Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwał - w sprawie
XXIV/417/16 27.06.2016 r. zamiaru przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Rzeszowie
XXIV/418/16 27.06.2016 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2015 r.
XXIV/419/16 27.06.2016 r.  udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego za 2015 r.
XXIV/420/16 27.06.2016 r.  zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
XXIV/421/16 27.06.2016 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030 
XXIV/422/16 27.06.2016 r.  nadania Pani Albinie Kuraś Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".
XXIV/423/16 27.06.2016 r. nadania Panu Romanowi Bartoniowi Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".
XXIV/424/16 27.06.2016 r. uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
XXIV/425/16 27.06.2016 r. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
XXIV/426/16 27.06.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.
XXIV/427/16 27.06.2016 r.  w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach " Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w roku 2016.
XXIV/428/16 27.06.2016 r.  w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa.
XXIV/429/16 27.06.2016 r.  w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.
XXIV/430/16  27.06.2016 r   zmiany uchwały w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.
 XXIV/431/16 27.06.2016 r.  wyrażenia woli przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu "Nauka bez granic" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Onterreg V-A Polska Słowacja.
XXIV/432/16 27.06.2016 r.   wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
XXIV/433/16  27.06.2016 r.  zmiany uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
XXIV/434/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/435/16  27.06.2016 r.   zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/436/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czernorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
XXIV/437/16 27.06.2016r. zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
XXIV/438/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/783/13 sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/439/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały NR XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
XXIV/440/16  27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/768/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/441/16  27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/442/816 27.06.2016 r.  zmiany Uchwały Nr XXXIX/748/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/443/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/444/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XXIV/445/16  27.06.2016 r. przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu Mieszkalnego Nr 1 w budynku położonym w Ustjanowej Górnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
XXIV/446/16 27.06.2016 r. przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku położonym w Ustjanowej Górnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
XXIV/447/16  27.06.2016 r. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Bojanów. 
XXIV/448/16 27.06.2016 r.  nadania Statutu Woojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jan Pawła II w Krośnie . 
XXIV/449/16  27.06.2016 r  zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 
XXIV/450/16 27.06.2016 r. uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/394/16 z dnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powoatu Dębickiego ne realizację inwestycji pn. " Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wszchód do DK4 i DW985 (Zawada- Pustynia)".
XXIV/451/16  27.0.6.2016 r.  przyjęcia projektu zmian w Statusie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekaznia do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
XXIV/452/16  27.06.2016 r. zmiany Uchwały Nr XXI/378/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016.
XXIV/453/16 27.06.2016 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystapienia do realizacji projektu we współpracy i na rzecz Bibliotek Pegadogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz filii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś piprytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. 
XXIV/454/16  27.06.2016 r.  zwrotu darowizny nieruchomości położonych w Dębicy. 
XXIV/455/16  27.06.2016 r. w sprawie przekszatałcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.
XXIV/456/16 27.06.2016  w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Miasta Dębicy Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy.
Załączniki:
Pobierz plik (417.pdf)417.pdf119 kB
Pobierz plik (418.pdf)418.pdf121 kB
Pobierz plik (418_1.pdf)418_1.pdf5989 kB
Pobierz plik (419.pdf)419.pdf122 kB
Pobierz plik (420.pdf)420.pdf410 kB
Pobierz plik (420_1_2.pdf)420_1_2.pdf195 kB
Pobierz plik (421.pdf)421.pdf152 kB
Pobierz plik (421_1.pdf)421_1.pdf647 kB
Pobierz plik (422.pdf)422.pdf122 kB
Pobierz plik (423.pdf)423.pdf122 kB
Pobierz plik (424.pdf)424.pdf120 kB
Pobierz plik (424_1.pdf)424_1.pdf2193 kB
Pobierz plik (425.pdf)425.pdf124 kB
Pobierz plik (426.pdf)426.pdf121 kB
Pobierz plik (427.pdf)427.pdf454 kB
Pobierz plik (428.pdf)428.pdf124 kB
Pobierz plik (428_1.pdf)428_1.pdf81 kB
Pobierz plik (429.pdf)429.pdf124 kB
Pobierz plik (429_1.pdf)429_1.pdf1784 kB
Pobierz plik (430.pdf)430.pdf128 kB
Pobierz plik (431.pdf)431.pdf124 kB
Pobierz plik (432.pdf)432.pdf122 kB
Pobierz plik (433.pdf)433.pdf540 kB
Pobierz plik (434.pdf)434.pdf657 kB
Pobierz plik (435.pdf)435.pdf543 kB
Pobierz plik (436.pdf)436.pdf925 kB
Pobierz plik (437.pdf)437.pdf629 kB
Pobierz plik (438.pdf)438.pdf2099 kB
Pobierz plik (439.pdf)439.pdf796 kB
Pobierz plik (440.pdf)440.pdf532 kB
Pobierz plik (441.pdf)441.pdf584 kB
Pobierz plik (442.pdf)442.pdf517 kB
Pobierz plik (443.pdf)443.pdf1373 kB
Pobierz plik (444.pdf)444.pdf887 kB
Pobierz plik (445.pdf)445.pdf128 kB
Pobierz plik (446.pdf)446.pdf130 kB
Pobierz plik (447.pdf)447.pdf122 kB
Pobierz plik (448.pdf)448.pdf198 kB
Pobierz plik (448_1.pdf)448_1.pdf317 kB
Pobierz plik (448_2.pdf)448_2.pdf197 kB
Pobierz plik (448_3.pdf)448_3.pdf198 kB
Pobierz plik (448_4.pdf)448_4.pdf246 kB
Pobierz plik (449.pdf)449.pdf210 kB
Pobierz plik (449_1.pdf)449_1.pdf388 kB
Pobierz plik (450.pdf)450.pdf125 kB
Pobierz plik (451.pdf)451.pdf129 kB
Pobierz plik (452.pdf)452.pdf126 kB
Pobierz plik (453.pdf)453.pdf171 kB
Pobierz plik (454.pdf)454.pdf123 kB
Pobierz plik (455.pdf)455.pdf153 kB
Pobierz plik (456.pdf)456.pdf120 kB