 14 niniejszego Zarządzenia nie podlega zwrotowi w razie:
 • upływu 50% okresu używalności tych przedmiotów zgodnie z ustalonym czasookresem,
 • przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
 • śmierci pracownika.

§9

Traci moc Zarządzenie Nr 72/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl

  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

O – środki ochrony indywidualnej

R – odzież/obuwie robocze

Okres używalności

(w miesiącach)

1.

Pracownik Kancelarii Ogólnej

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

do zużycia

(min. 24 miesiące)

2.

Pracownik realizujący zadania z zakresu remontów i inwestycji

R – kurtka robocza,

R – buty robocze

36 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

3.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu obsługi informatycznej (wykonujący prace polegające na instalacji, konserwacji
i naprawie sieci informatycznych oraz sprzętu informatycznego)

O/R – fartuch ochronny antystatyczny /bluza ochronna antystatyczna lub fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

4.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu utrzymania sprzętu teleinformatycznego

O/R – fartuch ochronny antystatyczny /bluza ochronna antystatyczna lub fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

5.

Sprzątaczka,

portier-sprzątaczka (wykonująca pracę tyko wewnątrz budynku), robotnik gospodarczy

R – fartuch roboczy,

R – podkoszulek lub koszulka (2 szt.),

R – spodnie dresowe,

18 miesięcy

O – obuwie zdrowotne,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

6.

 

Portier-sprzątaczka (wykonująca pracę na zewnątrz budynku)

R – garsonka,

R – bluzka (2 szt.),

R – półbuty,

12   miesięcy

R – ubranie robocze lub fartuch roboczy,

R – kurtka robocza,

R – buty gumowe lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze lub obuwie zdrowotne,

24 miesiące

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

 

7.

 

Portier niezajmujący się sprzątaniem

R – garnitur,

R – koszula (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

8.

Portier zajmujący się m.in. sprzątaniem

R – ubranie robocze,

R – kurtka robocza,

R – czapka ocieplana,

R – buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze,

36   miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – kamizelka ochronna,

do zużycia

R – garnitur/garsonka,

R – koszula/bluzka (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

9.

Archiwista,

bibliotekarz-archiwista

R – fartuch roboczy lub bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – półmaska filtrująca,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

10.

Pracownik zajmujący się archiwizowaniem dokumentów z zakresu geologii

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – maska półfiltrująca,

       do zużycia

(min. 36 miesięcy)

11.

Kierowca

R – fartuch roboczy,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – okulary ochronne

do zużycia

(m.in. 36 miesięcy)

12.

Zaopatrzeniowiec zajmujący się dokonywaniem zakupów

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

 

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

 

 

13.

Zaopatrzeniowiec

R – fartuch roboczy/bluza robocza

R – ubranie robocze,

R – koszula robocza,

R – buty robocze,

36 miesięcy

O – rękawice ochronne,

do zużycia

 

14.

 

Magazynier, pracownik wykonujący m.in. czynności magazyniera

R – spodnie robocze,

R – buty robocze,

R – koszulka (2 szt.)

12 miesięcy

R – bezrękawnik

36 miesięcy

O – rękawice robocze oblane gumą,

O – maseczka przeciwpyłowa,

do zużycia

 

15.

 

Konserwator,

Konserwator-portier

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – buty robocze,

 

12 miesięcy

R – kurtka robocza,

36 miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

O – szelki ochronne,

O – ochronniki słuchu,

 

do zużycia

16.

Elektryk,

Konserwator-elektryk

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

do zużycia

(min. 12 miesięcy)

R – kurtka robocza,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – rękawice elektroizolacyjne,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny elektroizolacyjny,

O – szelki ochronne,

O – buty elektroizolacyjne/kalosze dielektryczne,

do zużycia

17.

Hydraulik,

Konserwator-hydraulik,

 

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

R – kurtka robocza,

12 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

do zużycia

18.

Pracownik wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu *

R – kurtka robocza,

R – buty robocze

36 miesięcy –
w przypadku powyżej 30 wyjazdów rocznie/

48 miesięcy
w przypadku do
30 wyjazdów rocznie

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny (w razie potrzeby),

O – rękawice ochronne (w razie potrzeby)

do zużycia

 • przydział środków ochrony, odzieży i obuwia otrzymują pracownicy wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, na podstawie pism dyrektorów odpowiednich departamentów merytorycznych ze wskazaniem zidentyfikowanych czynników niebezpiecznych i/lub szkodliwych (dotyczy przydziału środków ochrony) oraz szczegółowych warunków w jakich wykonywana jest praca, podczas której może dojść do zniszczenia lub znacznego zabrudzenia odzieży własnej. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

...............................................

      (miejscowość, data)

Sekretarz Województwa Podkarpackiego –  Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Prawnego
w miejscu

WNIOSEK O WYDANIE
ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO*

 

Pan(i) ................................................................................................... zatrudniony(a) na stanowisku pracy ........................................................................ w Departamencie ……................................... ................................................................................................................................................................... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwraca się o wydanie środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………………………………………...…......

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, tj.:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                       .................................................

                                                                             (podpis wnioskującego)

Decyzja Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
lub osoby upoważnionej
PRZYZNAĆ/ NIE PRZYNAĆ

                                                                …………................................................................................

                                                                               podpis Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.
...............................................

   (miejscowość, data)

WNIOSEK O WYDANIE
NOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
W PRZYPADKU PRZEDWCZESNEGO* ZUŻYCIA 

 

 

Pan(i) ............................................................................................. zatrudniony(a) na stanowisku pracy ................................................................................................................................ w Departamencie ........................................................................................... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwraca się o wydanie nowych środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………...…................................................................................. z powodu jej przedwczesnego zużycia/zniszczenia.* Przedwczesne zużycie/zniszczenie nastąpiło z powodu:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                       .................................................

                                                                                               (podpis wnioskującego)

 Potwierdzam/nie potwierdzam* okoliczności zużycia/zniszczenia.*

                                                                                                                              .........................................................................

                                                                                       (podpis Dyrektora Departamentu)

Opinia służby BHP o konieczności wydania nowej odzieży roboczej lub środka ochrony indywidualnej

Przyznanie niekonieczne/konieczne*

                                                                             …………..............................................................

                                                                                          (podpis pracownika służby BHP)

Decyzja Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjnego lub osoby upoważnionej

Przyznać nieodpłatnie/odpłatnie*

                                                                                                             …………................................................................................

                                                                               podpis Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

 

*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

……………………..…………………………………………….

                        Imię i nazwisko pracownika

 

……………………..…………………………………………….

                                stanowisko pracy

 

…………..…………………………………...………….……….

       Nazwa oddziału i symbol departamentu

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zakupione przeze mnie/przez tutejszy Urząd* środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie zobowiązuję się do użytkowania tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jestem także świadomy, że w razie rozwiązania stosunku pracy na mój wniosek lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z mojej winy, zwrócę tut. Urzędowi procentową kwotę wartości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania.

                                                                       ………………………………

                                                                                   podpis pracownika

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

…………………………………….

Nazwa jednostki organizacyjnej

KARTA EWIDENCYJNA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

Pan/Pani:………………………………………………………..

departament:……………………………………………………

stanowisko: …………………………………………………….

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres używalności

(miesiące)

Jednostka miary

Data pobrania

Data zdania

Ilość

Potwierdzenie

Uwagi

Odbioru

Zdania

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Niepotrzebne skreślić


ZARZĄDZENIE NR   55/2021
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) art. 1041 pkt 1, art. 1042 § 1, art. 1043, art. 2366 – 2368 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 38 ust. 2 Zarządzenia Nr 71/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego  z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

zarządza się, co następuje:

 § 1

W Zarządzeniu Nr 72/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obudowa roboczego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W załączniku Nr 1 – Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwa roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, lp. 14 otrzymuje brzmienie:

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwa roboczego

 „ 14.

Magazynier, pracownik wykonujący m.in. czynności magazyniera

R – spodnie robocze,

R – buty robocze,

R – koszulka (2 szt.),

12 miesięcy

R – bezrękawnik,

36 miesięcy

O – rękawice robocze oblane gumą,

O – maseczka przeciwpyłowa,

do zużycia”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl

 
ZARZĄDZENIE NR 91/2019
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie ze zm.) oraz § 38 ust. 2 Zarządzenia Nr 71/2019 Marszałka Województwa województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) art. 1041 pkt 1, art. 1042 § 1, art. 1043, art. 2366 – 2368 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 Podkarpackiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 72/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obudowa roboczego, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 w ust. 7 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:

„ k) bezrękawnik – 6,50 zł. ”

2) W § 6 w ust.16 po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:

„ p) bezrękawnik. ”

3) W załączniku Nr 1 – Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwa roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, lp. 14 otrzymuje brzemienie:

 

 „ 14.

 

Magazynier, pracownik wykonujący
m.in. czynności magazyniera

R – bezrękawnik,

R – koszula robocza,

R – koszulka (2 szt.),

R – spodnie robocze,

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

R – czapka ocieplana,

R – buty robocze,

12 miesięcy

O – rękawice robocze oblane gumą,

O – maseczka przeciwpyłowa,

do zużycia”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, z mocą obowiązującą od dnia 14 listopada 2019 r.

Marszałek Województwa
Władysław Ortyl


ZARZĄDZENIE NR 72/2019
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji
przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 1041 pkt 1, art. 1042 § 1, art. 1043, art. 2366 – 2368 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 t.j.) oraz § 38 ust. 2 Zarządzenia Nr 71/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego  z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

zarządza się, co następuje:

§1

 1. Wprowadza się instrukcję przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 2. Instrukcja określa zasady przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.

§2

 1. Środki ochrony indywidualnej, zwane dalej „środkami ochrony”, odzież robocza, zwana dalej „odzieżą” i obuwie robocze, zwane dalej „obuwiem” przydzielane są pracownikowi do stałego użytkowania bezpłatnie w chwili rozpoczęcia przez niego pracy zgodnie z Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwanej dalej „tabelą przydziału”.
 2. Przydzielone środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, a odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
 3. Środki ochrony, odzież i obuwie dostosowane są do stanowiska pracy i występujących zagrożeń na stanowisku pracy.
 4. Pracodawca szkoli pracowników w zakresie zasad posługiwania się środkami ochrony.

 §3

 1. Środki ochrony, odzież oraz obuwie muszą być użytkowane przez pracownika zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Środki ochrony są używane do czasu utraty ich cech ochronnych zgodnie
  z zaleceniami producenta, a odzież i obuwie zgodnie z tabelą przydziału lub do czasu utraty ich cech użytkowania w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

§4

 1. Środki ochrony przysługują pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia.
 2. Odzież i obuwie przydziela się pracownikom wykonującym pracę, przy której odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względów wymagań technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Rodzaje przysługujących środków ochrony, odzieży i obuwia, minimalne okresy ich użytkowania oraz wykaz stanowisk, na których powinny być stosowane określa tabela przydziału.
 4. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, czasookresy ustala się proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.
 5. Środki ochrony związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń mogą stanowić dodatkowy element wyposażenia sprzętu lub też mogą być w zakresie wyposażenia pracownika.

§5

 1. Gospodarkę środkami ochrony, odzieżą i obuwiem prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, które jest odpowiedzialne za zaopatrzenie pracowników w środki ochrony, odzież i obuwie.
 2. Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskują pisemnie o przydział dla pracowników środków ochrony, odzieży, obuwia wyszczególnionego w tabeli przydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.
 3. Dyrektorzy odpowiednich departamentów merytorycznych wnioskując o przydział środków ochrony, odzieży i obuwia wyszczególnionego w lp. 18 tabeli przydziału powinni wskazać charakter/specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, w tym realne narażenie na czynniki niebezpieczne i/lub szkodliwe  dla zdrowia (w przypadku przydziału środków ochrony) oraz szczegółowe warunki w jakich praca jest wykonywana, podczas której odzież i obuwie własne pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu (w przypadku przydziału odzieży i obuwia).

§6

 1. Naprawę, pranie i odkażanie środków ochrony i odzieży zapewnia pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży wydanej do indywidualnego użytkowania, z wyjątkiem odzieży skażonej biologicznie lub chemicznie.
 3. Podstawą do wypłaty ekwiwalentu za pranie w przypadku pracowników wymienionych w lp. 18 tabeli przydziału jest przedstawienie potwierdzenia wykonywania czynności służbowych w terenie, poza siedzibą Urzędu w postaci kserokopii polecenia wyjazdu służbowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą Urzędu.
 4. Jeżeli pracownik, wymieniony w lp. od 1 do 17 tabeli przydziału, któremu została przydzielona odzież, niezależnie od przyczyny, przepracował nie więcej niż 10 dni roboczych w miesiącu, ekwiwalent za pranie przysługuje mu w wysokości 50%, zaś w przypadku, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia w miesiącu, ekwiwalent mu nie przysługuje.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wymienionych w tabeli przydziału w lp. od 1 do 17 wyłącznie w wymienionych asortymentach na podstawie poniżej tabeli:
Częstotliwość prania odzieży

Rodzaj asortymentu

Częstotliwość prania

kurtka ochronna

2 razy w roku

ubranie robocze

4 razy w miesiącu

koszula/bluzka

4 razy w miesiącu

koszula robocza

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy (dla sprzątaczek)

4 razy w miesiącu

fartuch roboczy/bluza robocza

2 razy w miesiącu

fartuch ochronny antystatyczny / bluza ochronna antystatyczna

2 razy w miesiącu

garnitur/garsonka

4 razy w roku,

podkoszulek/koszulka

8 razy w miesiącu

spodnie dresowe/spodnie robocze

8 razy w miesiącu.

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania odzieży przez pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie wymienione w lp. 18 tabeli przydziału w zależności od liczby wyjazdów służbowych pracownika wyłącznie w wymienionych asortymentach: kurtka ochronna na podstawie poniższej tabeli:
Częstotliwość prania odzieży w zależności od liczby wyjazdów służbowych

Liczba wyjazdów służbowych w miesiącu

Częstotliwość prania

1-5

1 raz w miesiącu

6-10

2 razy w miesiącu

11-15

3 razy w miesiącu

16-20

4 razy w miesiącu

 1. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 - 6, ustala się następująco:

a) kurtka ochronna – 6,50 zł,
b) ubranie robocze – 6,50 zł,
c) koszula – 6,50 zł,
d) bluzka – 6,50 zł,
e) koszula robocza – 6,50 zł,
f) fartuch roboczy/bluza robocza – 6,50 zł,
g) fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna – 6,50 zł,
h) podkoszulek/koszulka – 6,50 zł,
i) spodnie dresowe – 6,50 zł,
j) spodnie robocze – 6,50 zł.

Ekwiwalent za pranie odzieży nalicza się na cały rok, a wypłacany jest w okresach półrocznych.

 1. W przypadku, jeśli pracownik otrzymuje więcej niż jeden rodzaj asortymentu, który podlega praniu w tych samych częstotliwościach, wymienionych w ust. 5 ustala się łączną wysokość ekwiwalentu za pranie w wysokości 6,50 zł.
 2. W przypadku prania garnituru i garsonki, wysokość ekwiwalentu za pranie dotyczy faktycznego kosztu poniesionego przez pracownika przy korzystaniu
  z usług pralniczych. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód skorzystania z usługi pralniczej (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 3. Wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży zajmuje się Oddział gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego.
 4. Zakupu środków ochrony dokonuje Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.
 5. Pracodawca może wypłacić ekwiwalent za zakup obuwia w formie refundacji, jeśli pracownik wyrazi chęć samodzielnego ich zakupu.
 6. Ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia w formie refundacji, o której mowa
  w ust. 12 wypłacany jest wyłącznie w następującym asortymencie:
  1. półbuty,
  2. buty zdrowotne,
  3. buty robocze,
  4. spodnie robocze,
  5. spodnie dresowe.
 7. Kwoty maksymalne ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 13, wynoszą:
  1. półbuty – 150,00 zł,
  2. buty zdrowotne – 150,00 zł,
  3. buty robocze – 150,00 zł,
  4. spodnie robocze – 50,00 zł,
  5. spodnie dresowe – 40,00 zł.
 8. Ekwiwalent za zakup obuwia wypłacany jest do wysokości kosztów zakupu jednak nie wyższej niż kwota, jaka została na ten cel przeznaczona przez pracodawcę, o której mowa w ust. 14. Podstawą wypłacania ekwiwalentu jest przedłożony przez pracownika dowód zakupu (faktura lub rachunek wystawiony na nazwisko pracownika).
 9. Zakupu odzieży i obuwia w pozostałym asortymencie, tj.:
  1. kurtka ochronna,
  2. fartuch roboczy/bluza robocza,
  3. fartuch ochronny antystatyczny/bluza ochronna antystatyczna,
  4. podkoszulek/koszulka,
  5. ubranie robocze,
  6. koszula robocza,
  7. koszula,
  8. bluzka,
  9. garnitur,
  10. garsonka,
  11. krawat,
  12. buty gumowe,
  13. buty filcowo-gumowe,
  14. czapka ocieplana.
  15. czapka z daszkiem.

