Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

  

Karta informacyjna

Opłata produktowa (dot. olejów, opon i smarów) oraz sprawozdawczość w zakresie produktów

Opis sprawy/zadania

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na rynek produkty (oleje, opony, smary), organizacje odzysku są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Kogo dotyczy

Dotyczy:

·    przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca:

·  wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów

jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie,
w terminie
do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Wzór Sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej obowiązujący z od 2010 roku do 2018 roku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U z. Nr 259 poz. 1775),

(Wersja edytowalna dokumentu)

Opłaty

Wyliczenie należnej opłaty produktowej:

Opłatę produktową zgodnie z art. 17 w/w ustawy wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

UWAGA: Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy dany przedsiębiorca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za oleje, opony, smary:

Santander Bank Polska S.A
Nr 64 1090 2750 0000 0001 4752 0784 

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Nie wnosi się opłaty produktowej:

·     obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej
w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym
od 2014 r., nie przekracza 100 zł (od 2014 r. włącznie);

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 34   (powiaty:  bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),  pok. 210

17 743 31 50  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 210

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi począwszy od roku 2019 sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdania za lata 2015 – 2018  należy:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

-

Podstawa prawna

Art. 73 ust. 1 pkt  1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Podmiot, rozpoczynający działalność: 

·      z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
a) wprowadzający na terytorium kraju produkty,
b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacje odzysku,
d) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresie  jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie województwa podkarpackiego działają 2 organizacje odzysku:

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce - 
39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 740,

Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43 84 106

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

1.03.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

 02.03.2021 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi