OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU ROCZNE SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI  NALEŻY ZŁOŻYĆ POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA BDO ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO KONTA  UTWORZONEGO  PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PRZY DOKONYWANIU WPISU DO REJESTRU BDO.                                                 

PODMIOTY OBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA ZA 2019 r. ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI  SKŁADAJĄ JE W TERMINIE DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r.
(art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)).

Karta informacyjna

Opłata produktowa (dot. olejów, opon i smarów) oraz sprawozdawczość w zakresie produktów

Opis sprawy/zadania

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na rynek produkty (oleje, opony, smary), organizacje odzysku są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Kogo dotyczy

Dotyczy:

·       przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.), w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca:

·       wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów

jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie,
w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

UWAGA:

Zgodnie z art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.)

Wzór Sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej obowiązujący z od 2010 do chwili obecnej został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U z. Nr 259 poz. 1775),

(Wersja edytowalna dokumentu)

Opłaty

Wyliczenie należnej opłaty produktowej:

Opłatę produktową zgodnie z art. 17 w/w ustawy wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

UWAGA: Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy dany przedsiębiorca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za oleje, opony, smary:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr 54 1020 4391 0000 6902 0159 0892

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).

Nie wnosi się opłaty produktowej:

·       obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej
w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym
od 2014 r., nie przekracza 100 zł (od 2014 r. włącznie);

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 34   (powiaty:  bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),  pok. 210

17 743 31 50  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 210

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Roczne sprawozdania należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. 

Zgodnie z art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 73 ust. 1 pkt  1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2018.1932 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Podmiot, rozpoczynający działalność: 

·       z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
a) wprowadzający na terytorium kraju produkty,
b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacje odzysku,
d) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresie  jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie województwa podkarpackiego działają 2 organizacje odzysku:

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce - 
39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 740,

Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43 84 106

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

9.03.2020 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

10.03.2020 r.