może dokonać jedynie Oddział transportowo-gospodarczy Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

 1. Bez względu na sposób zakupu, pracownik zostaje zobowiązany do użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionych indywidualnie bądź przez Urząd środków ochrony, odzieży i obuwia – pracownik podpisuje oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Wydawane bądź zakupione przez pracowników środki ochrony, odzież i obuwie robocze podlegają ewidencji w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej i/lub papierowej przez Wieloosobowe stanowisko BHP i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§7

 1. Przydziału środków ochrony, odzieży i obuwia dla poszczególnych pracowników, dokonuje Wieloosobowe stanowisko ds. BHP, odnotowując zakres przydziału w „Karcie ewidencyjnej przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”. Pracownik pobierający środki ochrony, odzież i obuwie potwierdza odbiór podpisem w ww. karcie.
 2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami pracy, oraz przyczynami niezależnymi od pracownika, powodujących wcześniejsze zniszczenie lub zużycie środków ochrony, odzieży lub obuwia niż przewidziane w tabeli przydziału, pracownik występuje z wnioskiem o wydanie nowych środków ochrony lub nowej odzieży i obuwia. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Wniosek pracownika opiniuje pracownik służby bhp, a zatwierdza Sekretarz Województwa Podkarpackiego – Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoba upoważniona.
 3. W przypadku nie uwzględnienia przyczyn zniszczenia środków ochrony, odzieży lub obuwia (wina pracownika, celowe zniszczenie, stosowanie niezgodnie
  z przeznaczeniem – w tym nie do wykonywania pracy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie) środki ochrony, odzież i obuwie kupowane są na koszt pracownika.

 §8

 1. Okresy użytkowania środków ochrony, odzieży i obuwia liczy się od dnia faktycznego wydania lub od daty wypłaty ekwiwalentu.
 2. W razie rozwiązania stosunku pracy na wniosek pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięcia umowy o pracę, zwraca on procentową kwotę wartości środków ochrony, odzieży i obuwia, lub procentową kwotę ekwiwalentu za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania. W przypadku przejścia na inne stanowisko, na którym nie przysługują środki ochrony, odzież ani obuwie, wydane przedmioty przechodzą na własność pracownika, a wypłacony ekwiwalent nie podlega zwrotowi.
 3. Środki ochrony, odzież lub obuwie przechodzą na własność pracownika bez obowiązku zwrotu wartości przydziału a kwota wypłaconego ekwiwalentu, o którym mowa w § 6 ust. 13 i 14 niniejszego Zarządzenia nie podlega zwrotowi w razie:
  1. upływu 50% okresu używalności tych przedmiotów zgodnie z ustalonym czasookresem,
  2. przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
  3. śmierci pracownika.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia
14 października 2019 r.

 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

O – środki ochrony indywidualnej
R – odzież/obuwie robocze

Okres używalności
(w miesiącach)

1.

Pracownik Kancelarii Ogólnej

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

do zużycia

(min. 24 miesiące)

2.

Pracownik realizujący zadania z zakresu remontów i inwestycji

R – kurtka ochronna,

R – buty robocze

36 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

3.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu obsługi informatycznej (wykonujący prace polegające na instalacji, konserwacji
i naprawie sieci informatycznych oraz sprzętu informatycznego)

 

 

O – fartuch ochronny antystatyczny lub bluza ochronna antystatyczna,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

4.

 

Pracownik realizujący zadania z zakresu utrzymania sprzętu teleinformatycznego

O/R – fartuch ochronny antystatyczny /bluza ochronna antystatyczna lub fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

5.

Sprzątaczka,

portier-sprzątaczka (wykonująca pracę tyko wewnątrz budynku), robotnik gospodarczy

R – fartuch roboczy,

R – podkoszulek lub koszulka (2 szt.),

R – spodnie dresowe,

18 miesięcy

O – obuwie zdrowotne,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

6.

 

Portier-sprzątaczka (wykonująca pracę na zewnątrz budynku)

R – garsonka,

R – bluzka (2 szt.),

R – półbuty,

12   miesięcy

R – ubranie robocze lub fartuch roboczy,

R – kurtka ochronna,

R – buty gumowe lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze lub obuwie zdrowotne,

24 miesiące

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

do zużycia

 

7.

 

Portier niezajmujący się sprzątaniem

R – garnitur,

R – koszula (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

8.

Portier zajmujący się m.in. sprzątaniem

 

 

R – ubranie robocze,

R – kurtka ochronna,

R – czapka ocieplana,

R – buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,

R – buty robocze,

36   miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – kamizelka ochronna,

do zużycia

R – garnitur/garsonka,

R – koszula/bluzka (2 szt.),

R – krawat,

R – półbuty,

12 miesięcy

9.

Archiwista,

bibliotekarz-archiwista

R – fartuch roboczy lub bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – półmaska filtrująca,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

10.

Pracownik zajmujący się archiwizowaniem dokumentów z zakresu geologii

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – rękawice bawełniane,

O – maska półfiltrująca,

       do zużycia

(min. 36 miesięcy)

11.

Kierowca

R – fartuch roboczy,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – okulary ochronne

do zużycia

(m.in. 36 miesięcy)

12.

Zaopatrzeniowiec zajmujący się dokonywaniem zakupów

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

 

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

 

 

13.

Zaopatrzeniowiec

R – fartuch roboczy/bluza robocza

R – ubranie robocze,

R – koszula robocza,

R – buty robocze,

R – fartuch roboczy,

36 miesięcy

O – rękawice ochronne,

do zużycia

 

14.

 

Magazynier, pracownik wykonujący m.in. czynności magazyniera

R – ubranie robocze,

R – koszula robocza,

R – koszulka (2 szt.),

R – spodnie robocze,

R – fartuch roboczy/bluza robocza,

R – czapka ocieplana,

12 miesięcy

O – rękawice robocze oblane gumą,

O – maseczka przeciwpyłowa,

do zużycia

 

15.

 

Konserwator,

Konserwator-portier

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – buty robocze,

 

12 miesięcy

R – kurtka ochronna,

36 miesięcy

O – czapka ochronna z daszkiem,

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

O – szelki ochronne,

O – ochronniki słuchu,

 

do zużycia

 

 

 

do zużycia

16.

Elektryk,

Konserwator-elektryk

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

do zużycia

(min. 12 miesięcy)

R – kurtka ochronna,

do zużycia

(min. 36 miesięcy)

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – rękawice elektroizolacyjne,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny elektroizolacyjny,

O – szelki ochronne,

O – buty elektroizolacyjne/kalosze dielektryczne,

do zużycia

17.

Hydraulik,

Konserwator-hydraulik,

 

R – ubranie robocze,

R – koszulka (2 szt.),

R – czapka ocieplana,

R – czapka z daszkiem,

R – buty robocze,

R – kurtka ochronna,

12 miesięcy

O – kamizelka odblaskowa,

O – rękawice ochronne,

O – rękawice powlekane nitrylem,

O – maseczka ochronna na twarz,

O – półmaska filtrująca,

O – gogle ochronne,

O – hełm ochronny,

do zużycia

18.

Pracownik wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu *

R – kurtka ochronna,

R – buty robocze

36 miesięcy
w przypadku powyżej 30 wyjazdów rocznie/

48 miesięcy
w przypadku do
30 wyjazdów rocznie

O – kamizelka odblaskowa,

O – hełm ochronny (w razie potrzeby),

O – rękawice ochronne (w razie potrzeby)

do zużycia

 • przydział środków ochrony, odzieży i obuwia otrzymują pracownicy wykonujący czynności służbowe poza siedzibą Urzędu, na podstawie pism dyrektorów odpowiednich departamentów merytorycznych ze wskazaniem zidentyfikowanych czynników niebezpiecznych i/lub szkodliwych (dotyczy przydziału środków ochrony) oraz szczegółowych warunków w jakich wykonywana jest praca, podczas której może dojść do zniszczenia lub znacznego zabrudzenia odzieży własnej. Wniosek podlega akceptacji Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego lub osoby upoważnionej.

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia
14 października 2019 r.

