Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

PROWADZENIE PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ, W KTÓREJ WYKONYWANE SĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU (BADANIA PSYCHOLOGICZNE PRZEPROWADZANE W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM)

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa w:

 1. pracowni psychologicznej prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
 2. jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 4. pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych.

UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Podstawa prawna:
 1. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 165).
Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
Marszałek Województwa Podkarpackiego jest organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie województwa podkarpackiego.
Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu pn. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
UWAGA: Wpisy do rejestru, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer jest wymagany,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada,
  4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada,
  5. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej,
  6. imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

Propozycja formularza do pobrania: wniosek o wpis do rejestru29.62 KB.

 1. Oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Propozycja formularza do pobrania: oświadczenie25.26 KB.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.
Opłaty:
 1. Wysokość opłaty za wpis:

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 400 zł.

 1. Termin i sposób wnoszenia opłaty:

Opłaty są wnoszone przed dokonaniem wpisu na rachunek organu prowadzącego rejestr:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 83 1090 2750 0000 0001 4752 0733
w banku: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Sposób składania dokumentów:
 1. korespondencyjnie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
 1. osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr. tel.: 17 747 68 46 (pokój nr 334), 17 747 68 15 (pokój nr 327) oraz 600 677 658.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną załatwia się zgodnie z art. 85b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w terminie 7 dni od dnia wpływu do marszałka województwa wniosku o wpis wraz z załączonym oświadczeniem. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność (nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania; wówczas termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych mogą prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy (posiadanie zestawu metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunków lokalowych, gwarantujących wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce; zatrudnianie co najmniej jednego uprawnionego psychologa).

Po spełnieniu powyższych wymagań, badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są przeprowadzane również w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, marszałek województwa prowadzi ewidencję ww. jednostek. Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), właściwość miejscową marszałka województwa ustala się według siedziby ww. jednostki.

Jednostki te zawiadamiają marszałka województwa o rozpoczęciu działalności najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W zawiadomieniu określa się:

 1. nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i siedziby;
 2. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami (tj. jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej);
 3. imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
 4. numer identyfikacji statystycznej REGON.

Propozycja formularza do pobrania: zawiadomienie31.70 KB.

Po otrzymaniu zawiadomienia marszałek województwa wpisuje ww. jednostki do ewidencji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. osoby fizycznej - przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis lub wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, osoby reprezentującej przedsiębiorcę/pełnomocnika przedsiębiorcy oraz osoby reprezentującej jednostkę)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz Art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 85 ust. 3 i art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)],
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
 • centralna ewidencja kierowców,
 • uprawniony psycholog przeprowadzający kontrolę w ramach sprawowanego przez marszałka województwa nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (gdy nie jest on upoważnionym pracownikiem Urzędu obsługującego administratora danych osobowych) lub inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
 • operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
 • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. wojewoda,
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście od dnia ich zebrania, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną A),
 2. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
 5. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, ZAWIERAJĄCY DANE Z EWIDENCJI JEDNOSTEK I REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ, W KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU, PROWADZONYCH PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

docxWykaz podmiotów29.61 KB

 

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH – UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI JEDNOSTEK I Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W innym miejscu serwisu jest dostępna informacja publiczna o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

 

PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przechowuje dokumentację związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu po zlikwidowanych pracowniach psychologicznych, które były prowadzone przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, inspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne)schemat procedury kontroli[OZ] Beata Bróż-Szaluś45 kB2023-03-29 09:492023-03-31 10:30

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi