Pismo Ministra Klimatu dot. odpadów komunalnych wraz z załącznikami (pobierz)

Sprawozdania za 2019 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z zapisami art. 9q ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa za pośrednictwem BDO.

Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) jest możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany), który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

UWAGA

W związku z zapisami art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150):

  1. Sprawozdania za 2019 r. przedkładane do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta przez:

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
z wyłączeniem gminy ;

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne

przekazuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

  1. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wójt/burmistrz /prezydent miasta przekazuje w terminie
    do dnia 31 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                                

 

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki), pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 222pobierz