...............................................
(miejscowość, data)         

Sekretarz Województwa Podkarpackiego –  Dyrektor Departamentu

Organizacyjno-Prawnego

w miejscu

 

WNIOSEK O WYDANIE
ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO*

Pan(i) ................................................................................................... zatrudniony(a) na stanowisku pracy ........................................................................ w Departamencie ……................................... ................................................................................................................................................................... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwraca się o wydanie środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………………………………………...…......

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, tj.:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                                  .................................................

                                                                                               (podpis wnioskującego)

Decyzja Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjnego

lub osoby upoważnionej

PRZYZNAĆ/ NIE PRZYNAĆ

                                                                                                             …………................................................................................

                                                                               podpis Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia
14 października 2019 r.

 

...............................................

      (miejscowość, data)

WNIOSEK O WYDANIE

NOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

W PRZYPADKU PRZEDWCZESNEGO* ZUŻYCIA 

Pan(i) ............................................................................................. zatrudniony(a) na stanowisku pracy ................................................................................................................................ w Departamencie ........................................................................................... Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwraca się o wydanie nowych środków ochrony/odzieży/obuwia*, tj. …………………………………...…................................................................................. z powodu jej przedwczesnego zużycia/zniszczenia.* Przedwczesne zużycie/zniszczenie nastąpiło z powodu:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                                  .................................................

                                                                                               (podpis wnioskującego)

 Potwierdzam/nie potwierdzam* okoliczności zużycia/zniszczenia.*

                                                                                  .........................................................................

                                                                                              (podpis Dyrektora Departamentu)

Opinia służby BHP o konieczności wydania nowej odzieży roboczej lub środka ochrony indywidualnej

Przyznanie niekonieczne/konieczne*

                                                                                         …………..............................................................

                                                                                          (podpis pracownika służby BHP)

Decyzja Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjnego lub osoby upoważnionej

Przyznać nieodpłatnie/odpłatnie*

                                                                                                             …………................................................................................

                                                                               podpis Sekretarza Województwa –

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego)

*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia
14 października 2019 r.

 

……………………..…………………………………………….

                        Imię i nazwisko pracownika

……………………..…………………………………………….

                                stanowisko pracy

…………..…………………………………...………….……….

       Nazwa oddziału i symbol departamentu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zakupione przeze mnie/przez tutejszy Urząd* środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie zobowiązuję się do użytkowania tylko i wyłącznie do celów wykonywania pracy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jestem także świadomy, że w razie rozwiązania stosunku pracy na mój wniosek lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z mojej winy, zwrócę tut. Urzędowi procentową kwotę wartości środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia za pozostały czas przewidywanego okresu użytkowania.

                                                                                  ………………………………

                                                                                              podpis pracownika


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 72/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia
14 października 2019 r.

.

…………………………………….

Nazwa jednostki organizacyjnej

 

KARTA EWIDENCYJNA PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

 

Pan/Pani:………………………………………………………..

departament:…………………………………………………….

stanowisko: …………………………………………………….

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres używalności

(miesiące)

Jednostka miary

Numer dowodu wydania/ zlecenie zakupu

Data pobrania

Data zdania

Ilość

Potwierdzenie

Numer

 wniosku strat

Uwagi

Odbioru

Zdania

1.

2.

3.

4.

* Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (72-2019.pdf)Zarządzenie Marszałka Woj. Podkarpackiego 72/2019 z 14.października 2019 r.BIP319 kB2019-10-30 10:082019-10-30 10:08
Pobierz plik (91-2019-zm.pdf)Zarządzenie Marszałka Woj. Podkarpackiego 91/2019 z 19 grudnia 2019 r.BIP2844 kB2019-12-20 12:592019-12-20 12:59
Pobierz plik (Wniosek o wydanie środków ochrony.docx)Wniosek o wydanie środków ochrony.docxBIP215 kB2022-06-28 12:442022-06-28 12:44
Pobierz plik (Wniosek o wydanie nowych środków ochrony.docx)Wniosek o wydanie nowych środków ochrony.docxBIP215 kB2022-06-28 12:442022-06-28 12:44
Pobierz plik (Oświadczenie - załacznik nr 1.docx)Oświadczenie - załacznik nr 1.docxBIP214 kB2022-06-28 12:442022-06-28 12:44
Pobierz plik (Karta ewidencyjna przydziału środków ochrony.docx)Karta ewidencyjna przydziału środków ochrony.docxBIP214 kB2022-06-28 12:442022-06-28 12:44

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi