Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

 

Sprawozdania za 2020 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z zapisami art. 9q ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem BDO.

Sprawozdania za 2020 r. przedkładane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez:

- podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z wyłączeniem gminy;

- podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne;

przekazuje się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok wójt/burmistrz/prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

W związku z zapisami art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych za 2020 rok  należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa podkarpackiego wynosi 242 kg/mieszkańca.

Stąd też dokonując za 2020 rok obliczeń łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych (Mwpmts) w przypadku gminy należy przyjąć MwGUS = 0,242 Mg/osobę.

Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Uwaga: w obliczeniach ww. poziomu dla roku 2020 należy przyjąć:

MOUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r. [Mg] ;

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. obliczona zgodnie z wzorem numer 1 zawartym w ww. rozporządzeniu i przyjęta w połowie wielkości [Mg].

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki), pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 222pobierz

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi