Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dotyczy prowadzących obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849).

Posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie wniosku, a w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A również po sporządzeniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien spełniać wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. i zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
3) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32 ustawy o odpadach wydobywczych,
5) informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
6) informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
7) informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37 ustawy o odpadach wydobywczych, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany.

Wnioskujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A na podstawie przepisów działu VI rozdział 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać ten obiekt.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A dołącza informacje niezbędne do sporządzenia przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423