Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar: BESKIDY WSCHODNIE

 

TERMIN EGZAMINU
• 15 października 2020 r. – część teoretyczna
• 16 - 17 października 2020 r. – część praktyczna


Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie oryginałów n/w dokumentów:
• zgłoszenie do egzaminu (formularz zgłoszenia do pobrania w załącznikach na stronie:
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/turystyka-i-sport/448-nadawanie-uprawnien-pilota-wycieczek-lub-przewodnika-turystycznego )
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów (dot. osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu) albo kopia legitymacji przewodnika górskiego beskidzkiego (dot. osób ubiegających się o rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień przewodnika beskidzkiego o Beskidy Wschodnie)
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

 

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 15 września 2020 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostaną dopuszczone co najmniej
3 osoby. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń egzamin zostanie niezwłocznie odwołany.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (kancelaria ogólna)
albo przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

 

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.