Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Sprawozdania za 2021 rok, o których mowa w art. 9n, art. 9na, art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z zapisami art. 9q ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem BDO.

Sprawozdania za 2021 r. przedkładane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez:

  • podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z wyłączeniem gminy;
  • podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne;

przekazuje się w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok wójt/burmistrz/prezydent miasta przekazuje w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

 

W związku z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Ww. poziom należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 poz. 1530).

 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Pomimo ww. zmiany definicji z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych postępuje się jak z odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zapisy ustawowe nie określają obowiązku osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w sprawozdaniach za 2021 rok za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)  należy przedstawić  informacje w zakresie masy ww. odpadów (jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu).

W sprawozdaniach za 2021 r. składanych za pośrednictwem BDO, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadal należy umieszczać informacje dotyczące osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Ww. poziom należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).

W związku z art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek przekazania w sprawozdaniu za 2021 rok informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r.

Ww. poziom należy obliczyć zgodnie z zapisami art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obliczony  poziom składowania [%] należy załączyć, jako dodatkowy plik w formacie pdf lub zip, o nazwie – Poziom składowania za 2020 i 2021, wybierając ostatni dział formularza sprawozdawczego DOKUMENTY i sekcję INNY DOKUMENT.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi