Karta informacyjna

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Opis sprawy/zadania

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Kogo dotyczy

Posiadacza odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach i zawierać:

W zakresie zbierania odpadów:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 4. wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. d)całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

 

6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

11. nformacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się:

1) zaświadczenie o niekaralności:

   a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
      gospodarczą,
    b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza 
      odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
      osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4) oświadczenie, że w stosunku do:

       a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

       b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
        nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu
        lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność
        gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Do wniosku o zezwolenie na:

 1. zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 2. przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
 3. zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
 4. przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b
ust. 1.

Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów dołącza się:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji,

    obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z

    komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany

    przez:

a)    rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b)    osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

12)postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek do pobrania

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,

tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
numery telefonów
17 743 31 32, pok. 210
17 743 31 33, pok. 210
17 743 31 35, pok. 222
17 743 31 36, pok. 222

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni 
od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Udzielenie zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów odbywa się w trybie decyzji administracyjnej.

Uwagi i dodatkowe informacje

Marszałek województwa jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, może być wymagane przedłożenie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 Zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

 1. decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2,
 2. obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 18, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.

W przypadku gdy zabezpieczenie roszczeń ma formę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa:

 1. upoważniona do gwarantowania długu celnego;
 2. mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Depozyt należy wpłacać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Santander Bank Polska S.A.

Nr 06 1090 2750 0000 0001 4798 0541

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

18-06-2019 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

18-06-2019 r.