Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

PRZEWOZY OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmową udzielenia, cofnięciem, zmianą lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz sprawowanie kontroli w tym zakresie,


Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w spawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2014r. poz. 402)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 wrzenia 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014r. poz. 1217),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451)

Informacja skierowana do:

przewoźników ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia. W krajowym transporcie drogowym zezwolenia na linie komunikacyjne wydawane są w zależności od zasięgu tych przewozów. 
Na liniach komunikacyjnych, wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, zezwolenia wydaje Marszałek Województwa w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej (art. 18 ust. 1 pkt 1, lit. (f) ustawy o transporcie drogowym). 
Na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa, zezwolenia wydaje Marszałek Województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii (art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. (g) ustawy o transporcie drogowym).
Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Za czynności związane z opracowaniem analizy organ właściwy do spraw zezwoleń pobiera opłatę od wnioskodawcy.

Marszałek Województwa wydaje zezwolenie na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot na wykonywanie: 

 • regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym 

wniosek o wydanie zezwolenia - do pobrania 
wniosek o zmianę zezwolenia - do pobrania 

Wymagane dokumenty do wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym: 

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 
 4. kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach, 
 6. cennik, 
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy, 
 8. kserokopię licencji, 

Opłata za zezwolenie:

 

Okres ważności zezwolenia

Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (opłata w złotych)

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa (opłata w złotych)

pojazd samochodowy

do 1 roku

350

500

do 2 lat

400

550

do 3 lat

450

600

do 4 lat

550

650

do 5 lat

600

700

 • regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym

wniosek o wydanie zezwolenia - do pobrania 

wniosek o zmianę zezwolenia - do pobrania 

Wymagane dokumenty do wykonywania przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym:

 1. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, 
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 
 5. kserokopię licencji.


Opłata za zezwolenie:

 

Okres ważności zezwolenia

Obszar wykraczający poza granice jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa (opłata w złotych)

Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa (opłata w złotych)

pojazd samochodowy

do 1 roku

175

250

do 2 lat

200

275

do 3 lat

225

300

do 4 lat

275

325

do 5 lat

300

350

 

Za zmianę zezwolenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty uiszczanej za zezwolenie.

Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty uiszczonej za wydane zezwolenie.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony w wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, w przypadku zmiany w zakresie wykazu pojazdów samochodowych, objętych posiadanym zezwoleniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2002 roku pobiera się opłatę 50% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę za wydanie decyzji oraz za analizę sytuacji rynkowej należy wnieść na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
83 1090 2750 0000 0001 4752 0733

z zaznaczeniem "za drogowy przewóz osób" 


Dokumenty należy składać: 

Adres korespondencyjny: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

Osobiście: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, piętro III, pok. 323

Tel.: 17 850 17 31; fax: 17 747 68 55

Forma i sposób załatwienia sprawy: 

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga zezwolenia. Udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana zezwolenia odbywa się w trybie decyzji administracyjnej. 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski o wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych załatwia się zgodnie z art. 35 Kpa ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych stronie służy odwołanie złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek_zezwolenie_regularne.rtf)wniosek_zezwolenie_regularne.rtf[DT] Tomasz Barczak86 kB2015-08-26 14:412015-08-26 14:41
Pobierz plik (wniosek_o_zmianę_i przed..rtf)wniosek_o_zmianę_i przed..rtf[DT] Tomasz Barczak139 kB2015-08-26 14:422015-08-26 14:42
Pobierz plik (wniosek_przewozy_regularne_specjalne specjalne.rtf)wniosek_przewozy_regularne_specjalne specjalne.rtf[DT] Tomasz Barczak83 kB2015-08-26 14:432015-08-26 14:43

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi