Karta informacyjna

Opłata recyklingowa

Opis sprawy/zadania

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie i pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobraną opłatę recyklingową należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Kogo dotyczy

Dotyczy:

Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane lekkie i pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej, sprawozdanie zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdania sporządzają to sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) www.bdo.mos.gov.pl .

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Uwaga:

Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinien złożyć za 2019 rok do 11 września 2020 r., za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl.  i obejmować okres czterech miesięcy tj. od września do grudnia 2019 r.

Od 1 września 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Dokumenty do pobrania

Nie dotyczy

Opłaty

Pobraną opłatę recyklingową za 2019 należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej do dnia 15 marca 2020 roku.

Stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

na który należy uiścić pobraną opłatę recyklingową:

Santander Bank Polska S.A.

Nr 53 1090 2750 0000 0001 4752 0788

/Opis przelewu powinien zawierać: nip płatnika, nr rejestrowy BDO, rok za który wnoszona jest opłata/

Uwaga: 

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się za każdy kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

ul. Cieplińskiego 4

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 22 (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński i m. Krosno, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, poza województem)

17 743 31 92 (powiaty: przemyski i m.Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski i m. Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski i m.Tarnobrzeg, leski)

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o produktach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zawierającego informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Termin załatwienia sprawy

Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinien złożyć za 2019 rok do 11 września 2020 r., za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl.  i obejmować okres czterech miesięcy tj. od września do grudnia 2019 r.

Za lata kolejne sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, podmioty składają w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl

Podstawa prawna

·  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

·     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie i pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Uwagi i dodatkowe informacje

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie prowadzenia jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których będą oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie  jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia/aktualizacja:

25.02.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

 25.02.2021 r.