Produkt uboczny

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1564) uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje
w drodze decyzji
marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Do zgłoszeń złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Karta informacyjna

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Opis sprawy/zadania

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie zgłoszenia.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, wytwórcy przedmiotu lub substancji, powstających w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, zainteresowanego ich uznaniem za produkt uboczny.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny winno spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami) i zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3) określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny,

4) wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy,

5) opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane.

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne,

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego,

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami) oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 788 z późniejszymi zmianami).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek do pobrania

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty

Wydanie decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł. 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na rachunek:

Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

numery telefonów

17 743 31 32, pok. 210
17 743 31 33, pok. 210
17 743 31 35, pok. 222
17 743 31 23, pok. 222

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992
z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny odbywa się w trybie decyzji administracyjnej.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) uznanie lub odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Przepisów nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek
i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE
i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1,
z późn. zm.).

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

27.09.2018 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

27.09.2018 r.