Przepis art. 23 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) wprowadza generalny zakaz zbierania poza miejscem wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wyjątek od tej reguły stanowi art. 23 ust. 4 ustawy o odpadach „Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może zezwolić, w drodze decyzji, na ich zbieranie." Zezwolenie, o którym mowa powyżej, może być wydane na okres nie dłuższy niż rok.

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczy posiadacza odpadów, który zamierza prowadzić zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych winien wskazywać istnienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o odpadach oraz zgodnie z art. 23 ust. 7, powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach i zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,
tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
numery telefonów:
17 743 31 32, pok. 210
17 743 31 33, pok. 210
17 743 31 35, pok. 222
17 743 31 23, pok. 222