Nr uchwały   Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:               

IX/152/15

25.05.2015 r.

 zmieniająca uchwałę numer  II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

IX/153/15

25.05.2015 r.

 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

zał. 1

IX/154/15

25.05.2015 r.

 udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiegoz tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 r.

IX/155/15

25.05.2015 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał.1_2

IX/156/15

25.05.2015 r.

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

zał.1_2

IX/157/15

25.05.2015 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wadowice Górne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wadowice Górne

zał.1

IX/158/15

25.05.2015 r.

 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.

IX/159/15

25.05.2015 r.

 zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w  Przemyślu.

IX/160/15

25.05.2015 r.

 zmiany nazwy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

IX/161/15

25.05.2015 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemuw roku 2015 pomocy finansowej

IX/162/15

25.05.2015 r.

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

zał. 1

IX/163/15

25.05.2015 r.

 przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu.

IX/164/15

25.05.2015 r.

 wprowadzenia etatów rezydenckich dla pielęgniarek i położnych

zał.1

IX/165/15

25.05.2015 r.

 rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne

zał.1

IX/166/15

25.05.2015 r.

 stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki

IX/167/15

25.05.2015 r.

 przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

zał.1

IX/168/15

25.05.2015 r.

 nadania Panu Janowi Budziaszkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”

IX/169/15

25.05.2015 r.

 podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Porozumienia o ustanowieniu partnerskich relacji pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa)

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (152.pdf)15282 kB
Pobierz plik (153.pdf)15380 kB
Pobierz plik (153_1.pdf)153_16204 kB
Pobierz plik (154.pdf)15483 kB
Pobierz plik (155.pdf)155197 kB
Pobierz plik (155_1_2.pdf)155_1_2173 kB
Pobierz plik (156.pdf)15688 kB
Pobierz plik (156_1_2.pdf)156_1_2590 kB
Pobierz plik (157.pdf)15781 kB
Pobierz plik (157_1.pdf)157_11701 kB
Pobierz plik (158.pdf)15885 kB
Pobierz plik (159.pdf)15984 kB
Pobierz plik (160.pdf)16082 kB
Pobierz plik (161.pdf)16183 kB
Pobierz plik (162.pdf)16293 kB
Pobierz plik (162_1.pdf)162_1173 kB
Pobierz plik (163.pdf)16393 kB
Pobierz plik (164.pdf)16495 kB
Pobierz plik (164_1.pdf)164_180 kB
Pobierz plik (165.pdf)16597 kB
Pobierz plik (165_1.pdf)165_181 kB
Pobierz plik (166.pdf)166143 kB
Pobierz plik (167.pdf)16794 kB
Pobierz plik (167_1.pdf)167_11676 kB
Pobierz plik (168.pdf)16883 kB
Pobierz plik (169.pdf)16985 kB
Pobierz plik (169_1.pdf)169_196 kB