Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów dotyczy zainteresowanego wydobyciem odpadów.

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów:
1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
2) ze zwałowiska odpadów (tj. miejsca składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę),
odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów, zgodnie z art. 144 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego wniosek dotyczy.

Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów winien dołączać ekspertyzę dotyczącą wydobywania odpadów, która powinna obejmować w szczególności:
1) rodzaj i szacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia;
2) techniczny sposób wydobywania odpadów;
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości 500,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),                          pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski),                         pok. 222